2.570 views

Genel Muhasebe-1 Dönem Sonu Sınavı Çıkmış Sorular

Soru 1 / Genel Muhasebe 1
Aşağıdakilerden hangisi Muhasebenin
Temel Kavramları’ ndan biri değildir?
A. Kişilik
C. İşletmenin Sürekliliği
E. Önemlilik
B. Kısmı Açıklama
D. İhtiyatlılık
Soru 2 / Genel Muhasebe 1
Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların
niteliksel özelliklerinden biri değildir?
A. Gerçeğe uygun sunum
C. İhtiyatlılık
E. Zamanında sunum
B. Karşılaştırılabilirlik
D. Anlaşılabilirlik
Soru 3 / Genel Muhasebe 1
Varlık hesaplarının işleyişi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Bütün varlık hesaplarında kapanış için ilgili
hesabın borç tarafına kayıt yapılır
C. Bütün varlık hesaplarında artışlar için ilgili
hesabın borç tarafına kayıt yapılır.
E. Bütün varlık hesapları ya hiç kalan vermez
veya verecek ise sadece borç kalanı verir
B. Bütün varlık hesaplarında açılış için ilgili
varlık hesabının borç tarafına kayıt yapılır.
D. Bütün varlık hesaplarında azalışlar ilgili
varlık hesabı alacak tarafına kayıt yapılır
Soru 4 / Genel Muhasebe 1
Aşağıdakilerden hangisi muhasebe kayıt
sürecinde düzenlenecek fişlerden biri
değildir?
A. Tahsilat fişi
C. Mahsup fişi
E. Stok fişi
B. Tediye fişi
D. Ödeme fişi
Soru 5 / Genel Muhasebe 1
TAM işletmesi kasasında bulunan nakit fazlası
olan 3.500 Türk Lirası ile $2.000 satın almıştır.


Bu bilgilere göre işletmenin yapacağı
yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kasa hesabı – Türk Lirası Kasası – 5.500
borçlu
C. Kasa hesabı – Yabancı Paralar Kasası –
$1.500 alacaklı
E. Kasa hesabı – Yabancı Paralar Kasası –
3.500 borçlu
B. Kasa hesabı – Türk Lirası Kasası – 3.500
borçlu
D. Kasa hesabı – Türk Lirası Kasası –
$ 2.000 alacaklıSoru 6 / Genel Muhasebe 1
Aşağıdaki mali nitelikli işlemlerden
hangisinde Kasa hesabı alacaklandırılır?
A. Tedarikçiye olan borç ödendiğinde
C. Çek tahsilatı yapıldığında
E. Senet yenilendiğinde
B. Bankadan para çekildiğinde
D. Senet karşılığında mal satın alındığında
Soru 7 / Genel Muhasebe 1
“A” işletmesi, “B” işletmesine 10 Mayıs
tarihinde 6.000 Türk Lirası çek karşılığı sattığı
malların, çek bedelinin 14 Mayıs tarihinde
GÜVEN Bankası’ndaki alacaklı cari hesabına
yatırıldığını öğrenmiştir.
Bu bilgilere göre “A” işletmesinin yapacağı
yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A.
C.
E.
B.
D.
Soru 8 / Genel Muhasebe 1
Hazır değerlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A. Kısa vadeli ve likiditesi yüksek olan varlık
kalemleridir
C. Tahviller hazır değerler grubunda yer alır
E. Yabancı paralar kasası bir hazır değerler
unsurudur
B. Yönetimin kontrolünde olan nakit ve nakit
benzerleridir
D. Paraya kolaylıkla çevrilebilir
Soru 9 / Genel Muhasebe 1
Aşağıdakilerden hangisi çeşitli
görevlendirmeler nedeni ile personele
verilen ve görev sonrası mahsup edilecek
alacaklar için kullanılan hesaptır?
A. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar hesabı
C. Ortaklardan Alacaklar hesabı
E. İştiraklerden Alacaklar hesabı
B. Personelden Alacaklar hesabı
D. Diğer Alacaklar hesabı
Soru 10 / Genel Muhasebe 1
Aşağıdakilerden hangisi “Diğer Alacaklar”
grubunda yer almaz?
A. Personelden Alacaklar hesabı
C. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar hesabı
E. Şüpheli Diğer Alacaklar hesabı
B. Ortaklardan Alacaklar hesabı
D. Şüpheli Alacaklar Karşılığı hesabıSoru 11 / Genel Muhasebe 1
Alacak Senetleri hesabı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Senet karşılığında mal alındığında Alacak
Senetleri hesabı borçlandırılır.
C. Alacak senedi tahsil edildiğinde Alacak
Senetler hesabı alacaklandırılır
E. Alacak senedi teminata verildiğinde, senet
nazım hesaplarda takip edilebilir
B. Senetli ticari alacakların izlendiği bir
hesaptır.
D. Senetsiz alacak, senetli alacağa
dönüştüğünde Alacak Senetleri hesabı
borçlandınlır.
Soru 12 / Genel Muhasebe 1

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden
hangisine aittir?
A. Senedin iskonto edilmesine
C. Senedin tahsıl edılmesıne
E. Senedin ciro edilmesine
B. Senedin teminata verilmesine
D. Senedin takibe alınmasına
Soru 13 / Genel Muhasebe 1
“A” İşletmesi 1.3.2012 tarihinde alım-satım
amaçlı olarak 200 adet almış olduğu ve aynı
tarihte ihraç edilmiş olan 1.000 Türk Lirası_
nominal değerli, yıllık % 45 faizli, “K” İşletmesi
tahvillerinin tamamını 1 72012 tarihinde
satmıştır (Piyasa faiz oranı ve tahvil faiz
oranının aynı olduğunu varsayınız).


Bu bilgilere göre, 1.7.2012 tarihli satış işlemi
ile ilgili yapılacak yevmiye kaydında
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Bankalar Hesabı 200.000 borçlu
C. Bankalar Hesabı hesabı 290.000 borçlu
E. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolrı
Hesabı 200.000 alacaklı
B. Menkul Kıymetler Satış Karları Hesabı
90.000 alacaklı
D. Menkul Kıymetler Satış Zararı Hesabı
90.000 borçlu
Soru 14 / Genel Muhasebe 1
“E” İşetmesi 2.1.2012 tarihinde alım-satım
amaçlı olarak adedi 10 Türk Lirasından 1.000
adet ‘”N” İşletmesi hisse senetlerinden almış ve
bu hisse’ senetlerinin tamamını 2.42012
tarihinde 9.000 Türk Lirası karşılığında
satmıştır. Satış işlemi için bankaya ayrıca 300
Türk Lirası komisyon ödemiştir.


İşletmenin 2.4.2012 tarihli satış işlemine
ilişkin yevmiye kaydıyla ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Hisse Senetleri Hesabı 10.000 alacaklı
C. Menkul Kıymet Satış Karları Hesabı 700
alacaklı
E. Komisyon Giderleri Hesabı 300 borçlu
B. Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabı 700
borçlu
D. Bankalar Hesabı 9.000 borçlu
Soru 15 / Genel Muhasebe 1
Hisse senetleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Hisse senetlerinin hamiline ya da nama
yazılı olması mümkündür.
C. Hisse senetleri kayıtlı değerinin altında veya
üstünde bir değerle satılabilir.
E. Hisse senetleri nominal değ eri dışında bir
değer üzerinden alınıp satılabilir
B. Hisse senetleri geçici ya da uzun vadeli
yatırım amacı ile edinilebilir.
D. Hisse senetleri, anonim şirketler ile kamu
kurumlarının, finansman ihtiyaçlarını
karşılamak için ihraç edilir.Soru 16 / Genel Muhasebe 1
“S&C” işletmesi 11.11.2012 tarihinde piyasada
işlem gören 200 adet “P” işletmesinin hisse
senetlerini hisse başına 50 Türk Lirası ve satın
alma işlemi için 1.000 Türk Lirası komisyonunu
banka havalesi ile ödemek koşulu ile alım satım
amaçlı olarak satın almış, satın alma
işlemine ait bedeli nakden ödemiştir.


Bu işleme ait yevmiye kaydına ilişkin
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Hisse Senetlerı h esabı 10.000 borçlu
C. Kasa hesabı 11.000 alacaklı
E. Kasa hesabı 10.000 alacaklı
B. Komisyon Giderleri hesabı 1.000 borçlu
D. Bankalar hesabı 1.000 alacaklı
Soru 17 / Genel Muhasebe 1
HIV işletmesinin 31.12.2011 tarihinde “Ticari
Mallar” hesabının bakiyesi 2.500 Türk Lirasıdır.
HIV işletmesi 2012 yılında 24.000 Türk Lirası
mal almış ve almış olduğu malların 3.200 Türk
Liralık kısmını istediği özellikleri taşımadığı
gerekçesi ile iade etmiştir. Dönem sonunda
yapılan sayımda işletmenin elinde 1.600 Türk
Lirası mal stoku olduğu tespit edilmiştir.
işletmenin dönem içindeki satış tuta rı 32.000
Türk Lirasıdır.


Bu bilgilere göre, HIV işletmesinin 2012 yılı
brüt satış karı veya zararı kaç Türk
Lirasıdır?
A. 11.200 kar
C. 5.700 kar
E. 10.300 zarar
B. 10.300 kar
D. 5. 700 zarar
Soru 18 / Genel Muhasebe 1
Devamlı envanter yöntemi kullanan bir
işletmenin kredili olarak satmış olduğu
malların bir kısmının iade edilmesi
durumunda yapılan yevmiye kaydında
aşağıdaki hesaplardan hangisi yer almaz?
A. 610 Satıştan iadeler
C. 191 indirilecek KDV
E. 621 Satılan Ticarı Mallar Malıyeti
B. 153 Ticari Mallar
D. 391 Hesaplanan KDV
Soru 19 / Genel Muhasebe 1
Bir işletmenin 31.12.2011 tarihinde “Ticari
Mallar” hesabının bakiyesi 12.500 Türk Lirası ,
31.12.2012 tarihinde ise 28.000 Türk Lirasıdır.
işletme 2012 yılında 53.000 Türk Lirası
tutarında mal almış , bu malların 6.700 Türk
Liralık kısmı iade edilmiştir. Ayrıca işletme 2012
yılın da satın aldığı malların nakliyesi için 1.200
Türk Lirası ödemiştir.


İşletmenin 2012 yılı Satılan Ticari Mallar
Maliyeti kaç Türk Lirasıdır?
A. 66.700
C. 46.875
E. 32.000
B. 57.500
D. 44.950
Soru 20 / Genel Muhasebe 1
AsA Şirketi , 201 1 yılında tanesi 275 Türk
Lirasından 350 adet mal salmış , bu malların 50
tanesi istenilen özellikleri taşımadığı gerekçesi
ile müşteriler tarafın dan iade edilmiştir.


Bu bilgilere göre, AsA işletmesinin 2011 yılı
net satış tutarı kaç Türk Lirasıdır?
A. 110.000
C. 82.500
E. 13.750
B. 96.250
D. 27.500

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi