1.774 views

Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi Dersi Alıştırma Soruları

  • Soru 1 – Damga vergisinin ekonomik süreç içinde bir
   sonraki veya bir önceki aşamaya
   yansıtılması, böylece fiili yükümlüsü ile
   yasal yükümlüsünün farklı kişiler olabilmesi
   aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
  • A – Kişisel durumları dikkate almasını
  • B – Dolaylı bir vergi olmasını
  • C – Sübjektif bir vergi olmasını
  • D – Kişisel durumları dikkate almamasını
 • E – Objektif bir vergi olmasını
  • Soru 2 – Aşağıdakilerden hangisi damga vergisine ilişkin birincil kaynaklardandır?
  • A – Genel tebliğler
  • B – Genelgeler
  • C – Uluslararası vergi anlaşmaları
  • D – Sirküler
 • E – Özelgeler
  • Soru 3 – Olağan dönemlerde kanun hükmünde kararnameler ile damga vergisi alanında
   yükümlendirici ya da yararlandırıcı hiçbir
   düzenleme yapılamamasının nedeni
   aşağıdakilerden hangisidir?
  • A – Kanun hükmünde kararnamelerin olağan
   dönemlerde hiçbir zaman kullanılamaması
  • B – Vergi ödevine ilişkin Anayasa hükmünün
   Bakanlar Kuruluna yetkiler tanıması
  • C – Vergilerin ancak yasama organınca
   çıkartılan yasalar aracılığıyla alınabilmesi
  • D – Vergi ödevinin Anayasa ‘nın siyasal haklar
   ve ödevler kısmında düzenlenmiş olması
 • E – Verginin zora dayalı bir ödeme olması
  • Soru 4 – Aşağıdakilerden hangisi ile damga vergisine
   ilişkin düzenleme yapılmamıştır?
  • A – Genel Tebliğ
  • B – Özelge
  • C – Tüzük
  • D – Kanun
 • E – Bakanlar Kurulu Kararı
  • Soru 5 – Üzerine vergi konulan ve verginin kaynağı
   olan ekonomik nitelik taşıyan öğeyi ifade
   eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  • A – Matrah
  • B – Konu
  • C – Vergiyi doğuran olay
  • D – Tarh
 • E – Tahakkuk

DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR BİLGİSİ
Damga Vergisinde Vergilendirme Açısından Özellik Taşıyan Durumlar
1. Damga vergisine tabi kağıtların niteliklerinin tayin
edilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Şekli kanunlarda belirtilmiş olan kağıtların
nitelikleri tayin edilirken, kâğıt üzerindeki yazının
içerdiği hüküm ve anlama bakılır.
B) Şekli kanunlarda belirtilmemiş olan kağıtların
nitelikleri tayin edilirken, kâğıdın ilgili kanundaki
adına bakılır.
C) Niteliği tayin edilmek istenen kâğıt üzerinde
başka bir kâğıda atıf yapılmış olsa bile atıf yapılan
kâğıdın hükümleri dikkate alınmaz.
D) Gerçek niteliği farklı olduğu hâlde başka bir
isim altında düzenlenen bir kâğıtta, söz konusu
isim dikkate alınır.
E) Bir kağıdın niteliğine, tabi olacağı verginin
tayini için bakılır.
Çözüm: Damga Vergisi Kanunu’nun 4. maddesi
uyarınca bir kâğıdın tabi olacağı verginin tayini için
o kâğıdın niteliğine bakılır ve buna göre (1) sayılı
tabloda yazılı vergisi bulunur. Kâğıtların nitelikleri
tayin edilirken, şekli kanunlarda belirtilmiş olan
kâğıtlar açısından kağıdın ilgili kanundaki adına,
belirtilmemiş olanlar açısından ise kağıt üzerindeki
yazının içerdiği hüküm ve anlama bakılır. Niteliği
tayin edilmek istenen kâğıt üzerinde başka bir kâğıda
atıf yapılmışsa atıf yapılan kâğıdın hükümlerine göre
kâğıdın kazandığı niteliğe göre vergi alınır. Gerçek
niteliği farklı olduğu halde sırf vergiden kaçınmak,
daha az damga vergisi ödemek amacıyla başka bir
isim altında düzenlenen bir kâğıtta vergileme kâğıdın
gerçek niteliği dikkate alınarak yapılmalıdır. Doğru
cevap E’ dir.2. Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtların
damga vergisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen
kâğıtlardan, nispi vergiye tabi olanların her bir
nüshası ayrı ayrı aynı miktarda vergiye tabidir.
B) Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen
kâğıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir
nüshası ayrı ayrı aynı miktarda vergiye tabidir.
C) Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen
kâğıtlardan, maktu vergiye tabi olanların sadece bir
nüshası vergiye tabidir.
D) Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen
kâğıtlardan, maktu vergiye tabi olanların ikinci ve
sonraki nüshaları, ilkinin yarısı oranında vergiye
tabidir.
E) Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen
kâğıtlardan, nispi vergiye tabi olanların ikinci ve
sonraki nüshaları, ilkinin yarısı oranında vergiye
tabidir.
Çözüm: Damga Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinde
bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan,
maktu vergiye tabi olanların her bir nüshasının ayrı
ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise
sadece bir nüshasının damga vergisine tabi olduğu
belirtilmiştir. Bir başka deyişle birden fazla nüsha
olarak düzenlenen bir kâğıt açısından bu kağıdın
nispi esasta veya maktu esasta damga vergisine tabi
olmasına göre değişen bir damga vergisi yükü söz
konusu olacaktır. Doğru cevap B’ dir.

3. Her biri hukuken aynı hüküm ve ispat gücüne
sahip olmak üzere birden fazla düzenlenmiş
kâğıtlardan her birine verilen isim aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Nüsha
B) Suret
C) Fotokopi
D) Çıktı
E) Antet
Çözüm: Her biri hukuken aynı hüküm ve ispat gücüne
sahip olmak üzere birden fazla düzenlenmiş
kâğıtlardan her birine verilen isim nüshadır. Kâğıdın
her bir nüshasında kâğıdın vergiye tabi olmasını
gerektiren ve bu kâğıda hukuken geçerlik ve ispat
gücü kazandıran ıslak imza/imzalar ayrı ayrı
mevcuttur. İmzanın her bir nüshaya ayrı ayrı atılmış
olması veya araya karbon kâğıt konularak tüm
nüshaların bir defada imza edilmiş olması
vergilendirme açısından önem taşımaz. Kâğıt kopyası
her iki durumda da nüsha sayılarak damga vergisine
tabi tutulur. Suret ise nüshadan çıkarılan, imza
içermeyen bu nedenle ancak aslının aynı olduğu
tasdik edilmek suretiyle hukuken geçerliliği sağlanan
kâğıt kopyalarıdır. Fotokopiler aslı gibidir kaşesi
basılarak onaylanırsa hukuken suret sayılır.
Nüshalara göre suretlerin damga vergisi yükü çok
düşüktür. Doğru cevap A’ dır.4. Yabancı para cinsinden düzenlenmiş ve damga
vergisine tabi olan kağıtların üzerinde yazılı paralar
Türk parasına çevrilirken esas alınacak kur
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Serbest piyasada belirlenen döviz alış kuru
B) Serbest piyasada belirlenen döviz satış kuru
C) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından
belirlenen döviz satış kuru
D) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından
belirlenen döviz alış kuru
E) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından
belirlenen döviz satış kuru
Çözüm: Damga Vergisi Kanunu’nun 12. maddesi
yabancı para cinsinden tutar içeren kağıtlarda
matrah tespiti ile ilgili özel bir düzenleme içerir. Bu
düzenleme uyarınca damga vergisine tabi kağıtlar
yabancı para cinsinden düzenlenmiş ise kağıt
üzerinde yazılı paralar belirlenmiş esaslara göre
Türk parasına çevrilerek kağıdın damga vergisi
alınır. Yabancı paranın Türk parasına çevrilmesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenip
açıklanacak usuller kullanılmak suretiyle olur.
Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuya dair genel
tebliğler çıkarıp ilan etmektedir. Bu tebliğlerde
yabancı paranın Türk parası cinsinden karşılığının
bulunmasında bu paranın döviz satış kurunun esas
alınacağı, bu kurun TCMB tarafından tespit edilen
kurlar olduğu düzenlenmektedir. Doğru cevap E’ dir.

5. Bir kâğıtta toplanan birden fazla akit veya işlemin
bir asıldan doğmuş olması ve bunların birbirine bağlı
bulunması durumunda, damga vergisi yönünden
kağıdın vergilendirilmesi nasıl olmaktadır?
A) Bu akit ve işlemlerden en düşük vergi
alınmasını gerektireni için kâğıt bir defa vergiye
tabi tutulur.
B) Bu akit ve işlemlerin ayrı ayrı kağıtlarda
düzenlenmesi istenir.
C) Bu akit ve işlemlerden en yüksek vergi
alınmasını gerektireni için kâğıt bir defa vergiye
tabi tutulur.
D) Bu akit ve işlemlerden her biri için kâğıt ayrı
ayrı vergiye tabi tutulur.
E) Kağıt vergiden istisna tutulur.
Çözüm: Tek kâğıtta birden fazla işlemin
toplanması, bir kâğıtta toplanan birden fazla akit
veya işlemin bir asıldan doğmuş olması ve bunların
birbirine bağlı bulunması şeklinde
gerçekleşebilir. Bu takdirde kâğıdın düzenlendiği
anda gerçekleşmiş ve aynı kâğıtta yer almış olan bu
bir asıldan doğmuş ve birbirine bağlı birden fazla
işlemden sadece en yüksek vergi alınmasını
gerektireni için kâğıt bir defa vergiye tabi tutulur.
Doğru cevap C’ dir.

6. Bir kâğıttaki işleme, asıl işlemin taraflarından
başka bir kimsenin akit ve işleminin eklenmesi
durumunda, damga vergisi yönünden kağıdın
vergilendirilmesi nasıl olmaktadır?
A) Bu akit ve işlemlerden en yüksek vergi
alınmasını gerektireni için kâğıt bir defa vergiye
tabi tutulur.
B) Bu akit ve işlemlerden en düşük vergi
alınmasını gerektireni için kâğıt bir defa vergiye
tabi tutulur.
C) Bu akit ve işlemlerin ayrı ayrı kağıtlarda
düzenlenmesi istenir.
D) Eklenen işlem asıl işlem ile aynı kâğıtta
toplanmış olsa bile ayrıca vergilendirilir.
E) Kağıt vergiden istisna tutulur.
Çözüm: Tek kâğıtta birden fazla işlemin
toplanması; bir kâğıttaki işleme asıl işlemin
taraflarından başka bir kimsenin akit ve işleminin
eklenmesi şeklinde ise eklenen işlem asıl işlem ile
aynı kâğıtta toplanmış olsa bile ayrıca vergilendirilir.
Doğru cevap D’ dir.

7. Damga vergisi yönünden, birbirinden tamamen
ayrı birden fazla akit ve işlemin bir araya gelmiş
olduğu bir kağıdın vergilendirilmesi nasıl
olmaktadır?
A) Bu akit ve işlemlerden en yüksek vergi
alınmasını gerektireni için kâğıt bir defa vergiye
tabi tutulur.
B) Bu akit ve işlemlerden en düşük vergi
alınmasını gerektireni için kâğıt bir defa vergiye
tabi tutulur.
C) Bu akit ve işlemlerin ayrı ayrı kağıtlarda
düzenlenmesi istenir.
D) Bu akit ve işlemlerden her biri için kâğıt ayrı
ayrı vergiye tabi tutulur.
E) Kağıt vergiden istisna tutulur.
Çözüm: Tek kâğıtta birden fazla işlemin toplanması;
bir kâğıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla
akit ve işlemin bir araya gelmesi ile olabilir. Böyle
bir durum söz konusu olduğunda her bir işlem için
kâğıt ayrı ayrı vergiye tabi tutulur. Zira kâğıt
bünyesindeki her bir akit ve işlem için ayrı ayrı ispat
ve belli etme niteliği taşır. Doğru cevap D’ dir.

8. Kâğıda konulan imzanın birden fazla olması
durumunda, damga vergisi açısından aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Damga vergisinin yükümlüsü kâğıdı en son
imzalayan kişidir.
B) Birden fazla kişi tarafından imza edilen
kâğıtlara ait cezanın tamamından kâğıdı en son
imza eden kişi sorumlu olur.
C) Damga vergisine tabi olan bir kâğıda birden
fazla imza konulması verginin tekerrürünü
gerektirir.
D) Birden fazla kişi tarafından imza edilen
kâğıtlara ait verginin tamamından kâğıdı imza
eden kişiler müteselsilen sorumlu olurlar.
E) Damga vergisine tabi olan bir kâğıda birden
fazla imza konulması durumunda, kâğıttan
üzerinde yer alan imza adedince vergi alınır.
Çözüm: Damga vergisinin yükümlüsü kâğıdı imza
eden kişi veya kişilerdir. Birden fazla kişi tarafından
imza edilen kâğıtlara ait vergi ve cezanın
tamamından kâğıdı imza eden kişiler müteselsilen
sorumlu olurlar. Ancak bu durumla birlikte damga
vergisine tabi olan bir kâğıda birden fazla imza
konulması verginin tekerrürünü, bir başka deyişle bu
kâğıt için birden fazla kez alınmasını gerektirmez.
Böyle bir durumda kural olarak kâğıttan üzerinde yer
alan imza adedince vergi alınmaz. Doğru cevap D’
dir.

9. İmza sahiplerine ait hisseler ayrıca belli edilmiş
olan, nispi vergiye tabi ve birden fazla kimse
tarafından imza edilen makbuz ve ibra senetlerinin
damga vergisi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden
hangisi doğrudur?
A) Verginin tamamından kağıdı imza eden kişiler
müteselsilen sorumlu olurlar.
B) Damga vergisinin yükümlüsü kağıdı en son
imzalayan kişidir.
C) Vergi, imza sahiplerinden, bunların hisselerine
göre ayrı ayrı tahsil edilir.
D) Vergi, en büyük hisseye sahip imza sahibinden
tahsil edilir.
E) Vergi, kağıttaki imza adedince imza
sahiplerinden tahsil edilir.
Çözüm: Kâğıttaki imzaların birden fazla olmasının,
damga vergisinin tekerrürünü gerektirmemesi kural
olmakla birlikte bu kurala bazı istisnalar
getirilmiştir. Bu istisnalardan biriside nispi vergiye
tabi olan ve birden fazla kimse tarafından imza
edilen makbuz ve ibra senetleri ile ilgilidir. Bu tür
kâğıtlarda her imza sahibine ait olan hisse ayrıca
belli edilmiş ise kâğıdın vergisi imza sahiplerinden
bunların hisselerine göre ayrı ayrı tahsil edilecektir.
Buna karşılık kâğıttaki imza sahiplerinin hisseleri
ayrıca belli edilmemişse kâğıdın nispi damga vergisi
de kâğıttaki imza adedince imza sahiplerinden
alınacaktır. Doğru cevap C’ dir.10. Yabancı para cinsinden düzenlenen kağıtlardan
alınacak damga vergisi ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Kağıt üzerinde yer alan yabancı para Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen
usuller ile Türk parasına çevrilir.
B) Kağıt üzerinde yer alan yabancı paraların Türk
parasına çevrilmesine dair Hazine ve Maliye
Bakanlığı genel tebliğler çıkarıp ilan etmektedir.
C) Yabancı paranın Türk parası cinsinden
karşılığının bulunmasında, bu paranın döviz satış
kuru esas alınır.
D) Yabancı paranın Türk parası cinsinden
karşılığının bulunmasında kullanılacak kur, T.C.
Merkez Bankasınca tespit edilir.
E) Kağıt üzerinde yer alan yabancı para, kağıdın
düzenlenip eksiksiz olarak tekemmül ettiği
tarihteki kur esas alınarak Türk parasına çevirilir.
Çözüm: Damga Vergisi Kanunu’nun 12. maddesi
yabancı para cinsinden tutar içeren kağıtlarda
matrah tespiti ile ilgili özel bir düzenleme içerir. Bu
düzenleme uyarınca damga vergisine tabi kağıtlar
yabancı para cinsinden düzenlenmiş ise kağıt
üzerinde yazılı paralar belirlenmiş esaslara göre
Türk parasına çevrilerek kağıdın damga vergisi
alınır. Yabancı paranın Türk parasına çevrilmesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenip
açıklanacak usuller kullanılmak suretiyle olur.
Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuya dair genel
tebliğler çıkarıp ilan etmektedir. Bu tebliğlerde
yabancı paranın Türk parası cinsinden karşılığının
bulunmasında bu paranın döviz satış kurunun esas
alınacağı, bu kurun TCMB tarafından tespit edilen
kurlar olduğu, damga vergisinde vergiyi doğuran
olay kağıdın düzenlenip eksiksiz olarak tekemmül
ettiği an gerçekleştiğinden bu tarihteki kurun esas
alınacağı hususları düzenlenmiştir. Doğru cevap A’
dır.

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi