2.428 views

Eski Türk Edebiyatına Giriş Biçim ve Ölçü Dersi Alıştırma Soruları  • Soru 1 –
   Divan edebiyatında süslü nesrin ilk örneği olarak kabul edilen eser aşağıdakilerden
   hangisidir?
  • A – Neşri Tarihi
  • B – Kısas-ı Enbiya
  • C – Heşt-Bihişt
  • D – Aşık Paşazade Tarihi
 • E – Tazarruname
  • Soru 2 – Divan şiirinde “hüzn”ün ve “sabr”ın sembolü olarak anılan peygamber aşağıdakilerden
   hangisidir?
  • A – İdris
  • B – Şit
  • C – İsmail
  • D – Ya’kub
 • E – Süleyman


  • Soru 3 –
   Aşağıdakilerden hangisi divan şiirindeki sevgili için kullanılan bitki adlarından biri
   değildir?
  • A – Çenar
  • B – Ankebut
  • C – Ar’ ar
  • D – Tuba
 • E – Şimşad
  • Soru 4 – Aşağıdaki şairlerden hangisi Sebk-i Hindi” adı verilen edebi akımın Türk edebiyatındaki
   önemli temsilcilerinden biridir?
  • A – Şeyh Galib
  • B – Aşık Paşa
  • C – Zati
  • D – Fuzuli
 • E – Baki
  • Soru 5 – Aşağıdaki mitolojik kahramanlardan hangisi divan şiirinde haksızlığa ve zulme baş
   kaldırmanın sembolü olarak geçer?
  • A – Hülagu
  • B – Gave
  • C – İskender
  • D – Bihzad
 • E – Mani

ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ: BİÇİM VE ÖLÇÜ
Bendlerden Oluşan Nazım Biçimleri: Musammatlar


1. Aşağıdakilerden hangisi bir edebi terim olarak “mesnevîlerde ara söz olarak kullanılmış kaside, gazel, musammat vb. şiirler” anlamına gelen ve bir nazım biçimi olmayan manzumedir?
A) Miyan
B) Tardiyye
C) Müzdeviç
D) Musammat
E) Tazmin
Çözüm: Divan şiiri nazım biçimleri arasında muhammesin bir de tardiyye ya da tard u rekb adı verilen mef’ûlü mefâ’ilün fe’ûlün vezni ve “bbbba, cccca, dddda, . . .” kafiye düzeniyle yazılmış özel bir biçimi olduğu ileri sürülmektedir. Ancak, “tardiyye” ya da “tard u rekb” bir edebî terim olarak “mesnevîlerde ara söz olarak kullanılmış kaside, gazel, musammat vb. şiirler” anlamındadır ve bir nazım biçimi değildir. Doğru cevap B’dir.

2. II. Grup Musammatlarda adı geçen “vasıta beyti” nin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bendleri kaside ya da gazel gibi kafiyelemesi
B) Bendlerdeki beyit sayılarını birbirine eşitlemesi
C) Eksik ya da fazla beyitli bendleri engellemesi
D) Bendleri birleştiren beyitlere verilen ad olması
E) Nazım birimini mısra değil, beyit kılması
Çözüm: Tercî’-i bendde de terkîb-i bendde olduğu gibi bendlere hane ya da terci’-hane, bendleri birleştiren beyitlere de vasıta yahut bendiyye denir. Doğru cevap D’dir.

3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bendlerden oluşan nazım biçimlerinden biri değildir?
A) Müseddes
B) Müselles
C) Mütessa’
D) Müstezad
E) Murabba’
Çözüm: Her mısrasına küçük bir mısra eklenerek oluşturulan nazım biçimidne müstezad denir. Diğer seçenekler ise bendlerle oluşturulan nazım şekillerine verilen adlardır. Doğru cevap D’dir.

4. Bendlerden oluşan nazım biçimlerinde bir benddeki mısra sayısı en az kaç olabilir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
Çözüm: Şiirdeki her bir satıra mısra, iki mısranın aynı ölçüyle ve anlamca birbirine bağlı olarak yazıldığı nazım birimine beyit denir. En az üç mısradan oluşan nazım biçimine ise bend denir. Doğru cevap B’dir.

5. Kafiye düzeninde ve bu düzene bağlı olarak bendleri oluşturan nazım biriminde gösterdikleri farklılık nedeniyle diğer musammatlardan farklılık gösteren tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Terkîb-i bend
B) Müselles
C) Murabba’
D) Terbi’
E) Muhammes
Çözüm: Terkîb-i bend ve tercî’-i bend ise, kafiye düzeninde ve bu düzene bağlı olarak bendleri oluşturan nazım biriminde gösterdikleri farklılık nedeniyle diğer musammatlardan ayrılırlar. Bu iki nazım biçiminde her bend son beyitler dışında diğer musammatlar gibi değil, kaside ya da gazel gibi kafiyelenmiştir. Doğru cevap A’dır.6.Aşağıdakilerden hangisi her bendi dört mısradan oluşan bir nazım biçiminin adıdır?
A) Murabba
B) Müselles
C) Terbi
D) Zamime
E) Muhammes
Çözüm: Murabba edebiyat terimi olarak her bendi dört mısradan oluşan bir nazım biçiminin adıdır. Edebiyat terimi olarak her bendi üçer mısradan oluşan nazım biçiminin adı müsellestir. Edebiyat terimi olarak bir gazelin her beytinin önüne aynı vezinde ve ilk mısra ile kafiyeli ikişer mısra eklenerek meydana getirilmiş dört mısralı bendlerden oluşan bir nazım biçiminin adı terbidir. Bendlerdeki ekleme mısralara zamime denir. Muhammes “beşli” demektir. Doğru cevap A’dır.

7. Aşağıdakilerden hangisi edebiyat terimi olarak bir gazelin ya da kasidenin her beytinin önüne aynı vezinde ve ilk mısraları ile kafiyeli üçer mısra eklenerek meydana getirilmiş bendlerden oluşan bir nazım biçiminin adıdır?
A) Taştir
B) Tesdîs
C) Tahmîs
D) Müsebba
E) Tesbî
Çözüm: Tahmîs bir edebiyat terimi olarak bir gazelin ya da kasidenin her beytinin önüne aynı vezinde ve ilk mısraları ile kafiyeli üçer mısra eklenerek meydana getirilmiş bendlerden oluşan bir nazım biçiminin adıdır. Bir şair tarafından başka bir şairin, nadir olarak da kendi kasidesi ya da gazelinin her beyitinin üzerine üçer beyit eklenerek yapılır. Doğru cevap C’dir.

8. Aşağıdakilerden hangi şair Türk edebiyatında “Şarkı” adı verilen murabba tarzının en büyük şairidir?
A) Yahya Nazim (öl. 1726-27)
B) Enderunlu Fazıl (öl. 1810)
C) Enderunlu Vasıf (öl. 1824)
D) Nedim (öl. 1730)
E) Osman Nevres (öl. 1876)
Çözüm: Edebiyatımızda bu tarzın en büyük şairi tartışmasız Nedim (öl. 1730)’dir. Nedim, yazdığı şarkılarla hem çağdaşlarını hem de kendisinden sonra gelen şairleri etkilemiştir. Doğru cevap D’dir.

9. Aşağıdakilerden hangisi her bendi dokuz mısradan oluşan bir nazım biçiminin adıdır?
A) Tesmîn
B) Mu’aşşer
C) Ta’şîr
D) Tesbî
E) Mütessa
Çözüm: Mütessa, edebiyat terimi olarak her bendi dokuz mısradan oluşan bir nazım biçiminin adıdır. Bilindiği kadarıyla bu nazım biçimini hiçbir ünlü Divan şairi kullanmamıştır. Doğru cevap E’dir.10. Aşağıdakilerden hangisi terkîb-i bendi diğer musammatlardan ayıran en önemli özelliktir?
A) Kafiye düzeni
B) Beyit sayıları
C) Konu farklılıkları
D) Nazım birimi mısra olması
E) Mısra sayılarının eşit olması
Çözüm: Kafiye düzeni, terkîb-i bendi diğer musammatlardan ayıran en önemli özelliktir. Doğru cevap A’dır.

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi