1.835 views

Denetim Dönem Sonu Sınavı Çıkmış Sorular

Soru 1 / Denetim

iç, dış ve kamu denetçilerinin ortak noktası
aşağıdakilerden hangisidir?

A. Denetledikleri işletmenin çalışanıdırlar
C. Meslek odasınca belirlenen ücrete uygun
hareket etmektedirler.
E. Her tür raporu düzenleyebilme yetkisine
sahiptirler.
B. Bağımsız davranırlar
D. Aynı eğitimden geçmişlerdir
Soru 2 / Denetim

Denetimde “Önemlilik” ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Göreli bir kavram değildir
C. Yargıya dayalıdır ve bu nedenle de görelidir
E. Karar alıcıların beklentilerini göz önüne
almaz.
B. Nesneldir ve yargıya yer vermez.
D. işletmeden işletmeye değişiklik göstermeyen
bir kavramdır
Soru 3 / Denetim

Aşağıdakilerden hangisi finansal tablo
hilelerinden biri değildir?

A. Finansal işlemlerle ilgili muhasebe ilke ve
standartlarının kasıtlı bir şekilde yanlış
uygulanması
C. Bir muhasebe şefi ile veznedarın işbirliği
yapmak suretiyle 5.000 TL’Iik bir gider
faturasını kayıtlara 15.000 TL olarak
yansıtmaları, kasadan 15.000 TL ödeme
yapılmış gibi göstermeleri ve 10.000 TL’yi
aralarında paylaşmaları
E. Cari dönemde ayrılması gereken stok değer
düşüklüğü karşılığının kasıtlı olarak
ayrılmaması
B. Onemli tutarda bir kısa vadeli borç tutarının
işletme yönetimin talimatıyla bilançoda uzun
vadeli borçlar arasında gösterilmesi
D. Yeni alınan bir grup makine ve teçhizatın
yararlı ömrünün işletme yönetiminin
talimatıyla olduğundan uzun belirlenerek
düşük tutarda amortisman ayrılması
Soru 4 / Denetim

Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim
sürecinde; iç denetim işlevlerinin
anlaşılmasında ve ön değerlendirilmesinde
esas alınan hususlardan biri değildir?

A. iç denetimin örgütyapısındaki konumu
C. iç denetimin teknik yeteriiliği
E. Mesleki özen
B. iç denetim işlevinin kapsamı
D. iç denetim görev planlanması
Soru 5 / Denetim

BT Ortamına özgü denetimin temel süreci
sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde tam ve
doğru olarak verilmiştir?

A. Denetimin Planla nmas ı- Kontrol testlerinin
yapılması-iç Kontrolün Değerlemesi-Tözel
Testierin Yapılması
C. Denetimin Planlanmas ı-Tözel Testlerin
Yapılması-iç Kontrolün değerlemesi-
Denetim Raporunun Hazırlanması
E. Denetimin Planlanması-iç Kontrolün
değerlemesi-Tözel Testlerin YapılmasıDenetim
Raporunun Hazırlanması- Kontrol
testlerinin yapılması
B. Denetimin Planlanması-iç Kontrolün
değerlemesi- Kontrol testlerinin yapılmasıTözel
Testierin Yapılması- Denetim
Raporunun Hazırlanması
D. Denetimin Pl anlanması- Kontrol testlerinin
yapılması-Tözel Testlerin Yapılması Denetim
Raporunun Hazırlanması-iç
kontrolün değerlemesiSoru 6 / Denetim

ücretler, satışlar, satın almalar, ödemeler,
tahsilatlar, stoklar gibi işletmenin
bilgisayarda yürütülen işlem döngüleri ne
ilişkin uygulama yazılımiarına yerleştirilen
kontrollerine ne ad verilir?

A. Uygulama kontrolleri
C. Donanım kontrolleri
E. işletim sistemi kontrolleri
B. Genel kontroller
D. Girdi kontrolleri
Soru 7 / Denetim

Veri Tabanı uygulaması ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Verilerin birden fazla yerde gereksizce
saklanmasını önler.
C. Belirlenmiş olan bir konudaki tüm bilgileri
kapsar
E. Bilgilerin çelişmesini önler
B. Disk belleğinde geniş yer gerektirir
D. Veriye erişimi hızlandırır
Soru 8 / Denetim

işlemlerini BT ortamında yürüten bir
işletmenin çok geniş bir kesimine ya da
tümüne uygulanan ve onların faaliyetlerini
güvence altına alan politikaları ve
yardamları aşağıdakilerden hangisi ifade
etmektedir?

A. iç kontrol
C. Uygulama kontrolleri
E. Orgütsel kontroller
B. Genel kontroller
D. iç denetim
Soru 9 / Denetim

Aşağıdakilerden hangisi örnekleme dışı
risk olarak nitelendirilmez?

A. Sonuçların uygun şekilde
değerlendirilmesinde başarısızlık
C. Bir hatayı teşhis etmede başarısızlık
E. Temsili olmayan bir örneklemin elde
edilmesi
B. Denetim amacına uygun olmayan denetim
yardamı kullanılması
D. Denetimin yanlış planlanması
Soru 10 / Denetim

Denetçinin bir tutardaki yaniışiiğı veya iç
kontrol yordamlarındaki bir ihlali
görmedeki başarısızlık olasılığına ne ad
verilir?

A. istatistiksel hata
C. Ornekleme dışı risk
E. örnekleme riski
B. Standart hata
D. örnekleme hatasıSoru 11 / Denetim

Denetçi önceki deneyimlerine dayanarak nakit
ödemeleriçinde birkaçalışılmamış büyük tutarlı
ödeme bulunduğunun farkına varmıştır.
istatistiksel örnekleme kullanımında
denetçinin en uygun yaklaşımı aşağıdaki lerden hangisidir?

A. örneklemde ortaya çıkan alışılmamış büyük
ödemeleri elimine etmek
C. Alışılmamış büyük ödemelerin etkisini
azaltmak için örneklem büyüklüğünü
genişletmek
E. Büyük ödemeler ayrı olarak incelenecek
şekilde nakit ödemeler evrenini
katmaniaşiırmak
B. Alışılmamış büyük ödemelerelde edilinceye
dek yeni örnek birimleri çekmeye devam
etmek
D. Yılın birkaç ayının nakit ödemelerini
kapsayan bir örneklem oluşturmak
Soru 12 / Denetim

iç kontrol uygunluk testleri için en uygun
örnekleme türü aşağıdakilerden
hangisidir?

A. Nitelik örneklemesi
C. Değişkenler örneklemesi
E. istatistiksel olmayan örnekleme
B. Katmanlı örnekleme
D. Parasal birim örneklemesi
Soru 13 / Denetim

Döngü yaklaşırnma göre yapılan denetimde
denetçi, işlemlerle ilgili kontrol riskini
değerlendirme aşamasında aşağıdaki
araçlardan hangisini kullanır?

A. iş tanımları
C. Kontrol testleri
E. Kontrol risk matrisi
B. iç kontrol soru formu
D. Risk yöneticisi ile görüşme
Soru 14 / Denetim

Aşağıdakilerden hangisi hesap kalanlarına
ilişkin detaylı testlerden biri değildir?

A. Hesabı etkileyen işletme risklerinin
belirlenmesi, başlangıçta belirlenen doğal
risk kabul edilebilirrisk ve önemlilik düzeyine
etkisinin değerlendirilmesi
C. Döngüde yer alan tüm hesaplara analitik
yöntemlerin uygu lanması, büyük ve olağan
dışı kalemlerin belirlenmesi
E. Denetçinin planlanan ortaya çıkarma riskine
karar vermesi
B. Hesaba ilişkin olarak işlem döngüsündeki
kontrollerle ilgili risklerin değerlendirmesi;
özellikle önleyici ve ortaya çıkarıcı
kontrollerle ilgili kontrol riskinin
değerlendirilmesi
D. işletmenin varlıklara uyguladığı sayım
yöntemleri hakkında bilgi toplanması
Soru 15 / Denetim

Aşağıdaki ifadelerden hangisi denetimde
döngü yaklaşımını ifade eder?

A. Döngü yaklaşımı denetçinin yapacağı
denetim çalışmasında denetime konu
finansal tabloları, hesap kalemleri veya
hesap grupları ile açıklamalar şeklinde
bölümlere ayırarak incelemesidir.
C. Döngü yaklaşımı denetçinin bilançoyu, gelir
tablosunu ve diğer ek mali finansal tabloları
ayrı ayrı ele alarak denetlemesidir.
E. Döngü yaklaşımı denetçinin bazı bilanço
hesaplarıyla diğer finansal tabloları birlikte
inceleyecek şekilde hesap kalemlerini
gruplara ayırmasıdır.B. Döngü yaklaşımı denetçinin önemli hesap
kalemlerini veya grupları birlikte
incelemesidir.
D. Döngü yaklaşımı denetçinin finansal tablo
kalemlerini birbiriyle ilişkili işlemlerle birlikte
inceleyebilecek şekilde bölümlere ayırarak
yürütmesidir.
Soru 16 / Denetim

Aşağıdakilerden hangisi satın alma
işlemleriyle ilgili anahtar kontrollerden biri
değildir?

A. Satın alma taleplerinin uygun şekilde
onaylanması
C. Banka hesaplarından ödemelerin kontrol
edilmesi
E. Satın alma talep formlarının seri ve sıra
numarası izlemesi
B. Satın alma talep formu, teslim alma belgesi
ve faturanın karşılaştırılarak mahsup fişi
ekine konulması
D. Sadece onaylanmış satıcılar listesindeki
satıcılardan alım yapılması
Soru 17 / Denetim

Aşağıdakilerden hangisi standart olumlu
bir denetim raporunun bölümü değildir?

A. Başlık ve adres bölümü
C. Şartlı görüşün dayanakları bölümü
E. Görüş bölümü
B. Giriş bölümü
D. Kapsam bölümü
Soru 18 / Denetim

Bazı davalı durumlarda kullanılmak üzere
işletme yönetiminden tabloların doğru ve
eksiksiz sunulduğuna dair istenen belge
aşağıdaki lerden hangisidir?

A. Yönetim beyan mektubu
C. Denetim raporu
E. Çalışma kağıdı
B. Çalışma mizanı
D. Denetim kanıtı
Soru 19 / Denetim
Denetim çalışmala rın ın sonuçlandıniması için
denetçi öncelikle denetim programını tekrar
gözden geçirecektir.
Aşağıdakilerden hangisi bu incelemenin
nedeni değildir?
A. önemlilikle ilgili son değerlendirmeyi
yapmak
C. Sona bırakılmış veya yapılmamış işlerin
varlığını tespit etmek
E. Sona bırakılmış işler var ise, bunların hala
yapılması gerekip gerekmediğini gözden
geçirmek
B. Biten işleri takip etmek
D. Programda tamamlandı işareti konulmamış
işlervar ise, bu konuları bitirmek
Soru 20 / Denetim

Denetlenen işletme herhangi bir muhasebe
politikasında veya yönteminde değişiklik
yapmış ve değişmezlik kavramına uygun olarak
bu durumu finansal tablo dipnotlarında
gerekçeleriyle ve kalemiere olan etkileriyle
açıklamıştır.

Bu durumda denetçi nasıl bir denetim
raporu hazırlar?

A. Şartlı olumsuz rapor hazırlar .
C. Olumsuz görüş bildiren rapor hazırlar.
E. Standart olumlu rapora açıklama paragrafı
ilave ederek hazırlar.
B. Şartlı olumlu görüş bildiren rapor hazırlar.
D. Görüş bildirmekten kaçınma biçiminde görüş
bildiren rapor hazırlar.

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi