719 views

İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

 İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
İşletme İçine Yönelik İş Ahlaki Konuları
Çözümlü Sorular 1

1. İşletmelerde etik konusunu önceleyen bir örgütsel kültürün ve ikliminin oluşturulması önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürü ve örgüt iklimi arasındaki ilişkiyi doğru ifade eder?
A) Örgüt iklimi, örgüt kültürü ile aynı kavramı ifade eder
B) Örgüt kültürü ve örgüt kültürü birbirinden bağımsız kavramlardır.
C) Örgüt kültürü, örgüt iklimini kapsar.
D) Örgüt kültürü, çalışanların örgüt iklimine ilişkin algılarını yansıtır.
E) Örgüt iklimi, çalışanların örgüt kültürüne ilişkin algılarını yansıtır.
Çözüm: Örgütsel kültür ve örgüt iklimi birbiriyle içiçe kavramlardır. Örgüt kültürünün yansıması ve işletme ile ilgisi olanlar tarafından ne şekilde algılandığı, kısaca örgüt kültürünün psikolojik boyutu örgüt iklimidir. Doğru cevap E’dir.

2. Doğrudan ve dolaylı olarak işletmelerin faaliyetlerinden etkilenen ve işletme faaliyetlerini etkileyen faktörlerin her birine ne ad verilir?
A) Etik Kod
B) Paydaş
C) Katılımcı
D) Kâr ortağı
E) Fail
Çözüm: İşletmeler dinamik bir çevre içinde faaliyet gösteren sistemlerdir. Sistem düşüncesine göre her sistem, kendinden daha büyük bir sistemin alt sistemidir. Bütün bu sistemler birbirleriyle iletişim ve etkileşim içerisindedir. İşletmeler de bu anlamda birçok farklı çevresel faktörden etkilenmekte, birçoğunu da etkilemektedirler. Bu faktörlerin her birine paydaş adı verilmektedir. Doğru cevap B’dir.3. İşletmelerde etik kuralların uygulanmasında yönetim kurullarının rolü ve etkisi önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulunu doğru tanımlar?
A) Sermaye şirketlerinde, ortakların hak ve çıkarlarını koruma amaçlı bir yapıdır.
B) Sermaye şirketlerinde, ortakların ve üçüncü şahısların hak ve çıkarlarının korunması amacıyla genel kurul tarafından seçilen pay sahibi gerçek kişilerden oluşur.
C) Sermaye şirketlerinde, ortakların hak ve çıkarlarını koruma amaçlı bir yapıdır.
D) Şirketlerde, üçüncü şahısların hak ve çıkarlarının korunması amacıyla genel kurul tarafından seçilen pay sahibi gerçek kişilerden oluşur.
E) Anonim şirketlerde, üçüncü şahısların hak ve çıkarlarının korunması amacıyla genel kurul tarafından seçilen pay sahibi gerçek kişilerden oluşur.
Çözüm: Sermaye şirketlerinde yönetim kurulları, pay sahipleri olan gerçek kişilerden oluşur ve temel kararların alındığı organdır. Bu bağlamda, işletmelerde etik kuralların uygulanmasında yönetim kurullarının rolü ve etkisi temel önemdedir. Doğru cevap B’dir.

4. İşletmeler için ahlaki değerlerin neler olduğunun belirlenmesi ve tanımlanmasının ardından sıra o değerlerin çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamaya gelmektedir. Bu konuda temel rol işletmelerdeki hangi organa ya da kime aittir?
A) İşletme sahibi
B) Müşteriler
C) Paydaşlar
D) İşgörenler
E) Yöneticiler
Çözüm: İşletmelerde değerler ve amaçlar uyum içerisinde olmalıdır. Bunların etkinlikle uygulanması ve işletme faaliyetlerine yansıtılması gerekir. Bu konuda tüm paydaşlara görev düşmekle birlikte, tepe yönetimden başlayarak tüm basamak yöneticilerinin örnek tutum ve davranışlar sergileyerek, çalışanları aynı yönde motive etmesi temel rol oynar. Doğru cevap E’dir.

5. “İşletmelerde geçerli ahlak kurallarının neler olduğunu, ahlaki açıdan kritik karar durumlarında neyin ahlaki neyin ahlak dışı kabul edildiğinin belirtildiği kurallar dizisi” açıklaması aşağıdaki hangi etik kavram için yapılmaktadır?
A) Etik kodlar
B) Değerler
C) Amaçlar
D) Sosyal sorumluluk
E) Ahlaki kurallar
Çözüm: İşletmelerde etik kültürünün oluşması için bir takım ilke ve kuralların belirlenmesi ve uygulanması gerekir. Bu şekilde bir çalışma ortamında neyin doğru yapılabilir ve neyin yanlış ya da yapılamaz olduğu tüm üyelerce bilinecektir. Doğru cevap A’dır.6. Güç mesafesi, hiyerarşik yapılarda çalışanların yöneticilerine ulaşabilme ve aralarındaki farka yönelik algıyı ifade eder. Güç mesafesinin yüksek olarak algılanması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A) Çalışanlarla yöneticileri arasında fark yoktur.
B) Yönetici esnek ve katılımcıdır.
C) Çalışanların yöneticileri ile iletişimi zorlaşır.
D) Katılımcı bir yönetim tarzı geçerlidir.
E) Çalışanların yöneticileri ile iletişimi kolaylaşır.
Çözüm: Güç mesafesi özellikle tutucu ve paternalistik toplum yapılarında ortaya çıkar. Bu tip toplumlardaki değerler hiyerarşiye bağlılık yönündedir. Bu durumda, yöneticiye itaat ön plandadır ve yönetici çekinilen bir kişiliktir. Bu durum güç mesafesinin yüksek olması anlamındadır ve çalışanlar için yönetici ile iletişim kurmak güç bir süreç gibi algılanır. Doğru cevap C’dir.

7. İşyerlerinde yöneticilerin astlarına karşı gösterdikleri yıldırma, zorbalık, duygusal taciz, duygusal istismar, psikolojik terör gibi farklı kavramlarla ifade edilen olumsuz davranışların genel ifadesi hangisidir?
A) Fiziksel şiddet
B) Otokratik tutum
C) İnsan haklarına saygısızlık
D) Örgütsel adaletsizlik
E) Psikolojik şiddet
Çözüm: İşyerlerinde yöneticilerin astlarına karşı gösterdikleri yıldırma, zorbalık, duygusal taciz, duygusal istismar, psikolojik terör gibi farklı kavramlarla ifade edilen olumsuz davranışlar fiziksel olmasa da duygusal birer şiddet uygulamalarıdır. Doğru cevap E’dir.

8. İşletmelerde yöneticiler kadar çalışanların da uyması gereken ahlaki sorumluluklar vardır. Bunlardan bazıları sözleşme hükümlerine uygun davranma, haksız çıkar sağlamama ya da presenteeismdir. Aşağıdakilerden hangisi işveren ve çalışanlar arasında yazlı olmayan bir kurallara aykırı olan “presenteeism” için doğru bir açıklamadır?
A) Çalışanların işletmenin çeşitli birimlerinde çalışmalarıdır.
B) Çalışanların sağlık ve benzeri sorunlarından dolayı düşük performans gösterecekleri halde işe gelmeleridir.
C) Çalışanların haksız çıkar elde etmesidir.
D) İşletmelerde yüksek çalışan sayısıdır.
E) İşveren mahremiyetine aykırı davranışlardır.
Çözüm: İşletmelerde çalışanların uyması gereken ahlaki sorumluluklar vardır. Bunlardan bazıları sözleşme hükümlerine uygun davranma, haksız çıkar sağlamama, işveren mahremiyetini koruma gibi davranışlardır. Bunlardan sözleşme hükümlerine uygun davranma konusunda yazılı ve yazılı olmayan kuralar izlenir. Bunlardan biri çalışanların örneğin hasta olup düşük performans ya da sıfır performans göstereceklerini bilerek işe gitmeleri ve ücret almalarıdır. Bu durum özellikle saat başına ücre alınan işyerlerinde etik olmayan bir davranıştır. Doğru cevap B’dir.

9. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi işletmelerin iç paydaşlarından biridir?
A) Hissedarlar
B) Müşteriler
C) Medya
D) Tedarikçiler
E) Devlet
Çözüm: Paydaş, işletmelerin faaliyetlerinden etkilenen ve işletme faaliyetlerini etkileyen tüm kesimleri ifade etmekte kullanılan bir kavramdır. işletmeler çok sayıda paydaşa sahiptir. Bu paydaşlardan kimi devlet, müşteriler, rakipler, medya, tedarikçiler, toplum ve doğal çevre gibi dış çevresel; kimisi de yöneticiler, çalışanlar, hissedarlar ve sendikalar gibi iç çevresel paydaşlardır. Doğru cevap A’dır.

10. İşletme normal faaliyetlerini yürütürken belli bir anda çeşitli plan, politika ve prosedürlerin uygulanması sırasında, çalışanların ve yöneticilerin örgüt kültürünü anlama ve yorumlamalarıyla ortaya çıkan kavram ne olarak ifade edilmektedir?
A) Örgütsel Kültür
B) Örgüt İklimi
C) Değerler
D) İş Ahlakı
E) Yönetim Kurulu
Çözüm: İşletmeler sadece araç-gereç, malzeme-makine ve belli talimatlar dâhilinde bunları kullanan insanlardan oluşan bir ortam değildir. Örgütlerin bir de görünmeyen yönleri bulunmaktadır. Bu görünmeyen yön; bütün çalışanların bildiği, paylaştığı ve uyduğu, ama hiçbir yerde yazılı olmayan birtakım değer, inanç, tutum ve varsayımlardan oluşan örgüt kültürüdür. İşletme normal faaliyetlerini yürütürken belli bir anda çeşitli plan, politika ve prosedürlerin uygulanması sırasında, çalışanların ve yöneticilerin örgüt kültürünü anlama ve yorumlamalarıyla ortaya çıkan hava da örgüt iklimi olarak ifade edilmektedir. Doğru cevap B’dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi