3.809 views

Ekoloji ve Çevre Bilgisi Dersi Alıştırma Soruları  • Soru 1 –
   Birden fazla canlı türünün sürekli olarak yaşadığı yeri ifade eden kavram
   aşağıdakilerden hangisidir?
  • A – Biyosönoz
  • B – Populasyon
  • C – Konınıunite
  • D – Habitat
 • E – Biyotop
  • Soru 2 – Dağ yamaçlarında farklı bitki örtüsünün
   oluşumunu belirleyen temel ekolojik faktör
   aşağıdakilerden hangisidir?
  • A – İnsanların etkisi
  • B – Işık
  • C – Rüzgar
  • D – Su
 • E – Toprak tipi


  • Soru 3 –
   llıman bölge göllerinde yaz aylarında oksijen
   ve besinin bol bulunduğu tabakaya ne ad
   verilir?
  • A – Epilinınion
  • B – Termaklin
  • C – Afotik zon
  • D – Hipalimnion
 • E – Derin zon
  • Soru 4 – Kapalı bir atmosfer ortamında sıcaklık
   yükseldikçe solunumun artdığı, bitkinin aldığı
   ve verdiği C02 miktarının eşitlendiği noktaya
   ne ad verilir?
  • A – Kullanını etkinliği noktası
  • B – Eşitlik noktası
  • C – C02 denge noktası
  • D – Oksijen artış noktası
 • E – Doyunı noktası
  • Soru 5 – Aşağıdakilerden hangisi hava sıcaklığına etki yapan faktörlerden değildir?
  • A – Yükseklik
  • B – Mevsim
  • C – Toprak rengi
  • D – Transprasyon
 • E – Gün zamanı

Ekoloji ve Çevre Bilgisi
1. Dünya ekosisteminde çevre koruma faaliyetlerinin
temel amaçlarından toprak yapısını koruma ile ilgili
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Traposferin korunması
B) Biyosferin korunması
C) Atmosferin korunması
D) Hidrosferin korunması
E) Litosferin korunması

2. Mikroorganizmaların rol oynadığı ekoloji
biliminin alt dalı hangisidir?
A) Uygulamalı ekoloji
B) Autekoloji
C) Synekoloji
D) İnsan ekolojisi
E) Mikrobiyal ekoloji3. Engelmann Deneyi hangi ilişkiyi ispat etmiştir?
A) Işık şiddeti-fotosentez hızı
B) Işığın dalga boyu-fotosentez hızı
C) Işığın süresi-fotosentez hızı
D) Karbondioksit miktarı-fotosentez hızı
E) Oksijen miktarı fotosentez hızı

4. Aşağıdakilerden hangisi toprağın değişmeyen
özelliklerini içeren bölümüdür?
A) Strüktür
B) Kolloid
C) Element
D) Organik madde
E) Tekstür

5. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sıcaklık artıkça havanın taşıyabileceği su buharı
miktarı azalır.
B) Bitkilerde turgor olayında ve bitki sıcaklığının
düzenlenmesinde su etkin bir rol oynar.
C) Bir bölgedeki hava nemi; sıcaklık, rüzgar,
yükseklik, yön, bitki örtüsü ve toprak suyu gibi bir
çok faktöre bağlı olarak değişir.
D) Bir yağış şekli olan sis, bitki ve topraktan olan
buharlaşmayı azaltır.
E) Yaz aylarındaki bağıl nem oranı kış aylarına göre
daha yüksektir.

6. Aşağıdakilerden hangisi organik maddenin
toprakların fiziksel özellikleri üzerine etkisi değildir?
A) Toprakların uygun olmayan havalanma, su tutma
ve ısınma özelliklerini iyileştirir.
B) Erozyon kontrolünde etkilidir.
C) Toprak strüktürünün oluşumu ve sürekliliğini
sağlar.
D) Toprakların katyon değişim kapasitesini artırır.
E) Killi toprakların gevşek yapı kazanarak erken tava
gelmesine ve kesek oluşturmalarına engel olur.

7. Aşağıdakilerden hangisi toprağın kimyasal
özelliklerindendir?
A) Toprak dokusu
B) Toprak yapısı
C) Toprak tuzluluğu
D) Toprak havası
E) Toprak sıcaklığı

8. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin kök taçları ile
toprak yüzeyinde kapladıkları alanlar için kullanılır?
A) Yaprakla kaplama
B) Gövde ile kaplama
C) Dip kaplama
D) Otsu kaplama
E) Çalımsı kaplama9. Engebeli arazisine rağmen tarım ürünlerinin en
çok yetiştirildiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Trakya
B) Akdeniz
C) Doğu Anadolu
D) Karadeniz
E) Ege

10. Ülkemizin en sıcak ve kurak yazlarının hüküm
sürdüğü iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güneydoğu Anadolu-2 iklimi
B) Güneydoğu Anadolu-3 iklimi
C) Güneydoğu Anadolu Geçit iklimi
D) Güneydoğu Anadolu-1 iklimi
E) Orta Anadolu Çanağı iklimi

11. Çevrenin ekonomik, politik ve toplumsal
ögelerinin tek bir çevre sistemine doğru yönelmesi
sürecine ne ad verilir?
A) Küreselleşme
B) Ekoloji
C) Çevre
D) Sanayi devrimi
E) Sınır ötesi çevre

12. Doğayı tüketmeden kullanarak elde edilecek
ekonomik kalkınma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sürdürülebilir kalkınma
B) Küresel ekonomi
C) Ekolojik çeşitlilik
D) Biyoçeşitliliğin korunması
E) Küreselleşme

13. Aşağıdakilerden hangisi ekolojik dengeyi bozan
etmenlerden biri değildir?
A) Doğada bulunmayan, yapıları giderek
karmaşıklaşan ve kolayca bozulmayan ürünlerin
ortaya çıkması
B) Besin zincirine zararlı maddelerin karışması
C) Yapay ürünlerin artışı
D) Atık miktarının giderek çoğalması
E) Organik tarımın yaygınlaşması

14. Aşağıdakilerden hangisi yapay çevre sağlığı
sorunlarından birisidir?
A) Toprağın altındaki kömür madenleri
B) Doğal çevrede bulunan civa ve kadmiyum
C) Sigara alışkanlıkları
D) Volkanik patlamalar
E) Fosfor kayaçları15. “Dünya üzerindeki çeşitli canlıların
çevrelerindeki diğer canlılar ve cansız ögeler ile
karşılıklı ilişki ve etkileşimler kurarak oluşturdukları
yaşam dünyaları” aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekosistem
B) Ekodenge
C) Abiyotik faktör
D) Biyotik faktör
E) Edafik faktör

16. Aşağıdakilerden hangisi su kalitesi
parametrelerinden biri değildir?
A) Biyolojik oksijen ihtiyacı
B) Kükürt içeriği
C) Bulaşıcı bakteri ve virüsler
D) Çözünmüş oksijen
E) Askıda katı madde

17. Atmosferde en fazla sera etkisi oluşturan gaz
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karbondioksit
B) Karbonmonoksit
C) Azotoksitler
D) Sülfüroksitler
E) Hidrokarbonlar

18. Aşağıdakilerde hangisi fotokimyasal duman
oluşumunda rol oynayan gazlardandır?
A) Karbondioksit
B) Azotoksit
C) Karbonmonoksit
D) Sülfürdioksit
E) Aerosoller

19. Dünyada çevresel etki değerlendirmesi ilk kez
hangi ülkede başlamıştır?
A) Kanada
B) Amerika Birleşik Devletleri
C) İsviçre
D) İngiltere
E) Japonya20. ÇED süreci ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Tarafsız değerlendirilmelidir.
B) Çevresel tüm etkileri kapsamalıdır.
C) Tek bir uzman tarafından yapılmalıdır.
D) Bütünleyici bir yaklaşımda olmalıdır.
E) Karar vermede yardımcı olmalıdır.

1-E 2-E 3-B 4-B 5-A 6-D 7-C 8-C 9-E 10-D 11-A
12-A 13-E 14-C 15-A 16-B 17-A 18-B 19-B 20-C

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi