1.009 views

Aile Ekonomisi Dersi Alıştırma Soruları

  • Soru 1 – Türkiye’de genel olarak şehirlerdeki nüfus
   artış hızının köylerden daha yüksek
   olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden
   hangisidir?
  • A – Sürekli olarak köyden kente göç yaşanması
  • B – Köylerde doğum oranının kentlerden daha
   az olması
  • C – Köylerde ölüm oranının kentlerden daha
   yüksek olması
  • D – Köylerde evlenmelerin kentlerden daha az
   olması
 • E – Köylerde boşanmaların kentlerden daha
  çok olması


  • Soru 2 –
   Aşağıdakilerden hangisi ülke ekonomisinin
   gelişmesinde rol oynayan etmenlerden biri
   değildir?
  • A – Ehil işgücü
  • B – Bol işgücü
  • C – Eğitilmiş işgücü
  • D – Yetenekli işgücü
 • E – Sağlıklı işgücü
  • Soru 3 – Ülkelerin kalkınmışlık durumlarını
   sıralayabilmek amacı ile oluşturulmuş olan
   “Beşeri Kalkınma Indeksi” aşağıdaki
   kuruluşlardan hangisi tarafından
   derlenmiştir?
  • A – Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
  • B – FAO
  • C – WHO
  • D – OECD
 • E – Avrupa Birliği
  • Soru 4 – Teknoloji alanındaki bir yenilik en son
   aşağıdaki alanlardan hangisinde görülür?
  • A – Kültürel
  • B – Sosyal
  • C – Ekonomik
  • D – Politik
 • E – Fiziksel çevre


  • Soru 5 –
   Bir toplumda, kültürel alanda ortaya çıkan
   değişme ve gelişmelerin yavaş ve az
   olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden
   hangisidir?
  • A – Kültürün geleneklere bağlı olması
  • B – Kültürün yaygın olması
  • C – Kültürün toplumca geç algılanan bir olgu
   olması
  • D – Kültürün toplum için en önemli öğe olması
 • E – Kültürün alışkanlık olması

AİLE EKONOMİSİ
Türk Aile Yapısında Değişim
1. Aşağıdakilerden hangileri kadınların talepleri yönünde 1990’lı yıllarda Medeni Kanunda yapılan değişikliklikler arasında yer alır? I. Kadının çalışmasını kocanın iznine bağlayan 159. madde Anayasa Mahkemesi tarafından iptaledilmiştir II. Kadının kocasının soyadı ile birlikte kendi soyadını da taşıyabilmesine izin verilmiştir III. Bakire, dul, boşanmış gibi tanımlar nüfus kâğıtlarından çıkarılmıştır IV. Zina suç olmaktan çıkarılmıştır
A) I, II, III ve IV
B) I, II ve III
C) II, III ve IV
D) I, III ve IV
E) I  ve III
Çözüm: Medeni Kanun değişikliğine ilişkin talepler uzun yıllar sonuçlanmadan sürüncemede kalmıştır. 1990lıyıllarda kadınların talepleri yönünde değişimler yapılmıştır: • Kadının çalışmasını kocanın iznine bağlayan 159. madde Anayasa Mahkemesi tarafından iptaledilmiştir (1990). • Kadının kocasının soyadı ile birlikte kendi soyadını da taşıyabilmesine izin verilmiştir (1997). • Bakire, dul, boşanmış gibi tanımlar nüfus kâğıtlarından çıkarılmıştır. • Zina suç olmaktan çıkarılmıştır. Doğru cevap A’dır.2. Dar gelirli insanların yasa dışı ya da en azından normal dışı yoldan konut sahibi olmasını ifade etmek için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kentleşme
B) Kentsel dönüşüm
C) Kırsal hayat
D) Gecekondu
E) Sanayileşme
Çözüm: Gecekondu, dar gelirli insanların yasa dışı ya da en azından normal dışı yoldan konut sahibi olmasınıifade etmek için kullanılan bir terimdir. En temel insan ihtiyaçlarından biri olan konut gereksiniminecevap vermek için icat edilmiş bir çözümdür. Doğru cevap D’dir.

3. Duygusal alanda aileler ve aile bireyleri arasında karşılıklı bağımlılık görülürken, maddi alanda hem birey, hem de aile düzeyinde bağımsızlık söz konusunun olduğu model aşağıdakilerden hangisidir?
A) Duygusal psikolojik bağımsızlık modeli
B) Duygusal psikolojik bağımlılık modeli
C) Bağımsızlık modeli
D) Bağımlılık modeli
E) Bağlılık modeli
Çözüm: Kâğıtçıbaşı’nın geliştirdiği duygusal/ psikolojik bağımlılık modelinde duygusal alanda aileler ve ailebireyleri arasında karşılıklı bağımlılık görülürken, maddi alanda hem birey, hem de aile düzeyindebağımsızlık söz konusudur. Doğru cevap B’dir.

4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de aile planlaması ile ilgili gerekçelerden biri olabilir?
A) Eğitim seviyesini yükseltmek için
B) Kişi başına düşen gelirin artması için
C) Barınma yetersizliğinden dolayı
D) Annenin çalışma hayatında olmasından dolayı
E) Genetik hastalıkların nesilden nesile geçmemesi için
Çözüm: Nüfusla ilgili gelişmeler nüfus artışının kontrol altına alınması gerektiğine işaret etmektedir. Türkiye’de aile planlaması ile ilgili üç gerekçe ileri sürülmektedir: Ekonomi ile ilgili gerekçe, kişi başına düşen geliri arttırmanın yollarından birinin nüfus artış hızının azalması olmasıdır. Sağlıkla ilgili gerekçe, hijyenik olmayan ortamlarda çocuk düşürmenin yol açtığı anne ve bebek ölümlerini engellemek amacını taşımaktadır. Toplumsal gerekçe ise aile planlaması programlarının yaygınlaştırılması ile kırsal ve kentsel bölgeler arasındaki adaletsizliği önleme amacını taşımaktadır. Doğru cevap B’dir.5. Kadının toplumsal yaşamın ekonomik, siyasi ve kültürel olmak üzere her alanında erkeklerle eşit konuma yükselmesi düşüncesi hangi aile tipinin ortaya çıkmasını sağlamıştır?
A) Tek ebeveynli aile
B) Geniş aile
C) Öğrencilerden oluşan aile
D) İşçilerden oluşan aile
E) Çekirdek aile
Çözüm: Kadın ve erkeğin hayatın zorluklarına karşı dayanışma içinde birlikte davranacağı sanayi toplumlarına özgü anne baba ve çocuklardan oluşan çekirdek ailenin ortaya çıkış süreci bu zihniyet değişikliği çerçevesinde izlenir hale gelmiştir. Türkiye’de, çekirdek ailenin ortaya çıkış süreci gerek kırsal gerekse kentsel alanlarda aile yaşamını etkilemiştir. Kadının toplumsal yaşamın ekonomik, siyasi ve kültürel olmak üzere her alanında erkeklerle eşit konuma yükselmesi düşüncesi yaygın aile tipi olarak çekirdek ailenin ortaya çıkışını sağlamıştır. Doğru cevap E’dir.

6. Aşağıdakilerden hangisi Kent yaşamının zorluklarından biri değildir?
A) Çarpık kentleşme ve gecekondulaşma
B) Alt yapı yetersizlikleri
C) Elektrik, su, hava gazı, kent içi ulaşım gibi temel gereksinimlerinin aksaması
D) Kentsel ailenin gelirinin üstünde tüketim yapması
E) Yüksek ev kiraları
Çözüm: Kentsel yaşam piyasa ekonomisinin tüm avantajlarını kentli ailelere sunmaktadır. Bankacılık hizmetleri, kredi olanakları, taksitli satışlar kentsel ailenin gelirinin üstünde tüketim yapmasına fırsat vermektedir. Kent yaşamı olanaklar sunduğu gibi güçlüklerle de doludur. Köyden kente göçün yol açtığı çarpık kentleşme ve gecekondulaşma, artan nüfusun elektrik, su, hava gazı, kent içi ulaşım gibi temel gereksinimlerinin aksamasına yol açmakta, alt yapı yetersizlikleri artan nüfustan gelen taleplerin mas edilmesine engel olmaktadır. Yüksek ev kiraları insanları yıldırmaktadır. Çalışan anne babaların gereksinim duyabileceği çocuklar için bakımevlerinin yokluğu, ev işinin yükünü azaltacak hazır giyim, hazır yemek gibi ihtiyaçların piyasadan bol ve ucuz olarak karşılanamayışı kısacası büyük şehirlerdeki hayat pahalılığı ya da işsizlik gibi sorunlar kentliler üzerinde baskı yaratmaktadır. Doğru cevap D’dir.

7. Kırsal aile ve Gecekondu ailesi arasındaki ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baba, sözü öncelikle dinlenmesi gereken bir otorite olarak kabul görmektedir
B) Çocukların eş seçimi konusunda baba etkili olabilir
C) Aile üyeleri sağlam bir dayanışma içindedir
D) Çocuklarını eğitimin üst aşamalarına kadar desteklenir
E) Geniş aile tipi mevcuttur
Çözüm: Kırsal ailede baba, sözü öncelikle dinlenmesi gereken bir otorite olarak kabul görmektedir. Çocukların eş seçimi konusunda bile etkili olabilir. Kırsal kesimde çekirdek aileden sonra ikinci derecede yaygın aile yapısı geleneksel geniş ailedir. Kırsal alanlarda hâlâ varlığını koruyabilen aile işletmeleri bulunmaktadır. Büyük işletmelerden kaynaklanan rekabete karşı koymak ve verimli olabilmek için aile üyeleri sağlam bir dayanışma içinde olmak zorundadırlar ve bu durumun farkındadırlar. Gecekondu ailesi Kırsal aileye özgü bazı özellikleri taşımaktadır. Ailenin önemli kararları babanın onayı ile alınır. Buna karşılık çocuklar eş seçme konusunda kırsal aileye kıyasla biraz daha özgürdür. Gecekondu ailesi, kırsal ailenin içinde bulunduğu dayanışma ortamından yoksundur. Kentsel yaşamı gözlemekte, yaşamını kentli ailelerle karşılaştırmakta ve kentsel değerleri benimseyerek hedeflerine ulaşmak için çok çalışmaktadır. Yüksek beklentiler geliştirmiştir. Konut sahibi olmak istemektedir. Çocuklarını eğitimin üst aşamalarına kadar desteklemeyi sürdürmektedir. Doğru cevap A’dır.

8. Az gelişmiş ülkelerde çocuk doğurma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal statü
B) Gurur duygusu
C) Çocukların psikolojik değeri
D) Aile isminin devamı için erkek çocuk sahibi olmak
E) Yaşlılık güvencesi
Çözüm: Az gelişmiş ülkelerde, ekonomik çocuk değerine özellikle yaşlılık güvencesi ile ilgili çocuk değerine verilen önem yüksektir. Sosyal güvencenin olmadığı yoksulluğun yaygın olduğu bölgelerde çocukların aileye katkısının önemi büyüktür. Bu nedenle çocuk doğurma sebebi olarak yaşlılık güvencesi cevabının oranı yüksektir. Bu oran, Endonezya’da yüzde 98, Filipinler’de yüzde 89, Türkiye’de yüzde 77, Almanya ve ABD’de ise sadece yüzde 8 olarak tespit edilmiştir. Doğru cevap E’dir.

9. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız aile modeli özelliklerinden biridir?
A) Otoriter ebeveyn
B) Erkek evlat sahibi olmak istemek
C) Çocuğun anne babaya ekonomik güvence olmaktan çıkmış olması
D) Çocukların sağladığı sosyal statü
E) İlişkisel benliğin ortaya çıkması
Çözüm: Bağımsız aile modelinde nesiller birbirinden ayrılmıştır ve hem duygusal hem de maddi kaynak yatırımı çocuklara yönelmiştir. Bireyselleşmiş çekirdek aile yapısı hüküm sürmektedir. Ata soyluluğun önemi azalmıştır. Refah düzeyi ve kadının aile içindeki statüsü yükselmiştir. Erkek çocuk tercihi ve doğurganlık azalmıştır. Çocuğa atfedilen ekonomik değer azalırken, psikolojik değer ön plana çıkmaktadır. Çocuğun psikolojik değeri çocuk sayısı ile ilgili olmadığı için doğurganlık düşüktür. Düşük doğurganlığın diğer bir nedeni ise çocuk bakımının ve eğitiminin maliyetinin artmasıdır. Özellikle iyi iş sahibi eşler söz konusu olduğunda çocuğun fırsat maliyeti yüksektir. Çocuk bakımı için kullanılması gereken zaman anne ya da babanın önemli gelir kayıplarına uğramasına yol açabilmektedir. Buradaki sosyalleşme değerleri ve aile etkileşimi, bağımsız, ayrışmış, belirgin sınırları olan bir benlik gelişimini doğurmaktadır. Çocuk yetiştirmede denetimin yeri azalmıştır. Bağımlılık modeline özgü otoriter ana-baba tavrı yerini serbestliğe bırakmıştır. Bireyciliğe bağlı olarak özerklik önem kazanmaktadır. Bağımsızlık ve özgüven değerlidir. Çocuğun ana babaya yaşlılık güvencesi olma özelliği yaşlıların daha farklı gelir ve sosyal güvencelere sahip olmaları nedeni ile önemini kaybetmiştir. Bu tür bir sosyalleşme hem nesiller arası hem de kişiler arası bağımsızlığı sağlamaktadır. Doğru cevap C’dir.10. I. Çocuktan maddi beklentinin azalması II. Çocuğun anneye arkadaş olması Aile bireyleri arasında duygusal bağımlılık III. Ortak tarımsal üretim ve tüketim Yukarıdakilerden hangisi/hangileri duygusal psikolojik bağlılık modeline ait özelliklerdendir?
A) I, III, IV
B) I, III, IV
C) I ve II
D) II ve IV
E) Yalnız I
Çözüm: Duygusal/ psikolojik bağımlılık modelinde duygusal alanda aileler ve aile bireyleri arasında karşılıklı bağımlılık görülürken, maddi alanda hem birey, hem de aile düzeyinde bağımsızlık söz konusudur. Duygusal/psikolojik bağlılık modeli, bağlılık kültürüne (toplulukçuluk) sahip, gelişmiş ve kentleşmiş bölgelerde diğer modellerden daha yaygındır. Bağlılık kültürü devam etmekle beraber aile ilişkileri, ataerkilliğin önemini yitirmesi, kadının aile içinde yükselen statüsü ve azalan erkek çocuk tercihleri ile şekillenmektedir. Ancak geleneksel bağımlılık modelinde görülen ortak tarımsal üretim ve tüketim bu aile modelinde bulunmamaktadır. Burada duygusal kavramı sevgi anlamına gelmemektedir. Modeller arasındaki farklılıklar, duygular yerine kişiler arası ilişkiler, benlik sınırları ya da kimliklerle ilgilidir. Bağımlılık modelinde olduğu gibi kişiler arasında bağımlılık bulunmaktadır. Ancak bağımlılık modelinde, maddi çıkara dayanan bir bağımlılık söz konusu iken yeni modelde kişiler arasında maddi olmayan bir bağımlılık söz konusudur. Doğru cevap A’dır.

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi