3.560 views

Çevre Sorunları ve Politikaları Dersi Alıştırma Soruları

  • Soru 1 – Kurak, yarı kurak ve az yağışlı alanlarda iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil
   olmak üzere, çeşitli etmenlerden kaynaklanan
   toprak ekasistemindeki bozulmalara ne ad
   verilir?
  • A – Çölleşme
  • B – Erozyon
  • C – Küresel ısınma
  • D – Toprak kirliliği
 • E – Ormansızlaşma


  • Soru 2 –
   Aşağıdakilerden hangisi çarpık kentleşmenin yarattığı çevre  sorunları
   arasında yer almaz?
  • A – Gürültü kirliliği
  • B – Elektromanyetik kirlilik
  • C – Stres ve şiddet
  • D – Görüntü kirliliği
 • E – Çöp ve atık sorunu
  • Soru 3 – Belirli bir yaşam ortamında bulunan ve birbirleri ile sürekli etkileşim içinde olan
   canlı varlıklar ile yine bu varlıkların içinde
   yer aldığı doğal ya da fiziksel çevreye ne ad
   verilir?
  • A – Ortam
  • B – Biyoloji
  • C – Ekosistem
  • D – Yeryüzü
 • E – Atmosfer
  • Soru 4 – Aşağıdakilerden hangisinde meydana gelen kirlilik diğerlerine göre daha zor
   giderilmektedir?
  • A – Toprak
  • B – Hava
  • C – Nehirler
  • D – Göller
 • E – Yerleşim alanları


  • Soru 5 –
   Tarımda zararlı ve istenmeyen bitkilere karşı kullanılan kimyasal pestisit türü
   aşağıdakilerden hangisidir?
  • A – İnsektisit
  • B – Fungisit
  • C – Herbisit
  • D – Mollusit
 • E – Nematisit

ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI
Uluslararası Çevre Koruma Politikaları
Çözümlü Sorular 1
1. Avrupa Birliği için çevre alanındaki kısmi
iyileştirmeler, üye olamayan ülkelere ikili bir politika
olarak yansımıştır. Bu politikalar genel adıyla nasıl
tanımlanmaktadır?
A) AB Cardiff Süreci
B) AB Ortak Pazarı
C) AB Müktesebatına Uyum
D) AB Çevre Beyaz Kitabı
E) AB Çevre Eylem Planları
Çözüm: AB için çevre alanındaki kısmi iyileştirmeler,
üye olamayan ülkelere ikili bir politika olarak
yansımıştır. Bu politikalar; “AB Müktesebatına
Uyum” adı altında çevre politikalarına ilişkin
program ve yasal düzenlemeler ile teknik iyileştirme
ve düzenlemeler olarak tanımlanabilir. Doğru cevap
C’ dir.2. I. Fiziksel ve doğal çevrede, yaşam ortamlarında
gerçekleşen bozulmalar ve kirlenmeII. Çevre
sorunlarının ve çevre koruma alanındaki çalışmaların
siyasal boyutlarıIII. Ülkeler arasındaki toplumsal,
kültürel, insani ve ekonomik farklılıkların belirlediği
öncelik ve tercihler, ülkelerin/ulusların gelişmişlik ve
gelişmemişlik durumlarıIV. Çevresel
güvenlikUluslararası politikada çevre olgusu
yukarıda verilen hangi unsurlarla birlikte ele
alınmaktadır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
Çözüm: Çevre sorunlarının çözümüne ve çevre
koruma politikalarının oluşturulmasına yönelik
çabalar uluslararası alandaki işbirliği ve
dayanışmanın kaçınılmaz olduğunu ortaya
koymuştur. Konunun sadece bilimsel ve teknik bir
sorun olmadığı ya da sadece siyasal boyutları olan
veya yalnızca ekonomik gösterge ve değerlerle
açıklanabilecek bir olgu olmadığı böylece ortaya
çıkmaktadır. Bu nedenle Uluslararası Çevre
Politikalarında, soruda verilen tüm unsurlar bir
bütün olarak ele alınmak durumundadır. Doğru
cevap E’ dir.

3. 26 Ağustos-4 Eylül 2002 tarihleri arasında
Johannesburg’da ‘Dünya Sürdürülebilir Kalkınma
Zirvesi’ yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi zirve
sonunda imzalanan iki belgeden biri olan ‘uygulama
planı’nın kapsadığı konulardan biri değildir?
A) Yoksullukla mücadele
B) Sürdürülebilir olmayan tüketim ve üretim
kalıplarının değiştirilmesi
C) İletişim ve haberleşme
D) Sosyal kalkınmanın doğal kaynak temelinin
korunması ve yönetilmesi
E) Sağlık
Çözüm: Zirve, Stockholm Konferansı’nda dile
getirilen, çevreye yönelik kaygıların 30 yıllık
bilançosunu çıkarmak, olanak ve kısıtları tartışmak,
çevre ve kalkınma ilişkilerini irdelemek üzere
toplanmıştır. A, B, D ve E seçenekleri uygulama
planının konuları iken C şıkkı bu konular arasında
değildir. Doğru cevap C’ dir.

4. Çevre olgusunun uluslararası boyutu
düşünüldüğünde, çevre sorunları hakkında hem
çatışma hem de uzlaşma olmasının temel nedeni
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Ülkelerin çevre sorunlarının farklı olması
B) Ülkelerin birbirlerine saygı göstermemeleri
C) Ülkelerin bazen çıkarlarının birbiriyle
uymaması
D) Ülkelerin aralarında savaş olması
E) Ülkelerin sorumluluk kabul etmemeleri
Çözüm: Örnekle açıklanırsa, ülkeler karbondioksit
salımının azaltılması konusunda işbirliği yapmayı
kabul ederken çevre ile uyumlu sanayileşme
politikalarında karşı karşıya gelebilmektedir. Bunun
sebebinin de temel olarak ülkelerin çevreden çok
kendi çıkarlarını gözetmesi olduğu söylenebilir.
Doğru cevap C’ dir.

5. Çevre sorunlarının, çevre koruma alanında
uluslararası işbirliği ve ilişkileri önemli kılan
özellikleri nelerdir?
A) Küresel olması ve karşılıklı bağımlılık
B) Karşılıklı çıkar ilişkileri
C) Siyasal ve kültürel olması
D) Geleceğe dair kaygılar
E) Yerel ve küresel boyutları olması
Çözüm: Ülkeler arasında zaman zaman yaşanan
çatışmalar olsa dahi, çevre sorunları söz konusu
olduğunda, bu sorunların küresel olması ve karşılıklı
bağımlılık özelliği taşıması sebebi ile çevresel
kaygılar ile bir araya gelinmeye başlanmıştır. Doğru
cevap A’ dır.6. “İstediğimiz Gelecek” başlıklı resmi belge
aşağıdaki konferansların hangisinin bir ana çıktısı
olarak ortaya konmuştur?
A) 1972 Stockholm Konferansı, Birleşmiş
Milletler Çevre ve İnsan Konferansı
B) 1992 Rio Konferansı, Birleşmiş Milletler Çevre
ve Kalkınma Konferansı
C) 1993 Maastricht Anlaşması,
D) 2002 Johannesburg, Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı
E) 2012 Rio Konferansı, Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı
Çözüm: “İstediğimiz Gelecek” başlıklı resmi belge
2012 yılında Rio Konferansı, Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nın ana çıktısı
olarak ortaya konmuştur. Doğru cevap E’ dir.

7. Özel bazı konularda uluslararası kontrolü ve
işbirliğini sağlamak için genel ilkeleri ortaya koyan
ve yasal olarak bağlayıcısı olan uluslararası
anlaşmaya ne denir?
A) Çerçeve sözleşmesi
B) Ortak geleceğimiz raporu
C) Sürdürülebilir kalkınma
D) Çevreyi dışlamayan kalkınma
E) İstediğimiz gelecek belgesi
Çözüm: Özel bazı konularda uluslararası kontrolü ve
işbirliğini sağlamak için genel ilkeleri ortaya koyan
ve yasal olarak bağlayıcısı olan uluslararası
anlaşmaya “Çerçeve Sözleşme” denir. Doğru cevap
A’ dır.

8. Çevre sorunlarına çözüm bulmak için uluslararası
işbirliği ve dayanışmanın gerekli olduğu gerçeği ilk
kez nerede dile getirilmiştir?
A) Çevre ve İnsan Konferansı
B) Brutland Raporu
C) Ortak Geleceğimiz Raporu
D) Çevre Kanunu
E) Hiçbiri
Çözüm: Çevre sorunlarına çözüm bulmak için
uluslararası işbirliği ve dayanışmanın gerekli olduğu
gerçeği ilk kez 5 Haziran 1972’de İsveç’in Başkenti
Stockholm’de toplanan Birleşmiş Milletler “Çevre ve
İnsan Konferansı”nda dile getirilmiştir. Doğru cevap
A’ dır.

9. Ulusların yönetimlerinin çevreye duyarlı olmasına
yönelik ilkelerin benimsenmesi açısından önemli
adımlar atıl Rio de Janeiro’da yapılan “Birleşmiş
Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı” hangi yıl
gerçekleştirilmiştir?
A) 1990
B) 1991
C) 1992
D) 1993
E) 1994
Çözüm: Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma
Konferansı 1992 yılında yapılmıştır. Doğru cevap C’
dir.10. Türkiye özellikle hangi yıllardan sonra, çevre
alanında gerek uluslararası konferans ve toplantılara
daha sık katılımı ile, gerekse de uluslararası hukuk
çerçevesinde taraf olduğu anlaşma ve sözleşmelerle
çevre koruma çalışmaları içinde yer almaya
başlamıştır?
A) 1960’lı yıllar
B) 1970’li yıllar
C) 1980’li yıllar
D) 1990’lı yıllar
E) 2000’li yıllar
Çözüm: Türkiye özellikle 1970’li yıllardan sonra,
çevre alanında gerek uluslararası konferansve
toplantılara daha sık katılımı ile, gerekse de
uluslararası hukuk çerçevesindetaraf olduğu anlaşma
ve sözleşmelerle çevre koruma çalışmaları içinde yer
almayabaşlamıştır. Doğru cevap B’ dir.

AÖF – KPSS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi