921 views

AÖF YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER

AÖF YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER
Toplumsal Değişme Ve Küreselleşme
Çözümlü Sorular 1
1. I. İstanbul’un fethi
II. Aydınlanma
III. Endüstri Devrimi
Yukarıdakilerden hangileri toplumsal değişme
düşüncesinin ortaya çıkmasına ön ayak olan
gelişmeler arasında yer alır?
A) I-II
B) II-III
C) I-III
D) Yalnız I
E) Yalnız II

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

Çözüm: Toplumsal değişme düşüncesinin ortaya
çıkabilmesi için tarih akışının bir birikimle
sonuçlanması ve nitelik değiştirmesi gerekmiştir.
Avrupa’da Rönesans ile ortaya çıkan, insanların
kaderlerine hâkim olabilecekleri fikri, insanları
gerçek anlamda tarihin öznesi konumuna getirmiştir.
Bu fikir, Fransa’da gelişen Aydınlanma ve
İngiltere’de başlayan Endüstri Devrimi ile de
pekişmiştir. Doğru cevap B’ dir.2. Aşağıdakilerden hangisi Endüstri Devrimi’nin
özellikleri arasında yer almaz?
A) Ölüm oranlarının artmasına bağlı olarak nüfusta
azalma
B) Kırdan kente göçün sürekli artışı
C) Kentlerde işçi sınıfının ortaya çıkışı
D) Demiryolu sisteminin bulunması ve
taşımacılıkta devrim
E) Sömürge pazarlarının gelişmesi sayesinde
sömürgelerden hammaddeler gelirken bitmiş
malların sömürgelere satılışı
Çözüm: Endüstri Devrimi’nin en önemli özellikleri
şunlardır: 1) Ölüm oranlarında azalmaya bağlı
olarak nüfusta artış, 2) Kırdan kente göçün sürekli
artışı, 3) Kentlerde işçi sınıfının ortaya çıkışı, 4)
Demiryolu sisteminin bulunması ve taşımacılıkta
devrim, 5) Çiftçilik tekniklerinin ilerlemesi, 6)
Sömürge pazarlarının gelişmesi sayesinde
sömürgelerden hammaddeler gelirken bitmiş
malların sömürgelere satılışı, 6) Buhar gücündeki
ilerlemelere bağlı olan teknolojik yeniliklerdir.
Doğru cevap A’ dır.

3. I. Kırsal kesime göç etme
II. Gecekondulaşma
III. İnsan taşımacılığı
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de
“planlanmamış gelişme”nin yol açtığı sorunlara
örnek gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I-II
E) II-III
Çözüm: Türkiye’de Cumhuriyet Projesi ile yeni bir
toplum yaratmak amaçlanmıştır. 1927’de yapılan ilk
nüfus sayımına göre nüfusun % 80’den fazlası kırsal
kesimde yaşamaktaydı. Köylülüğün çözülmesi
planlanmadan ortaya çıkan bir dizi süreci içerdi.
1950’lerden beri köylüler kentlere göç etmekte ve
gecekondu mahalleleri oluşturmaktadır. Bu durum
planlanmamış, ancak bir sonuç olarak ortaya
çıkmıştır. Yeni kentlerde görece farklılaşmış sanayi
ve iş bölgeleri yanı sıra apartmanlaşmış geniş konut
alanları da ortaya çıkmıştır. Evler ve iş yerleri
birbirlerinden uzaklaştıkça insan taşımacılığı önemli
bir sorun haline gelmiştir. Örneğin, İstanbul’da
apartman tipi konutlarda oturanlar ile
gecekondularda oturanlar özel arabalara karşı
dolmuş ve minibüs taşımacılığını geliştirmiştir.
İstanbul trafiğine son çözüm olarak ise metrobüs
taşımacılığı devreye girmiştir. Bu unsurlar etkileşim
halinde yeni kentlilerin zaman bilincini ve çalışma
alışkanlıklarını biçimlendirmiştir. Doğru cevap E’
dir.

4. I. Toplumu evrim sırasında gittikçe karmaşıklaşan
bir organizmaya benzemektedir.
II. Değişmenin kaynağı toplumun içindedir ve tüm
toplumlar evrim sürecinden geçmektedir.
III. İnsan zihni teolojik ve metafizik aşamalardan
geçerek pozitif aşamaya ulaşmaktadır.
Yukarıdakilerden hangileri Herbert Spencer’ın
görüşleri arasında yer almaktadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I-II
D) II-III
E) I-III
Çözüm: III. Auguste Comte’un görüşüdür. Spencer’e
göre evrim basitlikten karmaşıklığa, homojenlikten
heterojenliğe, tek tiplikten uzmanlaşmaya giden
doğrusal bir süreçtir. Dünyanın oluşumu, dünya
üzerinde yaşamın oluşumu, toplumun, ticaretin,
bilimin ve sanatın gelişimi hep aynı süreçten geçer.
Spencer toplumu evrim sırasında gittikçe
karmaşıklaşan bir organizmaya benzetmiştir. Nasıl
insan organizması bir sistem ise ve vücudun uzuvları
bu organın parçaları iseler, toplum da parçalardan
oluşan bir bütündür. Toplumun bütünü bir yapıyı
oluşturur. Toplum içinde yer alan kurumlar bu
yapının sağlıklı işlemesi için gerekli fonksiyonları
yerine getirir. Spencer’e göre değişmenin kaynağı
toplumun içindedir ve tüm toplumlar evrim
sürecinden geçmektedir. İnsan toplulukları önceleri
homojen şekilde yaşamaktadır ve iş bölümü çok
farklılaşmamıştır. Ancak kalıtımsal nedenler ve çevre
koşulları yüzünden insanlar ayrışmaya ve farklı
roller, fonksiyonlar, prestij, güç, mal ve mülk
edinmeye başlar. Giderek insanlar arasında
zenginlik ve güç farkları artar. Farklı rollere ve
fonksiyonlara sahip insanlar farklı gruplar oluşturur.
Dolayısıyla farklı meslek grupları ve sınıflar ortaya
çıkar. Toplum o kadar karmaşık bir hal alır ki eski
homojenliğe dönmek imkânsızlaşır. Evrim sürecinde
farklılaşan parçalar yani kurumlar arasında
karşılıklı bağımlılık artar. Spencer’e göre evrim
sürecinde belirleyici öge endüstrileşmedir.
Endüstrileşmenin getireceği yeni parçaların
toplumsal sisteme uyum sağlayarak bütünleşeceği
varsayılmıştır. Hatta Spencer, endüstrileşen düzen
sonunda savaşların yok olacağını, birey haklarının
daha iyi korunacağı için hükümetlerin
fonksiyonlarını yitireceğini öngörmüştür. Doğru
cevap C’ dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

5. Aşağıdakilerden hangisi modernleşmeyle ilgili
doğru bir bilgi değildir?
A) Modern toplumda bireylerin aktivitelerini
eşgüdümlü hale getirmek için enformasyon ve
bireyleri kontrol altında tutabilmek için denetim
sistemleri gelişir.
B) Modern toplumun politik örgütlenme biçimi
ulus devlettir.
C) Küresel haritanın icadı ile ayrıştırılan zaman ve
mekânın farklı biçimlerinde sosyal ilişkiler
yeniden örgütlenmiştir.
D) Ulus devletlerin tarih sahnesine aktörler olarak
çıkması, uluslararası ilişkileri geliştirmediği gibi
küreselleşme sürecine de etkide bulunmamıştır.
E) Modern toplum her şeyden önce zaman ve
mekân ayrışmasına işaret eder.


Çözüm: Modernleşme ise endüstrileşme ile başlayan
toplumsal değişme sürecine verilen isimdir ve
ağırlığını 20. yüzyılda dünya çapında hissettirmiştir.
Modernite’nin bir boyutu endüstrileşme ise öbür
boyutu kapitalizmdir. Kapitalizm pazarda
gerçekleşen rekabeti ve iş gücünün metalaşmasını
içerir. Modern toplumda bireylerin aktivitelerini
eşgüdümlü hale getirmek için enformasyon ve
bireyleri kontrol altında tutabilmek için denetim
sistemleri gelişir. Modern toplumun politik
örgütlenme biçimi ulus devlettir. Giderek ulus
devletler tarih sahnesine aktörler olarak çıkmış ve
uluslararası ilişkilerin çapı gelişerek küreselleşme
sürecini hızlandırmıştır. Dolayısıyla, modernite
olmasaydı, küreselleşme de gelişemezdi. Modern
sosyal yaşamı modernite öncesi sosyal yaşamlardan
ayıran en önemli özelliği dinamik oluşudur. O halde
modern toplumu dinamik yapan nedir? Modern
toplum her şeyden önce zaman ve mekân ayrışmasına
işaret eder. Modernite öncesi toplumlarda zaman ve
mekân insanların günlük yaşamlarını idâme
ettirdikleri yer ile sınırlıydı. Bilimin gelişmesi,
evrensel bir takvim sisteminin icadı ve standartlaşmış
zaman dilimleri modern toplumun modern öncesi
toplumlardan temel farkını oluşturur. Mekanik saatin
icadı zaman ile mekânı ayrıştırmıştır. Küresel
haritanın icadı ile ayrıştırılan zaman ve mekânın
farklı biçimlerinde sosyal ilişkiler yeniden
örgütlenmiştir. Doğru cevap D’ dir.

6. I. Tarihte önemli kişiler ve karizmatik liderlerin
varlığı
II. Toplumsal değişmenin yönetici sınıfın değişmesi
ile gerçekleşmesi
III. Nüfus yoğunluğunun artması
IV. Kentlerin gelişmesi Durkheim’a göre
yukarıdakilerden hangileri iş bölümünün
gelişmesinin temel nedenleri arasında yer alır?
A) I-II
B) II-III
C) I-III
D) II-IV
E) III-IV
Çözüm: Durkheim toplumun değişmesini nüfusun
artması ve iş bölümünün gelişmesi ile
ilişkilendirmiştir. Ona göre iş bölümünün
gelişmesinin üç temel nedeni vardır. Birincisi belli
bir coğrafyada yaşayan nüfus yoğunluğunun artması,
ikincisi buna bağlı olarak kentlerin gelişmesi,
üçüncüsü de kentlerde yaşayan sosyal kitlenin
artışına bağlı olarak sosyal hacmin çoğalmasıdır.
Doğru cevap E’ dir.

7. I. Akılcı ve bilimsel bilgiye, eğitimle ilerleme
konusuna olan inanç
II. Etik ile topluma faydacı yaklaşım
III. Kiliseye bağlılık
Yukarıdakilerden hangileri Aydınlanma düşüncesini
tanımlamaktadır?
A) I-II
B) I-III
C) II-III
D) Yalnız I
E) Yalnız II
Çözüm: Avrupa düşüncesinin, aklın, deneyimin,
dinsel ve geleneksel otoritelere kuşkuyla bakmanın
yanı sıra, seküler, liberal ve demokratik toplumların
ideallerinin tedrici biçimde şekillendiği döneme
Aydınlanma adı verilmiştir. Aydınlanma, edebiyat,
sanat, bilim, din ve felsefe gibi çeşitli kollardan
yayılmakla birlikte genelde, materyalist bir insanlık
görüşüyle eş tutulmaktadır. En belirgin özellikleri
akılcı ve bilimsel bilgiye, eğitimle ilerleme konusuna
olan inancı ve etik ile topluma faydacı yaklaşımı
içermesidir. Kiliseye olan güven ise sarsılmıştır.
Doğru cevap A’ dır.8. I. Herhangi bir bireyin toplumsal eylemleri, içinde
yaşadığı toplumun kurumları çerçevesinde ortaya
çıkar.
II. Toplumsal değişmenin temel nedeni sınıf
çatışmalarıdır.
III. İnsanların ideolojileri maddi hayat tarafından
biçimlenir.
Yukarıdakilerden hangileri “Diyalektik
Yaklaşımlar”ın temsilcisi Karl Marx’ın görüşleri
arasında yer almaktadır?
A) I-II
B) II-III
C) Yalnız I
D) Yalnız II
E) Yalnız III

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

Çözüm: Marx liberal görüş açısından ön plana çıkan
bireye karşılık toplumsal olanı ortaya koymuştur.
Maddeci tarih görüşüne dayanan diyalektik
yaklaşımıyla diğer evrimci yaklaşımlardan ayrılır.
Ona göre toplumsal değişmenin temel nedeni sınıf
çatışmalarıdır. Sınıflar toplumlardaki farklı üretim
biçimlerine bağlı olarak ortaya çıkar. Üretim güçleri
ile üretim ilişkileri üretim biçimlerini oluşturur.
Marx’a göre üretim güçleri ile üretim ilişkileri
arasındaki çatışma insanların iradeleri dışında
meydana gelir. İnsanların ideolojileri maddi hayat
tarafından biçimlenir. Bu bağlamda II. ve III. Karl
Marx’ın görüşleri arasında yer alır. I. ise “Yapısal-
Fonksiyonalist Yaklaşımlar”ın temsilcisi Talcott
Parsons’ın görüşüdür. Doğru cevap B’ dir.

9. I. Çok çalışma, tutumlu ve disiplinli olma
rasyonalitesinin, seküler ve ekonomik bir
rasyonaliteye dönüşmesi
II. Toplumların geliştikçe ceza hukukunun
azalacağına yönelik iddia
III. Aynı itibara sahip ve aynı değerleri paylaşan
insanların oluşturduğu statü grubunun yol açtığı
eşitsizlik
Yukarıdakilerden hangileri kapitalizmin Batı’da
gelişmesini Protestan ahlâkı ile ilişkilendiren Max
Weber’in görüşlerini destekleyen savlar arasında yer
alır?
A) I-II
B) II-III
C) I-III
D) Yalnız I
E) Yalnız III
Çözüm: Weber kapitalizmin Batı’da gelişmesini
Protestan ahlâkı ile ilişkilendirmiştir. Batı’da
sermaye birikimine yol açan çok çalışma, tutumlu ve
disiplinli olma rasyonalitesini Protestan ahlâkına
bağlamıştır. Bu ahlâkın gelişmesine John Kalvin
adında Lutheryan kilisesine bağlı bir din lideri
önderlik etmiştir. Dini motife bağlı olarak ortaya
çıkan çok çalışma ve tutumlu olma düşüncesi giderek
seküler bir davranış biç;imini almış ve ekonomik
rasyonaliteye dönüşmüştür. Weber sınıf kavramını,
insanların hayatta elde edecekleri olanaklar ve
piyasadaki mallara sahiplik dereceleri ile
ilişkilendirmiştir. Ona göre eşitsizliğin bir başka
boyutu da aynı itibara sahip ve aynı değerleri
paylaşan insanların oluşturduğu statü grubudur.
Weber’e göre bilinç; sosyal statü ile ortaya çıkar.
çünkü statü farklılıkları yaşam tarzındaki farklılıkları
ortaya ç;ıkarır. Sınıf ve statü kavramları arasında bir
ilişki söz konusudur. Piyasadaki mallara sahip
olanlar itibar elde edebilmek, başka deyişle
statülerini arttırabilmek amacı ile yaşam tarzlarını
da birbirlerine yakınlaştırmaktadır. Toplumsal
Eylemlilik Yaklaşımı’nın temsilcilerinden olan
Weber’in görüşleri I. ve III.’te belirtilmiştir. II. ise
Evrimci Yaklaşımlar’ın temsilcilerinden olan Emile
Durkheim’ın görüşüdür. Doğru cevap C’ dir.

10. I. Ulusaşırı “iş adamı kültürü” gelişir ve ulusaşırı
sermayenin akışı hızlanır. – Yabancı menşeili ünlü
markaların Türkiye’de mağaza zincirleri açması
II. Tüketim kalıpları standartlaşmaya başlar. – Türk
tüketicilerin Amerikan fast-food zincirlerine ilgi
göstermesi
III. Medya teknolojileri uzaklardaki imajları oturma
odamıza getirir ve bizde “aşinalık” duygusu
uyandırır. – Türk yapımı filmlerin uluslararası
festivallere katılması
“Küreselleşme” olgusunun özelliklerine ilişkin
yukarıdaki belirtilen örneklerin hangileri doğrudur?
A) I-II
B) II-III
C) I-III
D) Yalnız I
E) Yalnız II
Çözüm: Küreselleşmenin en önemli özellikleri zaman
ve mekânın sıkışması; mekânın yeniden biçimlenmesi
ve uluslararasındaki karşılıklı bağımlılıkların geri
dönülmez bir biçimde artmasıdır. Ulusaşırı “iş
adamı kültürü” gelişir ve ulusaşırı sermayenin akışı
hızlanır. Tüketim kalıpları standartlaşmaya başlar.
Artık süper marketlerde dünyanın her yöresinden
gıda ve ürün çeşitleri bulmak mümkündür. Öte
yandan ulusaşırı şirketlere bağlı üretim zincirleri
oluşur. Dünyanın bir köşesinde ekonomik kriz bahane
edilerek bir fabrika kapatılır ve hayatlarında süper
marketlere uğrayamamış milyonlarca işçi işsiz
kalabilir. Küresel finansal ağlar sayesinde banka
hesaplarımız küresel
kapitalist pazara bağlanır.
Medya teknolojileri uzaklardaki imajları oturma
odamıza getirir ve bizde “aşinalık” duygusu
uyandırır. İnsanlar ceplerindeki paraya ve sosyal
hareketliliklerine göre az ya da çok biçimde “yersizyurtsuzlaşma”
duygusundan paylarını almaktadır.
Kimi insanlar doğdukları yerde karınlarını
doyuramadıkları için göç etmek zorunda kalır.
Kimileri izledikleri televizyon sayesinde dünyanın
başka bir köşesinde olup bitenlerden haberdar olur.
Kimileri de daha çok para kazanabilmek için
fabrikasını emeğin en ucuz olduğu ülkelere taşır. Bu
bilgilere göre I. ve II. doğru örneklerdir. Ancak III.’te
belirtilen özellik ve ilgili örnek uyuşmaz çünkü Türk
filmlerinin uluslararası festivallerde gösterilmesi
yerel kültürün uluslararası arenada tanıtımına katkı
sağlar. Yabancı menşeili sinema filmlerinin ya da
dizilerin, Türk izleyicilere farklı medya kuruluşları
tarafından sunulması ve bunların Türk izleyiciler
tarafından kanımsanmış ve “aşina” bir biçimde
tüketilmesi, bu özelliğe örnek olarak verilebilir.
Doğru cevap A’ dır.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi