2.306 views

Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik Dersi Alıştırma Soruları

  • Soru 1 – Eğitim açısından insanı tanımak neden önemlidir?
  • A – İnsanı, diğervarlıklardan ayırt etmek için
  • B – Çevreyi tanımak için
  • C – Hayatı anlamak için
  • D – Eğitimin tanımını doğru yapmak için
 • E – İletişim kurmak için


  • Soru 2 –
   “Din günü” ifadesinde yer alan “din” ne
   anlama gelir?
    
  • A – Borçlanma
  • B – Teslim olma
  • C – Barışık olma
  • D – Alacaklı
 • E – Karşılık
  • Soru 3 – Sağlıklı din ve ahlak eğitimi almış nitelikli
   kişilerin istihdam edilmesi ekonomik açıdan
   ne anlama gelir?
    
  • A – Daha az maliyet
  • B – Çatışma
  • C – Ek masraf
  • D – Haksız rekabet
 • E – Güvenlik


  • Soru 4 –
   Din eğitimcilerinin Peygamber varisi olmaları nedeniyle çeşitli uyarılara muhatap
   olabilecekleri düşünüldüğünde, aşağıdaki
   özelliklerden hangisine sahip olmaları
   sağlıklı bir din eğitimi vermelerini engeller?
  • A – Görevlerini, iyi niyet ve hoşgörüyle yerine
   getirmeleri
  • B – Yaptıklarının karşılığını , insanlardan da
   beklemeleri
  • C – Hidayetin, Allah’ın elinde olduğunu bilmeleri
  • D – Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamaları
 • E – Karamsar olmadan, sabırla görevlerine
  odaklanmaları
  • Soru 5 – Aşağıdakilerden hangisi, İslam dünyasında
   tıp, astronomi, matematik ve felsefe
   alanlarında önemli çalışmalar yapan ünlü
   bilginlerden biridir?
    
  • A – Mus’ab b. Umeyr
  • B – Nizamü’l-Mülk
  • C – Sibeveyh
  • D – İbn-i Sina
 • E – Ebu’l-Esved ed-Düeli

DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK
Küreselleşme, Çok Kültürlülük Ve Din Eğitimi
1. Aşağıdakilerden hangisi ‘Bir dinin ya da fikrin,
maddi ve manevi boyutlarda, hayata yansıtılması’
manasına gelmektedir?
A) Kültür
B) Adet
C) İnanç
D) Medeniyet
E) Felsefe
Çözüm: Bir dinin ya da fikrin, maddî ve manevi
boyutlarda, hayata yansıtılmasına medeniyet denir.
Bunun oluşmasında başka toplum ve kültürlerin de
katkısı vardır. Medeniyetin belirli bir toplumda aldığı
şekle ise kültür denir. Buna göre, medeniyet genel,
kültür ise özel olmaktadır. Doğru cevap D’ dir.2. Tarihe bakıldığında aşağıdakilerden hangisi bütün
din ve kültürlerde yasaklanmamıştır?
A) Cinayet işlemek
B) Yol kesmek
C) Aklı, canı,malı korumak
D) Irza tecavüz etmek
E) İçki içmek
Çözüm: Tarihe bakıldığında görülecektir ki, bütün
dinler ve kültürlerde, canı, aklı, dini, malı ve nesli
korumak esastır. Cinayet, yol kesme, hırsızlık, haksız
yere adam öldürme, ırza tecavüz, gasb, içki, zina ve
rüşvet her devirde yasak kapsamındadır. Doğru
cevap C’ dir.

3. Tek bir dinin hak olduğu ve bu dinin diğer dinleri
kapsadığı görüşünü savunan, “hazırlayıcı” ve
“sadece” anahtar kelimelerinin özgü olduğu dini
yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dışlayıcılık
B) Kapsayıcılık
C) Çoğulculuk
D) Milliyetçilik
E) Genişlilik
Çözüm: Tek bir dinin hak olduğu ve bu dinin diğer
dinleri kapsadığı görüşünü savunan, “hazırlayıcı” ve
“sadece” anahtar kelimelerin yer aldığı dini
yaklaşım, kapsayıcılık yaklaşımıdır. Doğru cevap B’
dir.

4. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumda kültürün dini
etkilemesinin sonucu olarak gösterilebilir?
A) Bir toplumda geleneksel sanat anlayışının
benimsenmesi
B) Teknolojinin gelişimi ile tüm dini kitaplara
kolay ulaşım
C) Bir ülkede hem caminin hem de klisenin olması
D) Mezhep farklılıklarının ortaya çıkması
E) Bir toplumdaki inanç farklılıklarına saygı
duyulmaması
Çözüm: Mezhep farklılıklarının ortaya çıkması bir
toplumda kültürün dini etkilemesinin sonucudur.
Doğru cevap D’ dir.

5. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşen dünya
gerçekleri çerçevesinde yapılacak kültürlerarası din
eğitiminin başlıca amaçları arasında yer almaz?
A) Farklı inançlar karşısında doğru bakış açısı
geliştirebilmek
B) Farklı din ve inançların birbirlerinden tamamen
kopuk olarak ele alınmasının önünün açılması
C) Farklı din ve inançların din eğitimindeki
yerini, değerini ve önemini fark edebilmek
D) Kişinin kendi kimliğini tanımasında “öteki”nin
değerinin olduğunu fark edebilmesi
E) Farklılıkların hayatın dinamik bir gerçekliği
olduğunun ve birlikte yaşamanın vazgeçilemez bir
zorunluluk olduğunun fark edebilmesine yardımda
blunmak.
Çözüm: B şıkkında yer alan “Farklı din ve inançların
birbirlerinden tamamen kopuk olarak ele alınmasının
önünün açılması” ifadesi, küreselleşen dünya
gerçekleri çerçevesinde yapılacak kültürlerarası din
eğitiminin başlıca amaçları arasında yer almaz.
Doğru cevap B’ dir.6. Devlet okullarında din dersleri, din/mezhep
merkezli olmakla birlikte, diğer dinlere kısaca da olsa
yer verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya
B) Yunanistan
C) Avusturya
D) Belçika
E) İtalya
Çözüm: Devlet okullarında din dersleri, din/mezhep
merkezli olmakla birlikte, diğer dinlere kısaca da
olsa yer verilen ülke Almanya’dır. Doğru cevap A’
dır.

7. İtalya’da devlet okullarında din eğitiminde
yalnızca hangi mezhebe yer verilir?
A) Katolik
B) Ortodoks
C) Protestan
D) Bahayi
E) Budism
Çözüm: Avrupa’daki ülkelerin tamamına yakın
kısmında devlet okullarında din eğitimine yer
verilmekte; ancak anlayış ve uygulamalarda
farklılıklar görülmektedir. Farklılığın temel nedenleri
arasında ihtiyaçlar, hukuki düzen, gelenek ve sosyal
yapı gibi nedenler sayılabilir. Bazı ülkelerde
programlarda sadece bir mezhep/dinin öğretimine
yer verilirken, bazılarında belirli bir temsil oranına
ulaşan dinlerin her biri için ayrı programlar
hazırlanmaktadır. Tek bir program içerisinde bütün
dinlere eşit olarak yer verilerek hazırlananan
programlar da diğer bir türü oluşturmaktadır.
Mesela İtalya’da devlet okullarında yalnızca Katolik
mezhebine, Yunanistan’da ise Ortodoks mezhebine
yer verilmekte, öteki dinlerin yanı sıra diğer
Hıristiyan mezhepleri de öğretim konusu
yapılmamaktadır. Doğru cevap A’ dır.

8. Farklı din mensupları arasında hoşgörü ve anlayış
esasına dayalı ilişkiyi ifade eden kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dinleriçi diyalog
B) Dinlerarası diyalog
C) Din diyaloğu
D) Dinler diyaloğu
E) İnanç diyaloğu
Çözüm: Dinlerarası diyalog kavramı, farklı din
mensupları arasında hoşgörü ve anlayış esasına
dayalı ilişkiyi ifade eder. Doğru cevap B’ dir.

9. Türklerin İslamiyeti kabul ettikten sonra, ilk yazılı
eser olma özelliğini taşıyan ‘Kutadgu Bilig’ kim
tarafından yazılmıştır?
A) Kaşgarlı Mahmut
B) Edip Ahmed Yükneki
C) Hoca Ahmet Yesevi
D) Süleyman Çelebi
E) Yusuf Has Hacip
Çözüm: Türklerin İslâmiyeti kabul ettikten sonra, ilk
yazılı eser olma özelliğini taşıyan Yusuf Has
Hacib’in, Kutadgu Bilig isimli kitabı, önemli bir
örnektir. Çünkü eser, Doğu Karahanlı Hükümdarı
Tabgaç Buğra Han (Ebu Hasan bin Süleyman
Arslan) için kaleme alındığından dolayı bir
Siyâsetname sayılır. Tamamen rumuzlar ve
sembollerle yapılan bir anlatım tarzı benimsendiği
için alegoriktir. Öğretmeyi hedef aldığı için de
didaktiktir. En önemli yönü ise muhtevasıdır. O da
genelde, İslâmî unsurlardan ibarettir. Doğru cevap
E’ dir.10. Aşağıdaki yazar-eser eşleşmelerinden hangisi
doğru değildir?
A) Yusuf Has Hacip- Kutadgu Bilig
B) Edip Ahmet Yükneki- Divan-ı Hikmet
C) Kaşgarlı Mahmud- Divan-ı Lügati’t-Türk
D) Mevlana- Mesnevi
E) Yunus Emre- Divan
Çözüm: Edib Ahmed Yüknekî ise, Karahanlı
beylerinden Muhammed Dâd Sipehsalar’a hediye
ettiği Atabetü’l-Hakâyık (Hakikatler Eşiği isimli
eserinde, Müslümanca nasıl ahlâklı olunacağını,
hadisler ışığında, didaktik bir üslupla kaleme
almıştır. Doğru cevap B’ dir.

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi