1.607 views

Eğitim Biliminde Yenilikler Dersi Alıştırma Soruları

  • Soru 1 – “Özünde, bilginin öğrenciye aktarılması” şeklinde açıklanan kavram aşağıdakilerden
   hangisidir?
  • A – Öğrenme
  • B – Öğretim
  • C – Eğitim
  • D – Öğretme
 • E – Kültürleme


  • Soru 2 –
   Tarım toplumunda en önemli ve temel kaynağın toprak, sanayi toplumunda
   makine, teknoloji ve bilgi toplumunda ise
   entelektüel sermaye olması aşağıdaki
   kavramlardan hangisi ile
   ilişkilendirilmektedir?
  • A – Toplumsallaşma
  • B – Kültürlenme
  • C – Ekonomik gelişim
  • D – Toplumsal değişim
 • E – Strateji
  • Soru 3 – Gerçek varlık ile var edilen varlık arasındaki ilişkinin incelendiği felsefi akım
   aşağıdakilerden hangisidir?
  • A – Postmodern felsefe
  • B – Teolojik felsefe
  • C – İnsan felsefesi
  • D – Fenomenolojik felsefe
 • E – Analitik felsefe
  • Soru 4 – Aşağıdaki dönemlerden hangisinde felsefeciler ve bilim adamları birbirinden
   ayrılmaya başlamıştır?
  • A – İlkçağ
  • B – Ortaçağ
  • C – Klasik Dönem
  • D – Aydınlanma Dönemi
 • E – Modern Dönem


  • Soru 5 –
   John Dewey tarafından sistematik hale getirilen felsefi akım aşağıdakilerden
   hangisidir?
  • A – Feminist felsefe
  • B – Pragmatizm
  • C – Analitik felsefe
  • D – Liberalizm
 • E – Postmodern felsefe

EĞİTİM BİLİMİNDE YENİLİKLER
Türk Eğitim Sisteminde Gelişmeler
1. Enderun mektebi hangi alanda eğitim vermektedir?
A) Ordu ve hükümet işlerinde, yani padişah için çalışacak yönetici ve devlet adamı yetiştirmek için
B) Bugünkü anlamda orta ve yükseköğretim düzeyinde eğitim-öğretim
C) Dini ağırlıklı eğitim
D) Askeri okullara öğrenci hazırlama
E) Öğretim elemanlarının niteliğine göre ortaöğretim veya yükseköğretim düzeyinde öğretim askeri okullara öğrenci hazırlama
Çözüm: Saray içinde kurulmuş olduğundan bu okula “Saray Mektebi” de denirdi. Ordu ve hükümet işlerinde, yani padişah için çalışacak yönetici ve devlet adamı yetiştirmek için kurulan bu okullarda askerlikten güzel sanatlara ve spora, politikadan diplomasiye, musikiden el işlerine kadar çeşitli meslek ve beceri alanlarını kapsayan bir eğitim programı uygulanıyordu. Doğru cevap A’dır.2. Hangisi Osmanlı Devleti’ inde azınlık okullarına izin verilme sebebidir?
A) Batı dünyasındaki gelişmelere koşut iyileştirmeler yapmak
B) Fizik, kimya, biyoloji, tarih, felsefe, coğrafya alanlarında dersler verilmesini sağlamak
C) Mesleki ve teknik alanda gereksinim duyulan eleman ihtiyacının karşılanması
D) Yabancı dil eğitiminin verilebilmesi
E) Hoşgörü, Siyasi, eğitimde liberalleşme
Çözüm: Azınlık okullarının temeli, Fatih’in İstanbul’u aldıktan sonra İstanbul’da Galata semtinde yoğunlaşmış olan Latin toplumuna tanıdığı dillerini ve dinlerini kullanabilme serbestliğine dayanır. Fatih’in izlediği, kimi tarihçilere göre hoşgörü, kimi tarihçilere göre siyasi bir strateji, kimi tarihçilere göre eğitimde liberalleşme anlayışı olarak tanımlanır. Doğru cevap E’dir.

3. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile neler amaçlanmıştır?
A) Örgün eğitim ve yaygın eğitimin sağlanması
B) Okulöncesi eğitim ile zorunlu ilköğretim yaşına gelmemiş çocukların eğitiminin sağlanması
C) Din kültürü ve ahlak öğretiminin sağlanması
D) Eğitim sistemi içerisinde eğitim-öğretim birliğinin gerçekleştirilmesi
E) Yükseköğrenime, mesleğe ve hem yükseköğrenim hem de mesleğe ve yaşama hazırlanmalarının sağlanması
Çözüm: 430 Sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği Yasası) ile tüm bilim ve eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığına bağlanarak eğitimde devlet yönetiminin ve denetiminin sağlanması, eğitim sistemi içerisinde eğitim-öğretim birliğinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Doğru cevap D’dir.

4. I. Genellik ve Eşitlik
II. Bireyin ve Toplumun Gereksinimleri
III. Yöneltme
IV. Eğitim Hakkı
V. Fırsat ve Olanak Eşitliği
Hangisi yasada belirlenen Türk Milli Eğitiminin Temel ilkelerindendir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I, III ve V
D) III, IV ve V
E) Hepsi
Çözüm: Genellik ve eşitlik, bireyin ve toplumun gereksinimleri, yöneltme, eğitim Hakkı, fırsat ve olanak eşitliği yasada belirlenen Türk Milli Eğitiminin temel ilkeleridir. Doğru cevap E’dir.5. Türk eğitim sistemi hangi bölümlerden oluşur?
A) Kız ve erkek karma eğitim
B) Resmi ve özel eğitim
C) Örgün ve yaygın eğitim
D) Ekonomik, sosyal ve kültürel eğitim
E) Eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme
Çözüm: Milli Eğitim Temel Yasası’nda Türk Eğitim Sistemi örgün ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümden oluştuğu; örgün eğitimin okulöncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim, özel öğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsadığı; yaygın eğitimin de örgün eğitim yanında ve dışında düzenlenen genel ve mesleki teknik eğitim etkinliklerini kapsadığı belirtilmektedir. Doğru cevap C’dir.

6. 18 Ağustos 1997 tarihinde çıkarılan 4306 Sayılı Yasa ile Milli Eğitim Temel Kanunu’nda hangi değişiklik yapılmıştır?
A) Özel üniversitelerin kurulmasına izin verilmiştir
B) Din ve ahlak eğitimi ve öğretimi Devletin gözetimi ve denetimi altında yapılması
C) Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim
D) Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetmeksizin herkese açılması
E) Eğitimin devlet yönetimini tarafından denetlenmesi
Çözüm: 6-14 yaş arasındaki tüm kız ve erkek çocuklar için sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim ön görüldüğünden, yasada geçen ilkokul ve ortaokul kavramları ilköğretim şeklinde değiştirilerek bağımsız ilkokul ve ortaokulların tamamı sekiz yıllık zorunlu ilköğretim okuluna dönüştürülmüşlerdir (MEB, 2010, s. 88). Doğru cevap C’dir.

7. 30 Mart 2012 tarihinde çıkarılan 6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile hangi düzenleme yapılmıştır?
A) Türkiye’de zorunlu eğitim süresi 12 yıl olmuştur.
B) Ders geçme sistemini yeniden düzenlenmiştir.
C) Yükseköğretime geçiş yeniden düzenlenmiştir
D) Bölgeler arası dengeyi gözetecek biçimde düzenlemeler yapılmıştır
E) Nitelikli insan gücünü yetiştirmesine ağırlık verilmesi
Çözüm: 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsadığı ve zorunlu ilköğretimin dört yıllık ilkokullar ile dört yıllık ortaokullarda verileceği belirtilmiş ve ilköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar halinde kurulması öngörülmüştür. İlköğretimin üzerine yapılandırılan ortaöğretim okullarının süresi dört yıl olarak korunmuş, ancak bu basamak da zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır. Bu düzenleme ile Türkiye’de zorunlu eğitim süresi 12 yıl olmuştur (Resmi Gazete, 11 Nisan 2012, Sayı. 28261). Doğru cevap A’ dır.

8. I. Bakanlık faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek
II. Millî Eğitim Şûrasının sekreterya hizmetlerini yürütmek
III. Eğitim ve öğretim plan ve programlarını hazırlamak
IV. Ders kitapları, yardımcı kitaplar ile öğretmen kılavuz kitaplarını incelemek
V. Bakanlığın diğer birimleri tarafından oluşturulacak politika ve stratejilerin belirlenmesinde işbirliği yapmak
Hangisi Talim ve Terbiye Kurulu’nun görevleri arasında değildir?
A) I ve III
B) I
C) II
D) IV ve V
E) Hepsi
Çözüm: Bakanlık faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek Bakanlık teşkilatının en üst amiri olan Bakanın görevidir. Doğru cevap B’ dir.

9. Hangisi okulöncesi eğitimin amacıdır?
A) İlgi, yeti ve yetenekleri yönünde yetiştirerek
B) İyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgileri vermek
C) Milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek
D) Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak
E) Yaşama ve üst öğrenime hazırlamaktır
Çözüm: Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak okulöncesi eğitimin amaçlarındandır. Diğerleri ilköğretimin amacıdır. Doğru cevap D’dir.10. Hangisi yükseköğretim kurumlarının amacıdır?
A) Ulusal politika ve stratejileri belirlemek
B) Öğrencileri yaşama, iş alanlarına hazırlamak
C) Asgari ortak bir genel kültür vermek
D) Öğrencileri yeti ve yetenekleri yönünde yetiştirmek
E) Bilimsel çalışma ve araştırma yapmak
Çözüm: 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasasının 4. Maddesinde “Yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmak” olarak tanımlanmıştır (YÖK, 2012). Doğru cevap E’dir.

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi