2.454 views

Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşviki Dersi Alıştırma Soruları  • Soru 1 –
   Aşağıdakilerden hangisi lehdarın ödemeyi
   yapacak olan bankadan akreditifin tamamını
   veya bir kısmını üçüncü bir şahsa
   devretmesini talep edebileceği akreditif
   türüdür?
  • A – Kırmızı Şartlı Akreditif
  • B – Devredilebilir Akreditif
  • C – Yeşil Şartlı Akreditif
  • D – Ka rşılıklı Akreditif
 • E – Akreditif Kredisi
  • Soru 2 – Aşağıdakilerden hangisinde ihracat kredi
   kurumları, ihracata sigorta ve garanti
   desteği sağlayan kuruluşlar ile ihracat
   kredisi sağlayan kuruluşlar olmak üzere iki
   gruba ayrılmaktadır?
  • A – ihracatın Hangi Evrede Olduğuna Göre
   ihracatın Finansmanı
  • B – Finansmanın Vadesine Göre ihracatın
   Finansmanı
  • C – Finansmanın Temin Edildiği Kaynağa Göre
   ihracatın Finansmanı
 • D – Kısa, orta ve uzun vadeli ihracat kredileri
  sendikasyonu


  • Soru 3 –
   Aşağıdaki kredi türlerinden hangisi bankalar
   tarafından genellikle hatırlı müşterilere
   tanınmaktadır?
  • A – Açık ihracat Kredisi
  • B – Sabit Kredi
  • C – Vesaik Karşılığı ihracat Kredisi
  • D – Konsinye ihracat Karşılığı ihracat Kredisi
 • E – İhracat Teminat Makbuzları Karşılığı ihracat
  Kredisi
  • Soru 4 – Bankalar düzenledikleri teminat mektubu
   karşılığında müşteriden hangi geliri elde
   etmektedir?
  • A – Senyoraj
  • B – Komisyon
  • C – Emisyon primi
  • D – Faiz
 • E – Harç


  • Soru 5 –
   Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya
   birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup,
   250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden,
   yıllık net satış hasılatı ve/veya mali
   bilançosu 25 milyon TL’yi aşmayan,
   bağımsız işletme tanımına giren, imalatçı,
   imalatçı-ihracatçı özelliğine sahip mikro,
   küçük ve orta büyüklükteki işletmelere ne
   ad verilir?
  • A – Küçük ve Orta Büyüklükteki Işletmeler
   (KOBi)
  • B – Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTS Ş)
  • C – Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (S DTŞ)
  • D – Çok Uluslu işletmeler (ÇUS)
 • E – Kamu iktisadi Teşebbüsleri (KiT)

Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşviki
1. Aşağıdakilerden hangisi birbirini iyi tanımayan alıcı
ve satıcı için güven unsuru oluşturan bir banka
taahhüdü olarak da tanımlanmaktadır?
A) İhracat Reeskont Kredisi
B) Prefinansman Kredileri
C) Halk Bankası Kredileri
D) Aval Kredileri
E) Akreditif

2. Aşağıdakilerden hangisi Akreditifin ithalatçı
açısından yaygın bir kullanıma sahip olmasının
nedenlerinden biridir?
A) Mallarını güvence olarak göstererek pazarlama
sürecinde çeşitli kaynaklardan borç bulunabilmesi
B) Bir bankanın ödeme güvencesine sahip olunması ve
teyitli akreditiflerde ek olarak ikinci bir bankanın
güvencesine kavuşulabilmesi
C) Alıcının ülkesindeki politik riskin,güvenceden
dolayı en alt düzeye inmesi
D) Akreditif bağlantısı gösterilerek ihracat kredisi
alınabilmesi
E) Yeni pazarlara girerek satışların artırılabilmesi3. Bankalar düzenledikleri teminat mektubu
karşılığında müşteriden hangi geliri elde etmektedir?
A) Senyoraj
B) Komisyon
C) Emisyon primi
D) Faiz
E) Harç

4. İhracatçılar finansman temini amacıyla bankaya
avans için “sabit kredi, cari hesap kredisi ve açık kredi”
yöntemleriyle başvurmuş ise aşağıdaki hangi finansman
yönteminden yararlanmış olmaktadırlar?
A) Sevkiyat Öncesi Finansman
B) İhracat Teminat Makbuzları Karşılığı İhracat Kredisi
C) Açık İhracat Kredisi
D) Harici Garantiler
E) Senet Karşılığı İhracat Kredisi

5. Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı
kapsamında kullandırılan Eximbank kredilerinin azami
tutarı ne kadardır?
A) Gemi kontrat bedelinin azami %25’i
B) Gemi kontrat bedelinin azami %40’ı
C) Gemi kontrat bedelinin azami %50’si
D) Gemi kontrat bedelinin azami %85’i
E) Gemi kontrat bedelinin azami %100’ü

6. Aşağıdakilerden hangisi Yurt dışı Fuar Katılım
Kredisinden yararlanabilir?
A) Bakanlık tarafından tur operatörü niteliğine haiz
olduğu tespit edilen A grubu belgeli seyahat acenteleri
B) Uluslararası havayolu nakliyat işi gerçekleştiren;
Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi veya İşletme
Ruhsatı bulunan firmalar
C) Organizatörler
D) Bakanlar Kurulu Kararı ile İhracatçı sayılan
Bakanlıktan belgeli, asli fonksiyon konaklama hizmeti
vermek olan işletmeler
E) Uluslararası denizyolu nakliyat işi gerçekleştiren;
Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (varsa) veya Gemi
Tasdiknamesi /Kira Sözleşmesi bulunan firmalar

7. Aşağıdakilerden hangisi Orta Vadeli Banka
Kredilerinin özelliklerinden birisi değildir?
A) Kredi ile finansmanı gerçekleştirilecek projenin
gelir elde edecek özellikler taşıması, rasyonel olması
B) İşletmenin bankanın isteyebileceği teminata sahip
olması ve/veya bu teminatları sağlayabilmesi
C) Peşin yerine vadeli ve açık hesap ithalat yapma
imkânı bulduğu için işletmenin yurt içinde rekabet
gücünün artması
D) Alınan kredinin işletmenin sermaye yapısı ile
uyumlu olması
E) İşletmenin orta ve uzun vadeli pazarlama planları
doğrultusunda satış ve karlılık tahminlerinin gerçekçi
varsayımlara dayanması ve ulaşılabilir nitelik taşıması8. Kredi talebinde bulunan işletmenin elinde
bulundurduğu senetleri, bankaya vererek nakde
çevirmesi işlemi aşağıdakilerden hangi kredi
kapsamında gerçekleşmektedir?
A) Vesaik Mukabili Ödeme Kredisi
B) Senet İskontosu/İştirası Karşılığında Krediler
C) Açık Kredi
D) Borçlu Cari Hesap Şeklindeki Krediler
E) Senet Karşılığı Avans Kredileri

9. Dünya Bankası’nın Türkiye’ye sunduğu yenilenebilir
kaynaklara dayalı enerji kredisinde kredilendirmenin
azami miktarı kaç milyon ABD dolarıdır?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
E) 50

10. Dünya Bankası grubunun bir oluşumu olan
Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) kuruluş yılı ve
Türkiye’nin bu kuruma üye oluş yılı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 1956/1975
B) 1945/1989
C) 1956/2002
D) 1945/2000
E) 1956/1989

11. Yurtdışına yapılan mal ve hizmet satışlarından
doğmuş veya doğacak olan alacakların faktöring
şirketine devri (temliki) işlemi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İthalat Faktöring
B) İhracat Faktöring
C) Full Servis/Rücu Edilemez Faktöring
D) Full Servis /Rücu Edilebilir Faktöring
E) Finansman, Full Servis Faktöring

12. Aşağıdakilerden hangisi kiralama işleminin
dezavantajlarından birisi değildir?
A) Bir varlığa sahip olmanın verdiği prestiji kiralama
işlemi vermeyecektir.
B) Kiralanan varlığın mülkiyeti kiraya veren işletmede
olduğu için izin alınmadan üzerinde değişiklik
yapılmayacaktır.
C) Kiralama sözleşmelerinde kira bedelleri içine
gizlenmiş yüksek oranlı faizler, yabancı para cinsinden
belirlenen kira bedellerinde ise kurlarda ki yükselmeler
risk oluşturmaktadır.
D) İşletmelerin varlık kiralamasından yararlanması, bu
işletmeler ile çalışan diğer işletmelerin ve kredi
kurumlarının ilgili işletmenin nakit sıkıntısı içinde
olduğu düşüncesine neden olabilmektedir.
E) Kiralama işlemlerinde yapılan kira ödemeleri
kiralama şirketi tarafından ilgili ayda varlığı kiralayan
işletmeye fatura edilir ve bu kira bedeli kiracı
tarafından gider kaydedilebilir.

13. Aşağıdakilerden hangisi Dahilde İşleme İzni
Verilecek Hallerden birisi değildir?
A) Eşyanın elden geçirme ve ayarlar da dahil olmak
üzere onarımı
B) Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi
dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması
C) Eşyanın korunması, görünüş yada satış kalitesinin
iyileştirilmesi, yeniden dağıtım veya yeniden satış için
hazırlanmasına yönelik işlemler
D) Eşyanın elden çıkarılması veya takas yoluyla
yenilenmesi
E) Fide ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesme
çiçek yetiştirilmesi14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Rusya
arasındaki bavul ticaretinde önemli paya sahip
ürünlerden biridir?
A) Beyaz eşya
B) Savunma sanayi ürünleri
C) Deri ürünleri
D) Mobilya
E) Otomotiv yedek parçaları

15. Aşağıdakilerden hangisi E-Ticaret Sitelerine Üyelik
Desteğinden yararlanmak isteyen şirketlere getirilen bir
zorunluluktur?
A) Yurt dışında ofis-mağaza açılma
B) En az bir yabancı dilde yayımlanan ticari faaliyetle
ilgili bir internet sitesi olması
C) Franchise verme
D) Ar-Ge çalışmalarında bulunma
E) ISO 9000 serisi kalite güvence sistemi belgesi
bulundurma

16. Sanayide uygulanabilir buluşları 10 yıllık süre için
koruyan, sahiplerine üretme ve pazarlama hakkı tanıyan
belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Patent
B) Faydalı Model
C) Endüstriyel Tasarım Tescili
D) Marka Tescili
E) CE İşareti

17. Borçlunun alacaklıya karşı üstlendiği
yükümlülüğün yerine getirilmesini garanti etmek üzere
banka tarafından alacaklıya verilen belge karşılığında
kullandırılan kredi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Senet Karşılığı İhracat Kredisi
B) Vesaik Mukabili Avans
C) Konsinye İhracat Mukabili Avans
D) İhracat Teşvikleri Mukabili Avans
E) Teminat Mektubu Kredisi

18. Roma Anlaşması ile doğan, merkezi Lüksemburg’ta
olan ve AB’nin 130’u aşkın ülkede gerçekleştirdiği
yatırım projelerinin finansmanını sağlayan finans
kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
B) Avrupa Yatırım Bankası
C) Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası
D) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ticaret ve Kalkınma
Bankası
E) Asya Kalkınma Bankası

19.Forfaiting sürecinde aşağıdaki aşamalardan hangisi
yer almaz?
A) Ticari Anlaşma
B) Malların Teslimi
C) Ödeme Araçlarının Teslimi
D) İhracatçının Ödeme Araçlarını Teslim Etmesi
E) Muhabir Faktöring Şirketinin, İthalatçının (Alıcının)
Kredi Değerliliği Hakkında Bilgi Vermesi20. Aşağıdakilerden hangisi Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından “imalatçı” niteliğine haiz olmanın
şartlarından birisi değildir?
A) Sanayi siciline kayıtlı olup, sanayi sicil belgesi
almış olmak
B) İmalat işinde en az 2, kalite kontrol aşamasında en
az 1 işçi çalıştırmak
C) Sanayi Odaları, Ticaret Odaları veya Esnaf ve
Sanatkarlar Derneklerine kayıtlı olmak
D) İmalat İşinde en az 5 işçi çalıştırmak
E) Sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda
gerekli araç parkına sahip olmak
1-E 2-A 3-B 4-A 5-D 6-C 7-C 8-B 9-D 10-E 11-B
12-E 13-D 14-B 15-B 16-B 17-E 18-B 19-E 20-B

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi