550 views

ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI ÇÖZÜMLÜ SORULAR

ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI ÇÖZÜMLÜ SORULAR
Tüketim Toplumu, Simülasyon/simülakrlar Ve Sessiz Çoğunluk: Jean Baudrillard
Çözümlü Sorular 1
1. I. Moda olanı satın almak
II. Şiddet içeren dizileri izlemek
III. Araba satın almak
Yukarıdakilerin hangilerinin doğrudan tüketim
toplumu”nun tüketim pratikleri arasında yer aldığı
düşünülebilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I-II
D) II-III
E) I-III

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

Çözüm: İnsanların gündelik alışverişlerini başka
insanlarla yapmak yerine, daha çok istatistiksel
olarak yükselen bir eğriye göre, örneğin gündemde
olan ya da moda olan mal ve iletilerin edinilmesi,
algılanması ve güdümlenmesi biçiminde yaptıkları
gözlemlenmektedir. Bireyler günümüzde tüketim
davranışları ile bir göstergeler nesnesini satın
alırlar. Böylece tüketim, bir var olma modu haline
gelir. Tüketimin yerinin gündelik yaşam olduğunu
belirten Baudrillard, gündelik yaşamı, hem günlük
olayların ve hareketlerin toplamı, sıradanlığı ve
sürekli tekrarı hem de bir yorumlama sistemi olarak
tanımlar. Gündeliklik bir taraftan makro diğer
taraftan mikro yaşam alanlarının bölümlenmesini
getirir. Gündeliklik gerçekliğin ve tarihin baş
döndürücülüğüne ihtiyaç duyması ile dinginlik
sağlar. Bu dinginlik şiddeti tüketmeye eğilimlidir.
Öyle ki olaylara ve şiddete düşkünlük televizyon
penceresinden bireyin odasına kadar gelir ve bir
çeşit şiddetin/savaşın imgeleri karşısında gevşeyen
bir televizyon izleyicisi ile buluşur. Bu bilgilere göre
I ve II’nin tüketim toplumunun pratikleri arasında
olduğu söylenebilir. Ancak araba almak doğrudan
tüketim toplumunun bir özelliği arasında yer
almayabilir. Kişiler ihtiyaç dahilinde araba satın
alabilirler; aldıkları aracın markası ile kendilerini
var etme amacı taşımayabilirler ya da sürekli araç
alıp satma ve en son model araçları alma eğiliminde
olmayabilirler. Doğru cevap C’ dir.2. I. Kalabalıkları Disneyland’a çeken, Amerika’nın
sahip olduğu tüm değerlerin minyatürleştirilerek
ve çizgi filmler aracılığıyla coşarak, kendilerinden
geçmesidir.
II. Disneyland’ın 24 saat ışıklandırılması, onun
yapaylığına işaret eder.
III. Disneyland “gerçek” ülkenin “gerçek”
Amerika’nın bir
Disneyland’a benzediğini gizlemeye yaramaktadır.
Yukarıdakilerden hangileri Baudrillard’ın Amerika
adlı eserindeki Disneyland çözümlemesiyle ilgili
doğru ifadelerdir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I-II
D) II-III
E) I-III
Çözüm:
Baudrillard’ın Amerika adlı eserinde bahsettiği,
Amerikalıların saplantı haline gelmiş korkusu olan
ışıkların sönmesi, Disneyland ile de engellenmiş
olmaktadır. Disneyland tam bir ışık gösterisidir. 24
saat her yerde ışıkların yandığı bir ülke olan
Amerika’nın bu küçük minyatürü de karanlığa karşı
korkusunu ışık gösterileriyle gidermektedir. Doğru
cevap E’ dir.

3. I. Kitleler, sınıf ya da halk gibi eskiden kendilerine
başvurulan bütünlere benzemezler.
II. Sessizlik aracılığıyla içine çekildikleri tarihin ilgi
alanından çıkmışlardır.
III. Postmodern toplumda metalaşma, mekanizasyon
ve teknoloji gibi alanlarda dışa doğru patlama
(explosion) söz konusudur.
Yukarıdakilerden hangisi “sessiz yığınlar” ile ilgili
doğru ifadelerdir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I-II
D) II-III
E) I-III
Çözüm: Kitleler, sınıf ya da halk gibi eskiden
kendilerine başvurulan bütünlere benzemezler.
Sessizlik aracılığıyla içine çekildikleri tarihin de ilgi
alanından çıkmışlardır. Artık ne emekçiler kitlesi
vardır, ne de bir başka toplumsal özne ya da nesneye
ait bir kitle. Artık devrimci umutlar da ortadan
kalkmıştır. Dolayısıyla kitlelerin anlamını yitirip
sessiz çoğunluğa dönüştüğü bu belirsiz
düzen, Postmodernist döneme karşılık gelmektedir.
Baudrillard’a göre modern toplumda metalaşma,
mekanizasyon ve teknoloji gibi alanlarda dışa
doğru patlama (explosion) söz konusu iken,
her şeyin birbiri içine girerek içe doğru bir
patlamanın (implosion) ortaya çıkması Postmodern
toplumda varolmuştur. Doğru cevap C’ dir.

4. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri
Baudrillard’ın belirlediği göstergenin üçüncü aşaması
için söylenebilir?
A) Gösterge tam anlamıyla gerçek olanı temsil
eder
B) Gösterilen ile gösterge arasında güçlü bir
korelasyon ve ilişki vardır
C) Bu aşamada bütün iletişimsel eylemler sosyal
gerçekliğe doğrudan bağlıdır ve onu ifade etmeye
yöneliktir
D) Sembolik alışveriş bu aşamada görülür
E) Metalar gösterge değeri kazanır ve sembolik
alışveriş metalaşmış göstergeler yığını altında
kaybolur
Çözüm: A, B, C ve D seçenekleri göstergenin
birinci evresini anlatmaktadır; Birinci aşama
modern öncesi toplumlarda ortaya çıkar. Burada
önemli olan etken modern öncesi toplumlarda dilin
aracısız olmasıdır. Yazılı metinler ya çok azdı ya
da yoktu; bütün iletişim yüz yüze karşılaşmalardan
oluşan gerçek sosyal durumlarda meydana
gelmekteydi. Birinci aşamada, gösterge tam
anlamıyla gerçek olanı temsil etmektedir.
Gösterilenle gösterge arasında güçlü bir
korelasyon ve ilişki vardır; belirli göstergelerin
kullanıldığı bağlamlar açık ve nettir. Bu aşamada,
bütün iletişimsel eylemler -ifade, hediye verme,
ritüeller, alışverişler vb. dâhilsosyal gerçekliğe
doğrudan bağlıdır ve onu ifade etmeye yöneliktir.
Sembolik alışverişin doğum yeri de burası
olmuştur. E seçeneği göstergenin Endüstri Devrimi
ile başlayan üçüncü aşamasını anlatmaktadır, bu
aşamada metalar gösterge değeri kazanırlar.
Doğru cevap E’ dir.

5. Baudrillard, simülasyon kavramını hangi anlamda
kullanmıştır?
A) Bir köken ya da gerçeklikten yoksun
gerçekliğin modeller aracılığıyla yeniden
türetilmesi
B) -mış gibi yapmak
C) Yaşanılanların normal olarak algılanması
D) Gizlemek
E) Seçme özgürlüğü
Çözüm: Baudrillard, simülasyon kavramını bir
köken ya da bir gerçeklikten yoksun gerçekliğin
modeller aracılığıyla yeniden türetilmesi
anlamında kullanır. Simüle etmek -mış gibi
yapmak değildir. Birebir gerçeğin yeniden
üretilmesidir. Doğru cevap A’ dır.

6. Baudrillard’ın simülasyon ve gerçeklik üzerine
görüşleri için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?
I. Postmodern toplumda ‘gerçek’i önceleyen
modeller olarak taklitler (simulakrlar) toplumsal
düzene egemen olmaya ve toplumu hipergerçeklik
olarak oluşturmaya başlar
II. Günümüz toplumunda gerçeklik onun hiper
gerçekliği olarak karşımızda durmaktadır
III. Gerçeklik simülasyonla üretilip çoğaltıldığı için
her zaman fazlasıyla varolacaktır
IV. Simülasyonun gerçeğin yerini almasıyla birlikte,
artık anlamın da içi boşalmaya başlamıştır
V. Gerçek sandığımız simülasyonlar aslında gerçeğin
yerine geçmiştir
A) I
B) II
C) I – II – III – IV – V
D) II – III
E) I – III
Çözüm: Baudrillard’a göre modern endüstri
toplumunun temel anahtarı üretimken, postmodern
toplumda ‘gerçek’i önceleyen modeller olarak
taklitler (simulakrlar) toplumsal düzene egemen
olmaya ve toplumu hipergerçeklik olarak
oluşturmaya başlar. Bu durumda artık gerçeğin
yerini simülasyon almıştır. (Kellner, 2000: 372;
Thiry-Cherques, 2010). Bugün gerçeklik onun hiper
gerçekliği olarak karşımızda durmaktadır (Ritzer,
1997: 96). Gerçeklik simülasyonla üretilip
çoğaltıldığı için her zaman fazlasıyla var olacaktır.
Doğru cevap C’ dir.

7. “Kitlede bütün yitirilmiş gönderenlerin devrik
simülasyonları vardır. Bütün gönderen sistemlerinin,
bütün ayakta duramayan anlamların, olanaksız tarihin
ve artık var olamayan temsil etme sistemlerinin kara
kutusu kitle: Toplumsalla ilgili her şey
unutulduğunda geriye kalan artıktır. Toplumsala ait
olmadığı gibi toplumsalı yansıtmaktan da acizdir.
Toplumsal anonimleşerek kitleleri meydana
getirmiştir. Artık kitle anlam değil, gösteri
istemektedir”. Baudrillard bu durumu aşağıdakilerden
hangisi ile açıklamıştır?

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

A) Gerçeğin katledilmesi
B) Metalaşma, mekanizasyon ve teknoloji gibi
alanlarda dışa doğru patlama
C) Kitlenin iktidar tarafından dolaylı yollardan
güdülenerek sessiz yığına dönüşmesi
D) Kitlelerin politik olarak daha iyi temsil
edilebilir olması
E) Toplumsa özne ya da nesneye ait
kitlelerin politik olarak temsil edilebilir olması
Çözüm: Kitlede bütün yitirilmiş gönderenlerin devrik
simülasyonları vardır. Bütün gönderen sistemlerinin,
bütün ayakta duramayan anlamların, olanaksız tarihin
ve artık var olamayan temsil etme sistemlerinin kara
kutusu kitle: Toplumsalla ilgili her şey
unutulduğunda geriye kalan artıktır. Toplumsala ait
olmadığı gibi toplumsalı yansıtmaktan da acizdir.
Toplumsal anonimleşerek kitleleri meydana
getirmiştir. Artık kitle anlam değil, gösteri
istemektedir. (Baudrillard, 2006: b14). Baudrillard bu
durumu iktidarın kitleyi dolaylı yollardan
güdümlemiş olmasıyla açıklamaktadır. Dolayısıyla
kitlelerin politik olarak temsili de artık sorunlu bir hal
almıştır. Doğru cevap C’ dir.8. I. 3D (üç boyutlu) filmler
II. VR (sanal gerçeklik) filmler
III. Picasso tabloları
Yukarıdakilerden hangileri sanatın, alımlayıcısını
illüzyona inandırmak amacıyla kullandığı çağdaş
(günümüz) araçları olarak düşünülebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I-II
D) I-III
E) II-III
Çözüm:Baudrillard’ın sanata ilişkin görüşler ise
şöyledir: Sanat günümüzde amacından tamamen
sapmış durumdadır. Sanatta önemli olan illüzyon
yaratmaktır. Çünkü illüzyon gerçekliğe ait bir
nesneyle ilgilidir, diğer bir ifade ile gerçeğe
bağımlıdır. Oysa günümüzde
gerçeklik yitirilmiş olduğundan sanatın temeli olan
illüzyonda kaybolmuştur. Önceleri insanları bir
illüzyona inandırmak amaçlandırılırken, şimdi artık
onları var olmayan bir gerçekliğe inandırmak önemli
hale gelmiştir. Baudrillard, simülasyonun
gerçeklik ve illüzyonun bittiği yerde başladığını
ileri sürmektedir. Simülasyon, gerçeğin
tüm verilerine sahip olamama durumu yani gerçek
olmayan şeydir. Böylece postmodern dönemde
gerçeklik yitirilmiştir. İnsanlar da “gerçeğin yerini
almış olan simülakrlar”ın içinde yaşamaktadırlar.
Buna göre, sanal ile gerçeklik arasında sınırları
bulanıklaştıran 3D ve VR filmler içinde
bulunduğumuz çağın simülakrlarına örnektir.
Picasso tabloları ise gerçekliği farklı bir biçemle
alımlayıcısına aktarır ancak gerçek ile sanal
arasındaki sınırları bulanıklaştırma amacı güttüğü
düşünülemez. Doğru cevap C’ dir.

9. Baudrillard’ın incelediği göstergenin dört hali için
aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Birinci aşama modern öncesi toplumlarda ortaya
çıkar
II. İkinci aşaması Rönesans ve Endüstri Devrimi
arasında üstünlük kurar
III. Üçüncü aşaması Endüstri Devrimi ile başlar. IV.
Dördüncü aşama II. Dünya Savaş’ından kısa bir süre
sonra başlar ve günümüze kadar gelir
A) I-II
B) I-II-III-IV
C) II-III
D) II-III-IV
E) III-IV
Çözüm: Birinci aşama modern öncesi toplumlarda
ortaya çıkar. Burada önemli olan etken modern
öncesi toplumlarda dilin aracısız olmasıdır.
Göstergenin ikinci aşaması, bu doğrudan sembolik
ilişkiden bir uzaklaşmayı işaret eder. Gösterge,
kabaca Rönesans ve Endüstri Devrimi arasında
üstünlük kurmuştur. Göstergenin üçüncü aşaması
Endüstri Devrimi’yle başlamıştır. Bu genellikle
modernite olarak adlandırılan dönemdir.
Göstergenin dördüncü aşaması İkinci Dünya
Savaşı’ndan kısa bir süre sonra başlamıştır ve
günümüze kadar gelir. Dördüncü aşama endüstri
sonrası toplumlarda ortaya çıkar. Doğru cevap B’
dir.

10. Sibernetik kontrol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nesnelerin tüketimi ile toplumun kontrol
edilmesi
B) Üretim aracılığıyla bireylerin sisteme uyumlu
hale getirilmesi
C) Gerçekliğin modeller aracılığıyla yeniden
üretilmesi
D) Anlamın içeriğinin boşaltılması
E) Güvenlik güçleri ile toplumun denetlenmesi
Çözüm: Baudrillard’a göre günlük alışverişten lüks
tüketime, bedenin inşasından cinselliğe,
reklamlardan pop art’a, bireylerin spor yapma ve
dinlenme biçimlerine varıncaya kadar tüm yönleri ile
bir tüketim çılgınlığı yaşadıklarını belirtir.
Nesnelerin tüketimi toplumda çeşitli araçlarla
desteklenerek bireylere aktarıldığı için
yaşanılanların normal olarak algılanmasına neden
olmakta ve bir hiper-uyumluluk (hiper-conformity)
sağlanmaktadır. Aşırı emek ve tüketim baskısının
insanlarda yarattığı normalleşme algısı aynı
zamanda hiper-uyumluluk sağlamakta ve böylece
nesnelerin tüketimi ile toplum kontrol edilmektedir.
Bu denetim sürecine Baudrillard, “sibernetik
kontrol” adını vermektedir. Doğru cevap A’ dır.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi