2.919 views

Genel Muhasebe-1 Ara Sınav Çıkmış Sorular

AÖF – KPSS  – DGS – ALES – YDS ve Tüm Sınavlar ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

Haftanın 7 günü arayabilirsiniz.

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.  

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayın

 

Soru 1 / Genel Muhasebe 1
Bazen muhasebe kayıtlarında işlemin yasal biçiminden ziyade oluş biçiminin esas
alınması hangi muhasebe kavramı
gereğidir?
A. Tutarlılık
C. Dönemsellik
E. Sosyal sorumluluk
B. İhtiyatlılık
D. Özün önceliği
Soru 2 / Genel Muhasebe 1
Hesapların işleyiş kurallarına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Giderlerdeki azalışlar hesabın borç tarafına
kaydedilir
C. Gelirlerdeki artışlar hesabın borç tarafına
kaydedilir
E. Kar hesabın alacak tarafına kaydedilir
B. Borçlardaki artışlar hesabın alacak tarafına
kaydedilir
D. Öz sermayedeki azalışlar hesabın borç
tarafına kaydedilir
Soru 3 / Genel Muhasebe 1
Aşağıdaki hesaplardan hangisi Hazır Değerler grubunda yer almaz?
A. Kasa
C. Bankalar
E. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri
B. Hisse Senetleri
D. Alınan Çekler
Soru 4 / Genel Muhasebe 1
Duran varlıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Amortisman; bir varlığın aşınma, yıpranma
ve eskime payını ifade eder
C. Binek otomobiller kıst amortismana tabi
tutulur
E. İştirakler için yapılan taahhütler, iştiraklere
Sermaye Taahhütleri hesabının borcunda
izlenir
B. Boş arsa ve araziler amortismana tabi
değildir
D. Bağlı Menkul Kıymetler bir Mali Duran Varlık
hesabıdır.
Soru 5 / Genel Muhasebe 1
X AŞ.’nin nominal değerler toplamı 350.000 Türk Lirası olan 90 gün vadeli finansman
bonosu 275.000 Türk Lirası ne tdeğerle banka
aracılığı ile satılmıştır.


Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden
hangisidir?
A.
C.
E.
B.
D.Soru 6 / Genel Muhasebe 1

      

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden
hangisine aittir?

 

A. Mevduat hesabından para çekilmesine
C. Bankaya olan borcun, mevduat hesabından
ödenmesine
E. Bankada hesap açtırılarak para
yatırılmasına
B. Bankadan kredi çekilmesine
D. Banka borcuna faiz tahakkuk etmesine
Soru 7 / Genel Muhasebe 1
       Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden
hangisine aittir?
A. Borç senetlerine ödeme yapılmasına
C. Senetli borcun, senetsiz borca dönüşmesine
E. Senetsiz alacak için bir senet alınmasına
B. Senetsiz borca karşılık bir senet düzenlenip
verilmesine
D. Satıcılara olan borcun nakden ödenmesine
Soru 8 / Genel Muhasebe 1
Banka Kredileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Özellikle Sermaye Piyasalarının gelişmediği
ülkelerde, işletmelerin fon gereksinimini
karşılamaktadır
C. İşletmelerin finansman ihtiyacını belirli bir
faiz karşılığında gidermektedir
E. Bankadan kredi çekildiğinde ilgili hesap
alacaklandırılır.
B. Bankaların çeşitli kaynaklardan sağladığı
fonları, gereksinimi olan kişi ve kurumlara
kanalize etmesidir
D. Banka açısından, geri alınamama riski
olmayan kredilerdir
Soru 9 / Genel Muhasebe 1
Aşağıdaki hesaplardan hangisi öz kaynaklarda yer almaz?
A. Sermaye
C. Ödenmemiş Sermaye
E. Hisse Senedi iptal Karları
B. Yasal Yedekler
D. Menkul Kıymet Satış Karları
Soru 10 / Genel Muhasebe 1
      

Bu bilgilere göre”Y” A.Ş.’nin Ödenmiş
Sermaye tutarı kaç Türk Lirasıdır?
A. 200.000
C. 120.000
E. 40.000
B. 160.000
D. 50.000Soru 11 / Genel Muhasebe 1
Yukarıdaki bilgilere göre “Y” A.Ş.’nin kar yedekleri tutarı kaç Türk Lirasıdır?
A. 40.000
C. 25.000
E. 10.000
B. 35.000
D. 15.000
Soru 12 / Genel Muhasebe 1
Yukarıdaki bilgilere göre “Y” A.Ş.’nin Sermaye Yedekleri tutarı kaç Türk
Lirasıdır?
A. 40.000
C. 25.000
E. 10.000
B. 35.000
D. 15.000
Soru 13 / Genel Muhasebe 1
Aşağıdakilerden hangisi 7/B seçeneğinde kullanılan maliyet hesaplarından biri
değildir?
A. İşçi ücret ve Giderleri
C. Çeşitli Giderler
E. Finansman Giderleri
B. Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
D. Amortisman Ve Tükenme Payları
Soru 14 / Genel Muhasebe 1
       Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden
hangisi ne aittir?
A. Döneme ilişkin faiz gelirlerinin tahakkukuna
C. Önceki dönemde gerçekleşmiş faiz gelirinin
kaydına
E. Önceki dönemde tahsil edilmiş faizin, dönem
gelirine kaydına
B. Gelecek döneme ait faiz gelirinin kaydına
D. Faiz gelirinin tahsiline
Soru 15 / Genel Muhasebe 1
Aşağıdakilerden hangisi aktifi düzenleyici hesap değildir?
A. Değer düşüklüğü karşılıkları
C. Birikmiş amortismanlar
E. Geçmiş yıl zararları
B. Şüpheli alacak karşılığı
D. Alacak senetleri reeskontuSoru 16 / Genel Muhasebe 1
Aşağıdakilerden hangisi 7/A seçeneğinde kullanılan gider hesaplarından biridir?
A. Genel Yönetim Giderleri
C. Memur ücret ve Giderleri
E. Amortisman ve Tükenme Payları
B. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
D. Vergi, Resim ve Harçlar
Soru 17 / Genel Muhasebe 1
Muhasebe dışı envanterle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. İlk işlem iktisadi kıymetlerin sayılması,
tartılması ve ölçülmesidir
C. Envanter işlemleri kapsamında öncelikle
sayım ve değerleme yapılır, sonra ayarlama
ve düzeltme kayıtları yapılır.
E. Muhasebe dışı envanter sonuçları ile kesin
mizandaki tutarlar karşılaştırılır
B. Yanlış sayım işletmenin finansal durumunun
ve faaliyet sonuçlarının yanlış belirlenmesine
yol açar.
D. Genel geçici mizan düzenlenmesinden
sonra muhasebe dışı envanter işlemleri
yapılır.
Soru 18 / Genel Muhasebe 1
İşletme 1 Eylül tarihinde aylık 5.000 Türk Lirasına 6 aylığına bir ofis kiralamıştır. Kira
bedeli kira süresinin bitiminde ödenecektir.


Bu bilgilere göre işletmenin 30 Eylül
tarihinde yapacağı kayıt aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Genel Yönetim Giderleri Hs 5.000 borçlu /
Gider Tahakkukları Hs 5.000 alacaklı
C. Genel Yönetim Giderleri Hs.30.000 borçlu /
Gelecek Aylara Ait Giderler Hs.30.000
alacaklı
E. Gelecek Aylara Ait Giderler Hs. 5.000 borçlu
/ Diğer Çeşitli Borçlar Hs. 5.000 alacaklı
B. Genel Yönetim Giderleri Hs.30.000 borçlu/
Diğer Çeşitli Borçlar Hs.30.000 alacaklı
D. Gelecek aylara Ait Giderler Hs.30.000 borçlu
/ Kasa Hs. 30.000 alacaklı
Soru 19 / Genel Muhasebe 1
Muhasebe dönemi sonunda envanter
işlemlerinden sonra çıkarılan mizana ne ad
verilir?
A. Geçici mizan
C. Kesin mizan
E. Genel mizarı
B. Genel geçici mizan
D. Aylık mizan
Soru 20 / Genel Muhasebe 1
Dönembaşı bilançosuna dayanılarak yapılan yevmiye kaydına ne ad verilir?
A. Kapanış maddesi
C. Envanter maddesi
E. Açılış maddesi
B. Günlük işlem maddesi
D. Ayarlama ve düzeltme maddesi

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi