904 views

AÖF EKONOMİ SOSYOLOJİSİ

AÖF EKONOMİ SOSYOLOJİSİ
Ünite 1 – Ekonomi Sosyolojisinin Kuramsal Temelleri
Çözümlü Sorular 1
1. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi ekonomi sosyolojisini, ekonomi bilimine yardımcı olan, onun bir alt dalı konumundaki bir bilim dalı olarak görmüştür?
A) Werner Sombart
B) Talcott Parsons
C) Hans Albert
D) Woledemar Koch
E) Gerhard Weiser
Çözüm: Werner Sombart, Gerhard Weiser, Talcott Parsons ve Hans Albert gibi ekonomik alanı sosyal alanın bir parçası ve ekonomik araştırmaları da Genel Sosyoloji Biliminin bir alt dalı veya reel oluşumu olarak gördüler. Bu yazarlara göre, her ekonomik olay aynı zamanda sosyal bir olaydır. Kendi başına ekonomik bir olay yoktur. Ancak, sosyal olayın ekonomik yönleri vardır. Aksine Gottfreid Eisermann, Joseph A. Schumpeter ve Woledemar Koch gibi bazı yazarlar ise ekonomi sosyolojisini, ekonomi bilimine yardımcı olan, onun bir alt dalı konumundaki bir bilim dalı olarak gördüler. Doğru cevap D’dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

2. “Ekonomi sosyolojisi” kavramı ilk kez hangi düşünür tarafından kullanılmıştır?
A) Emile Durkheim
B) Max Weber
C) W. S. Jevons
D) Joseph A. Schumpeter
E) Talcott Parsons
Çözüm: Ekonomi sosyolojisi geleneği, bu bilim dalının geçmişte zirve yaptığı 1890 – 1920 döneminde şekillenirken; geleceği ise, ikinci zirve dönemi olan 1980 sonrasında başlayan yeni yönelim içinde yapılanma sürecindedir. “Ekonomi sosyolojisi” kavramı ilk kez 1879’da W. S. Jevons tarafından kullanılmış ve bu alanın en etkili isimleri olan Durkheim ve Weber’in çalışmalarında da benimsenmiştir. Doğru cevap C’dir.3. İktisat sosyolojisinin bir bilim dalı olmasının alt yapısını hazırlayan, ekonomi ile sosyoloji arasındaki bağlantının şekillenmesini sağlayan, “Ekonomi ve Toplum” ve “Genel Ekonomi Tarihi” adlı kitapların yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Werner Sombart
B) Max Weber
C) J. A. Schumpeter
D) Karl Polanyi
E) Mark Granovetter
Çözüm: İktisat sosyolojisinin bir bilim dalı olmasının altyapısını hazırlayan, ekonomi ile sosyoloji arasındaki bağlantının şekillenmesini sağlayan, “Ekonomi ve Toplum” ve “Genel Ekonomi Tarihi” adlı kitapların yazarı Max Weber’dir. Doğru cevap B’dir.

4. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik olay, olgu ve ekonomik çıkarları, teknolojik öze dayalı sosyal örgütlenme ve ilişkiler ağı içinde ele alan bilim dalıdır?
A) Kurumsal Ekonomi
B) Makro Ekonomi
C) Ekonomi Sosyolojisi
D) Uluslararası Ekonomi
E) Mikro İktisat
Çözüm: Ekonomi sosyolojisi; ekonomik olay, olgu ve ekonomik çıkarları, teknolojik öze dayalı sosyal örgütlenme ve ilişkiler ağı içinde ele alan bir bilimdir. Zira, ekonomik olay ve çıkar ilişkileri ile sosyal ilişkilerin oluştuğu ortamın şekillenişi döneminin teknolojik süreçleri ile yakından ilgilidir. Doğru cevap C’dir.

5. Aşağıdakilerden hangisi Ekonomi Sosyolojisinde bağımlı (açıklanan) değişkenlerden birisidir?
A) Tüketici Davranışları
B) üretim Miktarı
C) Fiyatlar
D) Az edilen miktar
E) ücretler Genel Düzeyi
Çözüm: Bağımlı değişkenler, yani açıklanan değişkenler açısından bu iki bilim dalına bakıldığında, iki bilim dalının açıklamak istediği değişkenlerin genelde birbirinden farklı olduğu görülür. Geleneksel ekonomide, malların üretim, bölüşüm, dağıtım ve tüketimine ilişkin miktar ve fiyatları (örneğin, mal fiyatları, üretim miktarları ve ücret düzeyleri) bağımlı, yani açıklanan değişkenlerdir. Burada malların arz, talep ve üretim miktarları ile fiyatların açıklanması öncelikli konudur. Ekonomi sosyolojisinde ise üretim, bölüşüm ve tüketim süreci içinde bulunan insanların gösterdikleri davranış ve davranışlardaki değişmeler, örneğin girişimci, işçi ve tüketici davranışları açıklanan değişkenlerdir. Burada, ekonomik süreç içindeki aktörlerin davranışlarının açıklanması öncelikli konudur. Doğru cevap A’dır.

6. Davranış teorisinin analizleri ağırlıklı olarak ekonomi sosyolojisinin hangi analiz düzeyindedir?
A) Örgütsel Düzey
B) Bireysel (kişisel) Düzey
C) Toplumsal düzey
D) Küresel Düzey
E) Kurumsal düzey
Çözüm: Ekonomi Sosyolojisinin analiz düzeylerimi 6 başlık altında ele alabiliriz: • Bireysel (kişisel) düzey, • Etkileşim düzeyi, • Örgütsel düzey, • Kurumsal düzey, • Toplumsal düzey, • Küresel düzey. Bireysel (kişisel) düzey; Ekonomi sosyolojisinin birey düzeyindeki analizlerinde, belli sosyal ortamlar içindeki insanın davranış ve davranış biçimleri, açıklama konusu olur. Davranış teorisinin analizleri ağırlıklı olarak bu alana ilişkindir. Doğru cevap B’dir.7. Geleneksel ekonomi ve sosyoloji alanlarının sentezlenmesini sağlayan ekonomi sosyolojisi analizlerinin temel varsayımı aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak ifade edilmektedir?
A) Ekonomik faaliyetin gerçekleşme biçimi insan-insan ilişkisine dayanır.
B) Bütün ekonomik olaylar, özünde teknolojik süreçlerin de bulunduğu bir sosyal ilişkiler sistemi içerisinde gerçekleşir.
C) Doğadaki ilişkiler makine modeline benzer şekilde mekanik ilişkilerin çözümlenmesiyle incelenebilir.
D) Toplumsal ilişki ve aktiviteler ekonomik olayların temelidir.
E) İnsan ve örgütün karşılıklı bağımlılıkları vardır.
Çözüm: Ekonomi sosyolojisi temel bir varsayımdan yola çıkar: İnsanların ekonomik faaliyetleri iki temel olgu bağlamında gerçekleşir; teknolojik temel ve sosyal örgütlenme (sosyal ilişkiler ağı). Ekonomik olayların bu iki boyutu birbirinden ayrıştırılamayacak biçimde etkileşerek ekonomik olayları ve dolayısıyla ekonomi sosyolojisinin konusunu oluşturur. Yukarıdaki seçeneklerde ekonomi sosyolojisinin temel varsayımının iki boyutunu da içeren seçenek B’dir. Doğru cevap B’dir.

8. Ekonomi tarihi konusundan interdisipliner çalışmalar yapan19. yy.’da büyük bir devrimle piyasa bazlı bir ekonominin şekillenişini ve yetersizliklerini Büyük Dönüşüm (1944) adlı eserinde ortaya koyan düşünür kimdir?
A) Talcot Parsons
B) Karl Polanyi
C) Karl Max
D) Max Weber
E) John Maynard Keynes
Çözüm: Avusturyalı Karl Polanyi (1886 – 1964) ekonomi tarihi konusunda, interdisipliner çalışmalar yapmış ve Sanayi Devrimi öncesi İngiltere’yi incelemiş ve 19. yy.’da büyük bir devrimle piyasa bazlı bir ekonominin şekillenişini ve yetersizliklerini Büyük Dönüşüm (1944) adlı eserinde ortaya koyar. Sadece bireysel çıkarlar değil, grupsal ve toplumsal çıkarların da önemini gündeme getirir. Doğru cevap B’dir.

9. “Araştırmacının modeline göre bir endüstri, bir firma veya benzeri ortamların her biri kendi mantık ve çıkar anlayışına sahiptir. Her ortamın yapılanışı farklı sermaye tiplerinin (finansal, sosyal, kültürel, sembolik) dağılımına bağlı olarak belirlenmektedir.” Araştırmacının modeline göre bir endüstri, bir firma veya benzeri ortamların her biri kendi mantık ve çıkar anlayışına sahiptir. Her ortamın yapılanışı farklı sermaye tiplerinin (finansal, sosyal, kültürel, sembolik) dağılımına bağlı olarak belirlenmektedir.” Yukarıda tanımlanan yaklaşım ve ilgili araştırmacı eşleştirmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Levi-Strauss – Yapısalcı Sosyoloji Yaklaşımı
B) Marx – Politik Ekonomi Anlayışı
C) Giddens – Yapılaşma Hipotezi1
D) Weber – Modern Bürokrasi Teorisi
E) Bourdieu – Alan Teorisi
Çözüm: P. Bourdieu, (1930-2002) sosyal sermaye ve ekonominin sosyal yapılanması konularında yaptığı çalışmalarla kültürel ve etnografik bakış açısıyla kültür ve ekonomi ilişkisine güçlü katkılar yaptı. Geliştirdiği Alan Teorisi’nde bir endüstri, bir firma veya benzeri ortamı, bir “alan” olarak görülür. Buna göre her alan kendi mantık ve çıkar anlayışına sahiptir. Örneğin araştırmacı Cezayir’de yürüttüğü araştırmalarla ülkenin, para algısı ya da rasyonel gelecek planı yapma alışkanlığı açısından diğer kapitalist toplumlara benzemediğini vurgular. Doğru cevap E’dir.

10. Aşağıdaki bilim dallarından hangisi tarihi-bireyciliğin bütüncül yaklaşımını esas alır?
A) Ekonomi sosyolojisi
B) İşletme
C) Tarih
D) Felsefe
E) İktisat
Çözüm: Ekonomi sosyolojisinde tarihi-bireysel yaklaşım yanında, karşılaştırmalı, sınıflandırıcı ve indirgemeci (tarihi olmayan aksiyomatik) yöntemler de kullanılır. Ancak geleneksel ekonomi teorisi ile sınırlarının belirlenmesinde bu metodolojik yöntem farkı ağırlıklı olarak vurgulanan bir noktadır. çünkü, geleneksel ekonomi teorisi ağırlıklı olarak metodolojik bireyselliğin aksiyomatik yaklaşımını; ekonomi sosyolojisi, tarihi-bireyciliğin bütüncül yaklaşımını esas alır. Doğru cevap A’dır.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi