469 views

AÖF İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
Sorumluluk Kavramları Ve İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları
Çözümlü Sorular 1

1. Bir bireyin aklını kullanma yetisine sahip olması, akıllı olması ve özgür iradesini kullanabilmesi, yani ehliyet sahibi olması gibi unsurlar aşağıdakilerden hangisinin ön koşulu olarak kabul görür?
A) Bireyin sorumlu tutulması ve sorumluluk üstlenebilmesinin
B) Bireylerin işletmelerdeki yerlerinin belirlenmesinin
C) Bireylerin özel yaşamlarındaki mutluluk durumlarının
D) İşletmelerle bireyler arasındaki kopukluğun giderilmesinin
E) Bireylerin iç dünyalarındaki huzurun
Çözüm: Bir bireyin aklını kullanma yetisine sahip olması, akıllı olması ve özgür iradesini kullanabilmesi, yani ehliyet sahibi olması gibi unsurlar, o bireyin sorumluluk üstlenebilmesinin ve herhangi bir şeyden sorumlu tutulabilmesinin ön koşullarını oluşturan unsurlardır. Doğru cevap A’dır.

2. “Akıl, normal olarak her insanda bulunan ve vücuttaki yeri, işleyişi keşfedilemeyen, düşünce, anlama ve tedbir alma hassası; idrak, anlama, kavrayış ve zekâ olarak tanımlanmaktadır. Örnek olarak; Akıl hastası olmayan ya da aklını kullanma yetisini kaybetmemiş aklı başında her birey, bebek olmayan, bunamamış aklı başında normal her insan, davranışlarının sonuçlarına yönelik sorumluluk üstlenirler.” Yukarıdaki açıklamadan aşağıdaki sonuçlardan hangisi ortaya çıkar?
A) Akıl ve sorumluluk aynı düzlemde çalışır.
B) Akıllı olmayan insan da sorumluluk taşıyabilir.
C) Akıl sorumluluktan sonra gelir sonucu çıkar.
D) Sorumluluk ancak akıllı olanlarda ait bir tutumdur.
E) Akıl sorumluluğun gerekli şartıdır sonucu çıkar.
Çözüm: Sorumluluk davranışa ve onun sonuçlarına bağlıdır. Niyetlenilen bir davranışın gerçekleşmesinde ya da davranışın sonucunda normlara ya da yasal düzenlemelere aykırı bir sonuç ortaya çıkmadıkça niyet farklı olsa da kişi sorumlu tutulmaz. Dolayısıyla akıl sahibi olmak ve akli melekelerini kullanabilme yetisinde bulunmak, sorumluluk için olmazsa olmazlardandır. Doğru cevap E’dir.3. Bir iş yerinde sıradan bir çalışanın sorumluluğu kendisine verilen işleri yapmak ve sonuçlarına ilişkindir. Bu kapsamda sıradan çalışanın sorumluluğu genel olarak geriye doğrudur. Bir otobüste ya da uçakta seyahat eden kişinin sorumluluğu ise, otobüs ya da uçak seçiminde süre, güvenilirlik, ücret ve benzeri konularla ilgili kendisini ilgilendiren konulara ilişkin sorumluluklardır. Bu örneklere karşılık; otobüs şoförü ya da uçağın pilotunun, onların yardımcılarının sorumlulukları ne türde sorumluluk örnekleridir? Yukarıda geriye doğru sorumluluk için verilen örnek ile karşılaştırınız.
A) Geniş kapsamlı ve ileriye dönük sorumluluktur.
B) Geriye dönük bir sorumluluk örneğidir.
C) Daha geniş bir alanı kapsar.
D) Aynı kapsamda sorumluluk ifade eder.
E) Geriye ve ileriye dönük bir sorumluluk alanını ifade eder.
Çözüm: Otobüs şoförü ya da uçağın pilotunun, onların yardımcılarının sorumlulukları kendi yetkileriyle genişleyen oranda yükümlülükleri de içerir. Kendi güvenlikleri yanında, zamanında ve güvenli bir şekilde ulaşımın sağlanması, hizmetlerin aksatılmadan yerine getirilmesi, ortaya çıkabilecek özel durumlarda (örneğin lastiğin patlaması, iniş takımlarının açılmaması gibi) ise yine bazı yükümlülüklerin üstlenilmesi de söz konusudur. Doğru cevap A’dır.

4. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumluluklarıyla ilgili yaklaşımlardan biri olan modern yaklaşımın, bir diğeri olan klasik yaklaşıma tepki olarak doğmasının nedenlerinden biri değildir?
A) Kar maksimizasyonu
B) Çevre kirliliği
C) Enerji ve hammadde yetersizliği
D) İşletmelerin tekelleşmesi
E) Politik rahatsızlıklar
Çözüm: Klasik yaklaşımcı Friedman, kar maksimizasyonu ile işletme yöneticisinin sorumluluğunu çalışanların değil pay sahiplerinin çıkarlarına göre hareket etmekle sınırlandırır. Bu durum, pazar değerini yükseltecek, rekabeti geliştirecek ve böylelikle toplumsal refahın artmasına katkıda bulunacaktır. Doğru cevap A’dır.

5. Bireyin iç ve dış sorumluluğunun onun ahlaki ve hukuki sorumlulukları şeklinde de ifade edilmesi uygundur. Bu tür bir ayrım önemlidir, çünkü herhangi bir duruma ilişkin birey hukuki açıdan sorumlu tutulmayacağı halde ahlaki açıdan sorumlu tutulabilir. Çalışma arkadaşının performansının kendisinden düşük görünmesi amacıyla bir satış elemanının arkadaşının bilgisayarındaki raporları karıştırması veya müşterilerini yanıltıcı bilgi vermesi durumu ahlaki ve/veya hukuki sorumlulukları gündeme getirebilir. Bu örnekteki sorumluluk/lar durumunu aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
A) Bu örnekte hukuki ya da ahlaki sorumluluk söz konusu değildir.
B) Bu çalışan hukuki açıdan bir sorumluluk konusu değildir.
C) Örnekteki çalışanın davranışı hem hukuki hem de ahlaki açıdan sorumluluk yükler.
D) Bu davranış, kanıtlanamasa bile, hukuki açıdan sorumluluk getirir.
E) Bu konu kanıtlanmadığı sürece hukuki bir sorumluluk söz konusu değildir, ancak ahlaki açıdan kişiye sorumluluk yükler.
Çözüm: önemlidir, çünkü herhangi bir duruma ilişkin birey hukuki açıdan sorumlu tutulmayacağı halde ahlaki açıdan sorumlu tutulabilir. Çalışma arkadaşının performansının kendisinden düşük görünmesi amacıyla bir satış elemanının arkadaşının bilgisayarındaki raporları karıştırması veya müşterilerini yanıltıcı bilgi vermesi durumu kanıtlanmadığı sürece hukuki açıdan bu satış elemanına bir sorumluluk getirmeyebilir. Ancak bu satış elemanının vicdani anlamda kendini rahatlatması ne kadar mümkün olabilir, başka bir deyişle burada ahlaki sorumluluk ortadan kalkmaz. Çünkü burada satış elemanı vicdani açıdan toplum tarafından kabul görmeyecek bir davranışta bulunarak iş arkadaşına bilerek zarar verme amacındadır. Doğru cevap E’dir.6. “Herhangi bir konuda karar vermek, bir eylem yahut etkinliği gerçekleştirmek için gerekli olan bilinçli muhakeme gücü ve kararlılığı, alternatifler arasında bilerek ve isteyerek seçim yapabilme yetisi”, aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?
A) Karakter
B) Akıl
C) Vicdan
D) İrade
E) Sorumluluk
Çözüm: İrade; herhangi bir konuda karar vermek, bir eylem yahut etkinliği gerçekleştirmek için gerekli olan bilinçli muhakeme gücü ve kararlılığı, alternatişer arasında bilerek ve isteyerek seçim yapabilme yetisi olarak tanımlanır. Doğru cevap D’dir.

7. İnsanın sorumsuzca davranış sergileme nedenleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde toplu olarak doğru verilmiştir?
A) Genetik faktörler Mutsuzluk İfade özgürlüğünden yoksun olmak Yeterli eğitim sürecinden geçmemek
B) Kültürel nedenler Yaşanılan kente bağlı değişkenler Karakter İş yaşamındaki olumsuzluklar
C) Karakter Bilgiye bağlı nedenler Beklentiye dayalı nedenler Yargılamaya dayalı nedenler
D) Eğitim düzeyi Bilgiye bağlı nedenler Kültürel nedenler Mutsuzluk
E) Yargılamaya dayalı nedenler Genetik faktörler İş yaşamındaki olumsuzluklar Kültürel nedenler
Çözüm: Sorumsuzca davranma ya da insanın sorumsuz hareket etmesi konusunda Toffler şu dört ana etken üzerinde durmaktadır: Karakter Bilgiye dayalı nedenler Beklentiye dayalı nedenler Yargılamaya dayalı nedenler Doğru cevap C’dir.

8. Bir güvenlik görevlisi, görevi icabı bir yandan suçun önlenmesine, diğer yandan suçlunun bulunması, yakalanması, etkisiz hale getirilmesi sorumluluklarını yerine getirmeye çalışırken; birlikte çalıştığı insanların güvenlik sorumluluklarını ve suçlu ya da suçluların yaşam sorumluluklarını gözetmekle de yükümlüdür. Yukardaki örnek Görev Sorumluluğu ve Bireysel Sorumluluk ilişkisini nasıl açıklar?
A) Görev sorumluluğu ve bireysel sorumluluk farklı düzlemlerde ortaya çıkan yükümlülükleri ifade eder.
B) Görev sorumluluğu bireysel sorumlulukları kapsamaz, yalnızca göreve odaklanır.
C) Görev sorumluluğu bireysel sorumlulukları ortadan kaldırmaz, hatta görev icabı sorumlulukları üstlenilen diğer bireysel sorumlulukları da kapsar.
D) Görev sorumluluğu ve bireysel sorumluluklar arasında güvenlik görevlisi örneği bağlamında bir ilişki yoktur.
E) Bireysel sorumluluk görev sorumluluklarını da kapsar.
Çözüm: Görev sorumluluğu, herhangi bir görevi yerine getiren kişinin bireysel sorumluluğunun yanında hem görev icabı rol sorumluluğunun hem de sorumluluk alanındaki diğer bireysel sorumlulukların üstlenilmesini gerektirir. Bu yönüyle görev sorumluluğu, bireysel sorumluluk ve bunun üzerine eklenen sorumluluklar toplamıdır. Diğer bir deyişle görev sorumluluğu bireysel sorumlulukları ortadan kaldırmaz, hatta görev icabı sorumlulukları üstlenilen diğer bireysel sorumlulukları da kapsar. Doğru cevap C’dir.

9. İşletmelerin sosyal sorumlulukları Klasik ve Modern yaklaşımlarda farklı içerikte açıklanmıştır. Klasik yaklaşımcılardan Friedman’a göre; ” işletme yöneticilerininasıl sorumluluğu işletmeye sermaye koymuş olan ortaklara karşı işletmekârının artırılmasıdır”.İşletmelerin sosyal sorumlulukları ile ilgili olarak Modern Yaklaşımı yansıtan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşletmenin öncelikli hedefinin kâr elde etmektir.
B) Pay sahiplerine iyi bir kâr getirisi sağlanmalı, fakat diğer çıkar gruplarının da yasal hakları korunmalıdır.
C) İşletmelerin sorumluluklarından değil insanların sorumluluklarından söz etmek gerekir.
D) İşletmelerin sorumluluğu açık ve özgür bir rekabet ortamında kârı arttırmaya yönelik faaliyetleri sürdürmektir.
E) Serbest pazarda pazar değerinin geliştirilmesiyle işletme çalışanlarına karşı olan sosyal sorumluluklarını da aslında yerine getirmiş olmaktadır.
Çözüm: Modern Yaklaşıma göre müşteriler, işletme için birinci derecede öneme sahiptir ve işletme gelirinin sağlayıcıları olarak görülürler. Friedman’ın görüşünün tersine iş döngüsü yaklaşımında, pay sahipleri de önemli bir çıkar grubudur ancak yöneticiler asli unsurlar olarak görülür. İş döngüsü yaklaşımında işletmenin hedefi Friedman yaklaşımında olduğu gibi açıktan tanımlanmamıştır. Pay sahiplerine iyi bir kâr getirisi sağlanmalı, fakat diğer çıkar gruplarının da yasal hakları korunmalıdır. Doğru cevap B’dir.

10. İnsanın kendi davranışları veya başkalarının davranışları hakkında “doğru” veya “yanlış” şeklinde yargılar yapmasına yarayan, kişiyi hem ahlaki davranışlarında tutarsızlıktan kurtaran hem de dışarıdan bir kontrol olmadan ahlaklı davranmasını sağlayan kontrol mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sorumluluk
B) Karakter
C) Mutluluk
D) Entelektüelite
E) Vicdan
Çözüm: Vicdan insanın kendi davranışları veya başkalarının davranışları hakkında “doğru” ya da “yanlış” şeklinde yargılar yapmasına yarar. Vicdan, kişiyi hem ahlaki davranışta tutarsızlıktan kurtarır, hem de dışarıdan bir kontrol olmadan da ahlaklı davranmasını sağlar. Doğru cevap E’dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi