494 views

AÖF İLK DÖNEM İSLAM TARİHİ

AÖF İLK DÖNEM İSLAM TARİHİ
Hz.peygamber’in Ahlâki Şahsiyeti, Aile Hayatı, Siyasi Ve Askeri Kişiliği
Çözümlü Sorular 1

1. Hz. Peygamber’in kulluğu ihsan mertebesindeydi
tanımı bize neyi anlatır?
A) İbadetleri Allah’ın sonsuz nimetlerine karşı bir
şükür olarak görmesi
B) Allah’ı zikretmek, O’na dua ve tövbe etmek,
Kur’an okumak ve dinlemek de kulluğun
gereklerinden olduğunu görmesi
C) İbadetlerini, Allah’ı görüyormuşçasına yerine
getirmesi
D) Dünyevî ihtiraslardan uzak durması
E) Her zaman güler yüzlü, tatlı sözlü; kimseyi,
üzmez, kimseyi hor görmez ve azarlamaz olması
Çözüm: Hz. Peygamber, Yüce Allah’a kulluğunda
samimi idi. İbadetlerini huşu üzere, Allah’a gönülden
bağlılıkla, samimiyetle ve sürekli olarak yapardı.
Onun kulluğu, ihsan mertebesindeydi. Yani
ibadetlerini, Allah’ı görüyormuşçasına yerine
getirirdi. Gerçekten de o, namazda kendisini o denli
Allah’a teslim ederdi ki, okuduğu Kur’an âyetlerinin
anlamlarına göre duygulanır ve kendinden geçerdi.
Doğru cevap C’ dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

2. Hz. Peygamber’in Mekke fethinden sonra Kâbe
önünde toplanmış olan düşmanları hakkında genel af
ilân ederek gönüllerini İslâm’a kazanmak
istemesi peygamber efendimizin hangi özelliğine bir
örnektir?
A) Cesaret
B) Alçakgönüllülük
C) Şefkat
D) Hoşgörü
E) Duyarlı oluşu
Çözüm: Sevgili Peygamberimiz, şartlar ne olursa
olsun her zaman ve her yerde hoşgörülü olmayı
benimsemiştir. Bu sebeple Mekke fethinden sonra
Kâbe önünde toplanmış olan düşmanları hakkında
genel af ilân ederek gönüllerini İslâm’a kazanmak
istemiştir. Bu durum, Ebû Süfyan ve oğlu Muâviye ile
Süheyl b. Amr gibi çok sayıda Kureyş ileri
gelenlerinin İslâm’a adım atmalarına sebep
olmuştur. Doğru cevap D’ dir.

>3. Hangisi Hz. Peygamber’in kıymetlisi, Hz.
Hatice’den doğan en küçük kızı Hz.Fatıma için
kullanılan sıfatlardan değildir?
A) Betül
B) Zehra
C) Ümmü Ebiha
D) Cennet ehli
E) Dünya reyhanı
Çözüm: Peygamber Efendimiz Fâtıma’yı çok sever,
kendisi henüz altı yaşındayken kaybettiği annesinin
hasretini onunla gidermeye çalışırdı. Bu sebeple
Fâtıma “Ümmü ebîhâ” (babasının annesi) diye de
anılmaktadır. Ayrıca “beyaz,parlak ve aydınlık yüzlü
kadın” anlamında Zehrâ, “iffetli ve namuslu kadın”
anlamında Betûl lakaplarıyla da bilinir.
Peygamberimizin bildirdiğine göre “Fâtıma, cennet
ehli hanımların öncülerindendi. Fâtıma onun
yüreğinden bir parçaydı, Onu üzen Peygamberimizi
üzmüş olurdu. Peygamber Efendimiz, torunları Hz.
Hasan ve Hüseyin’i çok severdi; onlar için “dünyada
kokladığım reyhanlarım, çiçeklerim” derdi. Doğru
cevap E’ dir.

4. Hz. Peygamber seferden döndüğünde ilk olarak ne
yapardı?
A) Müslümanların tebriklerini camide kabul
ederdi.
B) Şehit ailelerini teselli eder, başsağlığı dilerdi.
C) Mescid-i Nebevî’ye giderek şükür namazı
kılardı.
D) Müslümanların şehit aileleriyle, özellikle şehit
yetimleriyle ilgilenmelerini isterdi.
E) Ailesine müjdeyi vermeye evine giderdi.
Çözüm: Peygamber Efendimiz, şehre girer girmez
Mescid-i Nebevî’ye giderek şükür namazı kılar; bu
zaferi nasip eden Cenâb-ı Allah&’a dua ederdi.
Doğru yanıt C’dir.

5. Müslümanlarla anlaşmalı olan gayrimüslimlerden
can, mal güvencesi ve inanç hürriyetinin
sağlanmasına karşı belirli kurallara göre alınan
paraya ne ad verilir?
A) Humus
B) Zekat
C) Beytülmal
D) Öşür
E) Cizye
Çözüm: Hz. Peygamber döneminde beytülmal
(hazine) gelirlerini humus denilen ganimetin beşte
biri, Müslümanlarla anlaşmalı olan
gayrimüslimlerden can, mal güvencesi ve inanç
hürriyetinin sağlanmasına karşı belirli kurallara
göre alınan cizye, Müslümanlardan alınan zekât ve
toprak mahsullerinin zekâtı olarak bilinen öşür
oluştururdu. Soruda tanımlanan E seçeneğinde
verilen cizyedir. Doğru cevap E’ dir.6. Hz. Peygamberin hazırladığı küçük askeri
birliklere ne ad verilir?
A) Seriyye
B) İstihbarat
C) Riba
D) Amil
E) Humus
Çözüm: Hz. Peygamber, önce seriyye denilen küçük
askerî birlikler hazırlayarak şehirlerarası ticaret
yollarında kontrolü sağlamaya çalışmış, düşmanın
faaliyetleriyle ilgili istihbarat toplamıştr. Riba faiz,
humus ganimet, amil vergi memurları anlamına
gelmektedir. Doğru cevap A’ dır.

7. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in kamu
görevlerinde önemle uyguladığı bir prensiptir?
A) Yalandan kaçınılması
B) Rüşvetten uzak durulması
C) Faiz ile borç alınıp verilmesi
D) Emanetlerin ehline verilmesi
E) Komşu devletlerle iyi ilişkiler kurulması
Çözüm: Hz. Peygamber, Kur’an’da yer alan
“emanetlerin ehline verilmesi” (Nisâ, 4/58)
prensibini kamu görevlerinde önemle uygulamış, “İş
ehil olmayana verildi mi kıyameti bekle!”
buyurmuştur. Komşu devletlerle iyi ilişkiler
kurulması bürokrasi ile, rüşvetten ve yalandan uzak
durulması ticaret ve alışverişle ilgilidir. Faiz ile borç
alınıp verilmesi zaten yasaklanan davranışlar
arasında yer almaktadır. Doğru cevap D’ dir.

8. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların
birbirlerine karşı yapmaması gereken davranışlardan
birisi değildir?
A) Kin tutmak
B) Borç vermek
C) Haset etmek
D) Sırt çevirmek
E) İlgiyi kesmek
Çözüm: Müslümanlar, birbirlerine kin tutmamalı,
haset etmemeli, sırt çevirmemeli, ilgiyi
kesmemelidirler. Din kardeşleri arasındaki
ilişkilerde barış üzere olmak esastır; kin, haset,
kovuculuk, gıybet gibi şeylere yer yoktur. Temel
gaye, toplumun birliği, sosyal hayatın huzur ve
barışı olmalıdır. Peygamber Efendimiz, “Mü’min
olmadıkça cennete giremezsiniz, birbirinizi
sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş
olmazsınız” buyurmuştur (Müslim, “Îman”, 93).
Doğru cevap B’ dir.

9. Aşağıda verilen sözlerden hangisi Hz.
Peygamber’in cömertliği karşısında söylenmiştir?
A) “Küçüklerimize merhamet etmeyen,
büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir”
B“Şehâdet ederim ki Allah Resûlü, bir adım bile
gerilemedi. Savaş vahşi bir yangın gibi yayıldığı
zaman hepimiz Peygamber Efendimizin çevresine
sığındık.”
C) “Şehâdet ederim ki Allah Resûlü, bir adım bile
gerilemedi. Savaş vahşi bir yangın gibi yayıldığı
zaman hepimiz Peygamber Efendimizin çevresine
sığındık.”
D) “Ey kavmim, Müslüman olun! Çünkü
Muhammed yoksul düşmekten korkmaksızın
büyük iyilik yapıyor”
E) “Güçlü kişi, güreşte hasmını yenen değil,
öfkelenince öfkesini yenebilendir”
Çözüm: Peygamberimiz, cömertlikte de
Müslümanlara örnekti. Peygamber
Efendimiz, cömert kişinin rızkının
bereketleneceğini, cömertliğin yoksulluk sebebi
olmayacağını söylerdi. Ona göre cömertlik,
sağlıklı bir toplum inşasında önemli bir etken olup,
cimrilik de toplumların zayıflayıp çökmesine
sebeptir. Cimrilik, kişiyi mal hırsına götürür,
demir bir zırh gibi sıkar ve rahatsız eder. İnsanı bu
huzursuzluktan kurtaracak erdem ise cömertliktir.
Bir defasında yanına gelen bir kişiye Hz.
Peygamber bol miktarda yardımda bulununca o
kişi kabilesine giderek “Ey kavmim, Müslüman
olun! Çünkü Muhammed yoksul düşmekten
korkmaksızın büyük iyilik yapıyor” demiştir
(Müslim, “Fedâil”, 57). Doğru cevap D’ dir.

10. Hz. Peygamber, Müslümanlar dışında şehrin
sakinleri olan Yahudi ve başka inanç sahiplerinin
görev, hak ve sorumluluklarını belirleyen bir metin
düzenlenmesini sağlamıştır. Bu metnin adı nedir?
A) Kin tutmak
B) Borç vermek
C) Haset etmek
D) Sırt çevirmek
E) İlgiyi kesmek
Çözüm: Bunun ardından Hz. Peygamber,
Müslümanlar dışında şehrin sakinleri olan Yahudi ve
başka inanç sahiplerini de adalet ve insaf ölçülerinde
kapsayacak hukukî bir metin ortaya koydu. Medine
Vesikası adı verilen bu metinde karşılıklı ilşkiler,
görev, sorumluluk ve haklar açık bir şekilde
belirlenmişti. Doğru cevap E’ dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi