1.320 views

Genel Muhasebe 1 Dersi Alıştırma Soruları

  • Soru 1 – Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin mali
   yapısı, borç ödeme gücü, karlılığı ve yatırım
   politikalarıyla ilgili bilgilere daha çok
   gereksinim duyar?
  • A – Ortaklar
  • B – Müşteriler
  • C – Kredi verenler
  • D – Devlet
 • E – İşgörenler


  • Soru 2 –
   İşletme faaliyetleriyle ilgili olarak ortaya çıkan ve varlıklarda , borçlarda ve sermayede
   değişikliğe neden olan işlemlere ne ad
   verilir?
  • A – Gelir / gider işlemleri
  • B – Envanter işlemleri
  • C – Aritmetik işlemler
  • D – Nakdi işlemler
 • E – Mali nitelikli işlemler
  • Soru 3 – Aşağıda hesaplarla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  • A – Varlıkların izlendiği ve borç kalanı veren
   hesaplara aktif hesaplar adı verilir.
  • B – Bir işlemin yarattığı etkiye göre ilgili hesabın
   borç ya da alacak tarafına ilk kez yazılması
   işlemine “hesap açmak” denir.
  • C – Bir hesabın borç tarafı toplamının alacak
   tarafı toplamından fazla olması durumunda
   borç kalanı söz konusudur.
  • D – Hesaplar arasında ayrım yapmaksızın
   herhangi bir hesabın sol tarafına kayıt
   yapılması işlemine “hesabı borçlandırmak”
   adı verilir.
 • E – Bir hesabın borç ve alacak toplamları
  birbirine eşitse bu hesap açık demektir.


  • Soru 4 –
   Mali işlemleri konularına göre hesaplar aracılığıyla ayırarak, kaydetmeye olanak
   sağlayan muhasebe defterine ne ad verilir?
  • A – Yevmiye defteri
  • B – Envanter defteri
  • C – İşletme hesabı defteri
  • D – Büyük defter
 • E – Günlük kasa defteri
  • Soru 5 – (Dönem başı mal mevcudu+ Alışlar) – Dönem sonu mal mevcudu = ?
   Bu formül aşağıdakilerden hangisinin
   hesaplanmasında kullanılır?
  • A – Brüt mal satış karı ya da zararının
  • B – Toplam satışlardan iadelerin
  • C – Toplam net alışların
  • D – Satılan malların maliyetinin
 • E – Toplam satış hasılatının

GENEL MUHASEBE I
Hazır Değerler
1. Aşağıdaki hesaplardan hangisi ya da hangileri tekdüzen hesap planında dönen varlıkların ilk grubunu oluşturan hazır değerlerin hesaplarındandır? I- 100 Kasa II- 101 Alınan Çekler III- 102 Bankalar
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Çözüm: Hazır değerler, yönetimin kontrolünde olan nakit ve nakit benzeri değerleri ifade etmektedir. Bu bağlamda 100. KASA 101. ALINAN ÇEKLER 102. BANKALAR 103. VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108. DİĞER HAZIR DEĞERLER, hazır değerleri oluşturmaktadır. Sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. Doğru cevap E’ dir.2. Aşağıdakilerden hangileri kasa hesabının özellikleri arasında yer almaktadır?
A) Kasaya para girişleri hesabı borçlandırır
B) Aktif karakterli bir hesaptır
C) Hesabın borç ve alacak toplamları birbirine eşitse hesap kapalıdır
D) Yabancı paralar Türk Lirası cinsinde kayda alınır
E) Hepsi
Çözüm: Kasa hesabı, bir varlık hesabıdır ve bu nedenle varlık hesabının temel özelliklerini taşımaktadır. Yani işletmenin kasası, cebinizdeki cüzdanlar gibidir; bu nedenle kasada ya para vardır ya da yoktur. Kasada bulunan paradan daha fazlasını nakit olarak harcama olanağınız ise kesinlikle mümkün değildir. Bu nedenle kasa ya borç kalanı verir ya da kalan vermez. Doğru cevap E’ dir.

3. Mutluluk işletmesi daha önce Çelik işletmesinden kredili olarak 1.500 TL’ye satın almış olduğu malın borcu için kasasındaki çeki ciro etmiştir. İlgili kayıt nasıl olmalıdır?1. Alınan çekler hesabı alacaklandırılır2. Satıcılar hesabı borçlandırılır3. Kasa hesabı ile ilgili işlem yapılmaz
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) Yalnız 3
D) 1 ve 2
E) 1, 2, 3
Çözüm: Mutluluk işletmesi, Çelik işletmesinden satın aldığı malların borcunu kısa bir süre içinde ödemeyi taahhüt etmiştir. Bu nedenle kredili olarak satın aldığı malların borcunu nakden ödeyememiş ve Mutluluk İşletmesi, sahip olduğu 1.500’lık çekin üzerindeki tüm haklarını kayıtsız ve şartsız bir şekilde Çelik işletmesine devrederek ciro yapmıştır. İşletme, çek cirosu nedeniyle Alınan Çekler hesabını alacaklandırmıştır. Doğru cevap E’dir.

4. Hazır Değerler grubunda kasadaki paradan sonra en likit varlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alınan Çekler
B) Alacak senetleri
C) Menkul kıymetler
D) Verilen Çekler
E) Hisse Senetleri
Çözüm: Hazır Değerler grubunda kasadaki paradan sonra en likit varlık, işletmenin sahip olduğu çeklerdir. Doğru cevap A’ dır.5. Aşağıda Alınan Çekler hesabı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Çek, alındığı zaman Alınan Çekler hesabı borçlandırılır
B) Çek, ciro edildiğinde Alınan Çekler hesabı borçlandırılır
C) Çek, tahsil edildiğinde Alınan Çekler hesabı alacaklandırılır
D) Çek, tahsil için bankaya teslim edildiğinde Alınan Çekler hesabı hem borçlandırılır hem de alacaklandırılır
E) Çek, yenilendiğinde Alınan Çekler hesabı hem borçlandırılır hem de alacaklandırılır
Çözüm: a) Çek, alındığı zaman Alınan Çekler hesabı borçlandırılır. ( Doğru ) c) Çek, tahsil edildiğinde Alınan Çekler hesabı alacaklandırılır ( Doğru ) d) Çek, tahsil için bankaya teslim edildiğinde Alınan Çekler hesabı hem borçlandırılır hem de alacaklandırılır ( Doğru ) e) Çek, yenilendiğinde Alınan Çekler hesabı hem borçlandırılır hem de alacaklandırılır ( Doğru ) b) Çek, ciro edildiğinde Alınan Çekler hesabı borçlandırılır (Yanlış ) İşletme, çek cirosu nedeniyle Alınan Çekler hesabını alacaklandırılır. Doğru cevap B’dir.

6. Aşağıdakilerden hangisi “hazır değerler” kapsamında değildir?
A) Kasa
B) Bankalar
C) Alınan çekler
D) Hisse senetleri
E) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
Çözüm: Hazır Değerler aşağıdaki hesaplardan oluşmaktadır: 100. KASA 101. ALINAN ÇEKLER 102. BANKALAR 103. VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108. DİĞER HAZIR DEĞERLER Doğru cevap d seçeneğidir. Hisse Senetleri Hazır değerler kapsamında değildir. Doğru cevap D’dir.

7. Aşağıdakilerden hangisi Kasa Hesabının borcuna kaydedilemez?
A) Peşin satılan malların bedeli
B) Kredili satışlardan tahsilat
C) İşletmede tutulmak üzere bankadaki hesaptan çekilen paralar
D) Çeklerden yapılan tahsilat
E) Sayım sonucunda belirlenen kasa noksanı
Çözüm: Kasaya para girişi olduğunda kasa hesabı borçlanır. Kasadan para çıktığında kasa hesabı alacaklanır. Doğru cevap e seçeneğidir. Doğru cevap E’ dir.

8. “A” işletmesi satın aldığı mal için verdiği çekin tedarikçisi tarafından tahsil edildiğini banka hesap özetinden öğrenmiştir. Bu işleme göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılacaktır?
A) Alıcılar Hesabı
B) Alınan Çekler Hesabı
C) Bankalar Hesabı
D) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı
E) Ticari Mallar Hesabı
Çözüm: Keşide edilen çekin ve ödeme emrinin banka tarafından ilgili kişilere ödenmesi durumunda ise Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı borçlandırılır. Doğru cevap D’dir.

9. Türk Ticaret Kanunun 796. maddesinde lehtarın çeki ibraz sürelerinin düzenlenmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?1. Düzenlendiği yerde ödenecekse on gün, düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.2. TTK madde 797’ye göre çekin, takvimleri farklı olan iki yer arasında düzenlenmesi durumunda düzenlenme günü, ödeme yerindeki takvimin onu karşılayan gününe dönüştürülür.3. Ödeneceği ülkeden başka bir ülkede düzenlenen çek, düzenlenme yeri ile ödeme yeri aynı kıtada ise bir ay ve farklı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) Yalnız 3
D) 1, 2, 3
E) 1 ve 2
Çözüm: • Düzenlendiği yerde ödenecekse on gün, düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. • Ödeneceği ülkeden başka bir ülkede düzenlenen çek, düzenlenme yeri ile ödeme yeri aynı kıtada ise bir ay ve farklı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. • İlk iki maddede yazılı süreler, çekte yazılı olan düzenlenme tarihinin ertesi günü başlamaktadır. • TTK madde 797’ye göre çekin, takvimleri farklı olan iki yer arasında düzenlenmesi durumunda düzenlenme günü, ödeme yerindeki takvimin onu karşılayan gününe dönüştürülür Doğru cevap D’dir.10. Değişim aracı olma niteliğine sahip, kolaylıkla paraya çevrilebilen, işletmenin hedefleri doğrultusunda cari faaliyetlerin yerine getirilmesinde ve borçların geri ödenmesinde kullanımı konusunda herhangi bir sınırlandırma bulunmayan para ve para benzeri varlıklar aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Hazır değerler
B) Öz kaynağa dayalı finansal araçlar
C) Kasa
D) Bankalar
E) Nakit
Çözüm: Hazır değerler işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için kullanılmaya hazır para ve para benzerleri değerlerdir. Bir varlığın hazır değer olarak kabul edilebilmesi için bir değişim aracı olma niteliğini taşıması, kolaylıkla paraya dönüştürülebilmesi, işletmenin hedefleri doğrultusunda cari faaliyetlerin yerine getirilmesinde ve borçların finanse edilmesinde kullanılmasında herhangi bir sınırlamanın bulunmaması gerekmektedir Doğru cevap A’ dır.

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. 

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi