614 views

SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ÇÖZÜMLÜ SORULAR

SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ÇÖZÜMLÜ SORULAR
Bilim, yöntem Ve Toplumsal Araştırma
Çözümlü Sorular 1

1. Birçok toplumda kadınlar iş kadınından ziyade ev kadını, erkekler ise iş adamı veya ücretli çalışandır. Bu konu üzerine yapılan bir araştırma sonucunda bunun sadece bir iş bölümünden ibaret olduğu sonucuna varılmış, bu iş bölümünün eşit olup olmadığı veya bu iş bölümünün arkasında hangi dinamik yapıların bulunduğu araştırılmamıştır. Buna göre bu araştırmada hangi sosyal bilim yaklaşımının daha etkili olduğu söylenebilir?
A) Pozitivist
B) Eleştirel
C) Yorumlayıcı
D) Feminist
E) Postmodern
Çözüm: Pozitivizm, sosyal bilimlerin değerden bağımsız bir tutumla yalnızca olanı ortaya koymaları gerektiğini savunur. Doğru cevap A’dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

2. Aydınlanma düşüncesi tarafından, bilimsel yönteme vurgu yaparak, neden ve sonuç ardışıklığının, doğayı ve toplumsal dünyayı tamamen açıklayabileceği fikrine ne ad verilir?
A) Pozitivizm
B) Ön yargının kontrolü
C) Natüralizm
D) Hipotez
E) Kavram
Çözüm: Aydınlanma düşüncesi tarafından, bilimsel yönteme vurgu yaparak, neden ve sonuç ardışıklığının, doğayı ve toplumsal dünyayı tamamen açıklayabileceği fikridir. Doğal süreçlerin bilimsel olarak araştırılmasına benzer bir toplum araştırmasının mümkün olduğu veya olabileceği görüşünü ileri sürmektedir. Doğru cevap C’dir.3. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden biridir?
A) Karmaşıklık
B) Muğlaklık
C) Eleştirellik
D) Statükoculuk
E) Duygusallık
Çözüm: Araştırma yöntem ve teknikleriyle elde edilen bilimsel bilgi, geçerli ve güvenilirdir. Bilimsel bilginin bir başka niteliği ise eleştirel olmasıdır. Doğru cevap C’dir.

4. Aşağıdakilerden hangisi rasyonalist düşüncenin özelliklerinden değildir?
A) Geleneksel dinsel sistemlerin oluşturduğu kurumlar aracılığıyla, toplum üzerinde etkili kılınan kaderciliği desteklemiştir.
B) Toplumsal hayatı etkileyen geleneğin otoritesini sorgulamıştır.
C) Rasyonalist düşünce ilerleme kavramını, yol gösteren düşüncelerden biri olarak ele almıştır.
D) Doğa kavramını temel alan Aydınlanma düşüncesi, bireyi, toplumsal hayata katılmakla birlikte doğanın düzenine ait olarak kabul etmiştir.
E) Doğa kavramı, bütün bu kavrama dayanan doğanın düzeni, doğa kanunları ve insan doğası ile birlikte rasyonalist düşüncenin temel kavramı olmuştur.
Çözüm: Geleneksel dinsel sistemlerin oluşturduğu kurumlar aracılığıyla, toplum üzerinde etkili kılınan kaderciliğe karşı gelmiştir. Doğru cevap A’dır.

5. Toplumsal ilişkiler ve yaşam hakkındaki bilgileri özetleyen ve düzenleyen, toplumsal yaşamda gözlemlenen toplumsal eylemler arasındaki ilişkileri açıklayıcı güce sahip olan önermeler bütününe ne ad verilir?
A) Kavram
B) Kuram
C) Hipotez
D) Önerme
E) Bilim
Çözüm: Kuram, toplumsal ilişkiler ve yaşam hakkındaki bilgileri özetleyen ve düzenleyen, toplumsal yaşamda gözlemlenen toplumsal eylemler arasındaki ilişkileri açıklayıcı güce sahip olan önermeler bütünü olarak tanımlanır. Doğru cevap B’dir.6. Bir araştırmacı, paylaştığı ideoloji ile paylaşmadığı, karşı olduğu bir ideolojiyi karşılaştırmak amaçlı bilimsel bir çalışmada, paylaşmadığı ideolojiye ilişkin verileri toplamakta yeterince titizlik göstermemiştir. Bu durum bilimsel bilginin hangi özelliği ile çelişmektedir?
A) Bilimsel bilgi olgusal ve mantıksaldır.
B) Bilimsel bilgi eleştireldir.
C) Bilimsel bilgi nesneldir.
D) Bilimsel bilgi açık ve nettir.
E) Bilimsel bilgi geçerli ve güvenilirdir.
Çözüm: Bilimsel bilgi, araştırmacının her türlü önyargı, kişisel beğeni, öznel tutum ve değer yargılarından mümkün olduğunca arındırılmış bir bilgi türü olarak ifade edilmektedir. Her ne kadar araştırmacıların, kendi öznel değer yargılarından tamamıyla arınması mümkün olmasa da araştırmada elde edilen verilerin açıklanması, çözümlenmesi ve yorumlanması sürecinde nesnel olma çabası gösterilmelidir. Doğru cevap C’dir.

7. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmalarla ilgili doğru bir ifadedir?
A) Güvenirlilik: ölçülmek istenilen toplumsal ilişkilerin doğru bir şekilde ölçülmesi
B) Geçerlilik: başka bir çalışma ile ölçüm tekrarlandığında aynı sonuçların elde edilmesi
C) örneklem: Araştırma evreninin özellklerini en iyi şekilde yansıtan özel yöntemlerle seçilen grup
D) Denek: Araştırma probleminde belirlenen koşulları kapsayan yer ve zamandaki olgu ve olayların bütünü
E) İkincil kaynaklar: gözlem, anket ve görüşme yoluyla örneklem grubundan elde edilen veriler
Çözüm: Güvenirlilik: başka bir çalışma ile ölçüm tekrarlandığında aynı sonuçların elde edilmesi Geçerlilik: ölçülmek istenilen toplumsal ilişkilerin doğru bir şekilde ölçülmesi Birincil kaynaklar: gözlem, anket ve görüşme yoluyla örneklem grubundan elde edilen veriler Araştırma evreni: Araştırma probleminde belirlenen koşulları kapsayan yer ve zamandaki olgu ve olayların bütünü. Doğru cevap C’dir.

8. I. Akıl II. Din III. Evrensellik IV. Otoriter yönetim Yukarıdaki kavram veya kavramlardan hangileri Aydınlanma düşüncesinin temel ilkeleri arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve IV
E) III ve IV
Çözüm: Aydınlanma düşüncesinin temel ilkeleri akıl, ampirisizm, bilim, evrensellik, ilerleme, bireycilik, hoşgörü, özgürlük, insan doğasının aynılığı ve sekülerizmdir. Doğru cevap C’dir.

9. Bilimsel bilgiye hangi kuramsal bakış açısı ile ulaşılacağını, doğal ve toplumsal olgu ve olayların nasıl ele alınacağını ve elde edilen verilerin nasıl çözümleneceğini ve yorumlanacağını belirleyen bilimsel kurallar bütününe ne ad verilir?
A) Doğru
B) Yöntem
C) Gerçek
D) Felsefe
E) Bilim
Çözüm: Bilimsel araştırmalarda kullanılan yöntem, genel anlamda geçerli ve güvenilir bilimsel bilgiye ulaşmak için izlenmesi gereken yolu ifade etmektedir. Başka bir deyişle, bilimsel bilgiye hangi kuramsal bakış açısı ile ulaşılacağını, doğal ve toplumsal olgu ve olayların nasıl ele alınacağını ve elde edilen verilerin nasıl çözümleneceğini ve yorumlanacağını belirleyen bilimsel kurallar bütünü yöntem olarak tanımlanmaktadır. Doğru cevap B’dir.

10. I. Araştırma konusunun belirlenmesi II. Araştırma probleminin belirlenmesi III. Uygun çalışma türünün seçilmesi IV. Örneklem seçimi V. Ölçme VI. Veri analizi VII. Veri toplama Yukarıda toplumsal araştırma aşamalarının bir kısmı verilmiştir. Aşamaların sırasının doğru olabilmesi için bu aşamalardan hangi ikisinin yeri değiştirilmelidir?
A) V ve VI
B) VI ve VII
C) I ve II
D) II ve V
E) III ve IV
Çözüm: Verinin analiz edilebilmesi için öncelikle elimizde veri olması gerekir. Dolayısıyla veri toplama aşaması veri analizi aşamasından daha önce olmalıdır. Doğru cevap B’dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi