1.199 views

Genel Kimya 1 Dersi Alıştırma Soruları

  • Soru 1 – I. Karışımlar kimyasal yöntemler ile saf
   maddelere ayrılırlar.
   II. Bütün karışımlar heterojendir.
   III. Elementler saf maddelerdir.
   Maddenin sınıflandırılması ile ilgili yukarıdaki
   ifadelerden hangileri doğrudur?
  • A – Yalnız I
  • B – Yalnız III
  • C – I ve III
  • D – II ve III
 • E – I, II ve III


  • Soru 2 –
   Farklı tür moleküller içeren ve heterojen
   yapıda olan madde aşağıdakilerden
   hangisidir?
  • A – Kalsiyum klorür
  • B – Tuzlu su
  • C – Karbon monoksit
  • D – Naftalin
 • E – Yağurt
  • Soru 3 – I. Ekmeğin küflenmesi
   II. Elektriğin barajda üretilmesi
   III. Suyun elekirolizi
   Yukarıdakilerden hangileri kimyasal bir
   süreçtir?
  • A – Yalnız I
  • B – Yalnız II
  • C – I ve III
  • D – II ve III
 • E – I, II ve III


  • Soru 4 –
   Proton sayısı 33, nötron sayısı 42 olan As
   atomunun kütle numarası kaçtır?
  • A – 108
  • B – 75
  • C – 42
  • D – 33
 • E – 9
  • Soru 5 – Bileşikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
   hangisi yanlıştır?
  • A – Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine
   ayrı la bilirler.
  • B – Bileşimleri sabittir.
  • C – Organik ve anorganik olarak iki temel sınıfa
   ayrılırlar.
  • D – iki ya da daha fazla sayıda farklı elementin
   atomlarından oluşan saf maddelerdir.
 • E – Özellikleri bileşenlerinden bağımsızdı

Genel Kimya I
1. İki element birden fazla bileşik oluşturuyorsa;
elementlerden birinin sabit kütlesiyle birleşen diğer
elementin kütleleri arasında küçük tam sayılı oran
veya oranlar olmasına ilişkin yasa aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sabit oranlar
B) Katlı oranlar
C) Kütlenin korunumu
D) Avogadro
E) Boyle2. 3Ca(OH)2(sulu) + 2H3PO4(sulu) → Ca3(PO4)2(k) +
6H2O(s)
35,00 g kalsiyum hidroksitin, fazla fosforik asit ile
tepkimesinden %92,40 verimle kalsiyum fosfat ve su
elde edilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) 45,15 g Ca3(PO4)2 oluşur.
B) 48,87 g Ca3(PO4)2 oluşur.
C) 8,49 g H2O oluşur.
D) 0,28 mol H3PO4 kullanılır.
E) Sınırlayıcı bileşen fosforik asittir.

3. 36,64 gram benzoik asit (C6H5CO2H) kaç
moldür? (C=12g/mol; H=1g/mol; O=16g/mol)
A) 5,00 B) 3,00
C) 0,65 D) 0,37
E) 0,30

4. Bileşimi bilinmeyen bir C, H ve N bileşiğinin
kütlece yüzde bileşimi %75,92 C, %6,38 H ve
%17,70 N dir. Bu bileşiğin basit formülü hangi
seçenekte doğru verilmiştir?
A) C4H5N B) C4H4N2
C) C5H5N D) C6H3N
E) C6H4N2

5. Bir alaşım kütlece % 71,60 Cu ve %28,40 Al
içermektedir. 2,25 g bir alaşım örneğinde Cu ve Al
için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 0,64 g Al ve 1,42 × 1022 tane Cu atomu
B) 1,64 g Cu ve 1,5 × 1024 tane Cu atomu
C) 2,25 × 10-2 mol Cu ve 1,42 × 1023 tane Al atomu
D) 2,4 × 10-2 mol Al ve 1,42 × 1023 tane Al atomu
E) 2,54 × 10-2 mol Cu ve 1,42 × 1022 tane Al atomu

6. 1,00 g hidrojen gazının (H2) fazlaca oksijen gazı
(O2) ile yakılması sonucu bir miktar su (H2O) elde
ediliyor. Daha sonra elde edilen su, sodyum (Na)
metali ile tepkimeye sokularak sodyum hidroksit
(NaOH) ve hidrojen gazı (H2) elde ediliyor. Buna
göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 0,5 mol O2 tepkimeye girmiştir.
B) 0,5 mol H2 elde edilmiştir.
C) 19,99 g NaOH oluşmuştur.
D) 10,49 g Na tepkimeye girmiştir.
E) 8,02 g H2O kullanılmıştır.7. SiO2(k) + 4HF(g) → SiF4(g) + 2H2O(s)
Yukarıda verilen tepkimeye göre 11,99 g HF, 27,03
g SiO2 ile tepkimeye sokulmuştur. Tepkime
sonucunda 0,096 mol SiF4 oluştuğuna göre
sınırlayıcı bileşen ve tepkime verimi aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Sınırlayıcı bileşen SiO2, verim %52,97.
B) Sınırlayıcı bileşen SiO2, verim %53,43.
C) Sınırlayıcı bileşen SiO2, verim %60,96.
D) Sınırlayıcı bileşen HF, verim %53,97.
E) Sınırlayıcı bileşen HF, verim %63,97.

8. 325,15 K sıcaklık değerinin Celsius ölçeğindeki
değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 52
B) 152
C) 225
D) 498
E) 598

9. Aşağıdakilerden hangisinin standart oluşum
entalpisi sıfırdır?
A) P2(g)
B) O3(g)
C) CaO(k)
D) SO2(g)
E) F2(g)

10. Bir sistem çevreye hem 22,5 kJ iş yapıyor hem de
57,5 kJ ısı veriyor. Sistemin iç enerjisi kaç kJ
değişmiştir?
A) -80,0 B) -35,0
C) 35,0 D) 57,5
E) 80,0

11. Termodinamik ve termokimya ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Enerji, iş yapma veya ısı verme kapasitesidir.
B) Endotermik tepkimeler ısı veren tepkimelerdir.
C) Potansiyel enerji bir cismin konumundan dolayı
sahip olduğu enerjidir.
D) Çevre, evrenin sistem dışında kalan kısmıdır.
E) Kapalı sistem, çevre ile madde alış verişi olmayan
ancak enerji alışverişi olan sistemdir.12. 6C(grafit) + 3H2(g) → C6H6(s) tepkimesinin
tepkime entalpisi kaç kJ/mol dür?
C(grafit) + O2(g) → CO2(g) ΔΗο = -393,5 kJ
H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(s) ΔΗο = -285,8 kJ
C6H6(s) + 15/2O2(g)→ 6CO2(g) + 3H2O(s) ΔΗο =
-3267,4 kJ
A) -3946.7
B) -2588.1
C) -49
D) 49
E) 2588.1

13. Aşağıdakilerden hangisi hidroiyodik asitin
kimyasal formülüdür?
A) HIO
B) HIO4
C) HIO3
D) HI
E) HIO2

14. Bir helyum gazı örneğinin üzerine 500 J lik iş
yapılırken çevreye 300 J lik ısı verilmektedir
(akmaktadır). Buna göre bu sistemin iç enerji
değişimi kaç joule dür?
A) –800 B) –200
C) 200 D) 300
E) 800

15. I. Ekmeğin küflenmesi
II. Elektriğin barajda üretilmesi
III. Suyun elektrolizi
Yukarıdakilerden hangileri kimyasal bir süreçtir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve III D) II ve III
E) I, II ve III

16. Aşağıdakilerden hangisi bileşiktir?
A) Cam B) Karbon monoksit
C) Çelik D) Mermer
E) Gümüş

17. Bir elementin izotopları hangi özellikleri
bakımından birbirinden farklıdır?
A) Elektron sayısı
B) Büyüklük (boyut)
C) Kimyasal davranış
D) Çekirdek yükü
E) Kütle

18. Bir gazın hacmi izotermal bir süreçle, 1,42
atm’lik dış basınç varlığında 2,4 L’den 3,2 L’ye
genleşiyor. Gaz ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Gaz ısınmıştır.
B) Gaz çevreye iş yapmıştır.
C) Gazın iç enerjisi artmıştır.
D) Gaz çevreye ısı vermiştir.
E) Gaz ile çevre arasında bir enerji alışverişi
olmamıştır.

19. Aşağıdakilerden hangisi bir kapasite özelliğidir?
A) Sıcaklık
B) Erime noktası
C) Yoğunluk
D) Hacim
E) Kaynama noktası20. Tepkime entalpileri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bir tepkimenin tepkime entalpisi ile o tepkimenin
tersinin tepkime entalpisi sayısal değer olarak
birbirine eşit ancak birbirinin ters işaretlisidir.
B) Tepkime entalpisinin değeri tepkenlerin ve
ürünlerin fiziksel hallerine bağlıdır.
C) Hess yasası tepkime entalpilerinin dolaylı yoldan
bulunmasını sağlayan bir yasadır.
D) Elementlerin standart koşullarda en kararlı
hallerinin standart oluşum entalpileri sıfırdır.
E) Bir tepkime denklemindeki stokiyometrik
katsayılar bir faktörle (0,5 veya 2 gibi) çarpılırsa
tepkime entalpisinin değeri değişmez.

1-B 2-A 3-E 4-C 5-E 6-C 7-E 8-A 9-E 10-A 11-B 12-D 13-D 14-
D 15-C 16-B 17-E 18-B 19-C 20-E

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi