1.771 views

Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi Dersi Alıştırma Soruları

  • Soru 1 – Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) aşağıdaki
   kesimlerden hangisine hizmet vermek
   amacıyla kurulmuştur?
  • A – Özel sektörde çalışan işçiler, kamu işçileri ve
   tarım işçileri
  • B – Askeri personel
  • C – Kamuda çalışan memurlar
  • D – Köy ve mahalle muhtarları
 • E – Serbest çalışanlar


  • Soru 2 –
    Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik sistemi finansmanı yöntemlerinden olan
   fonlama yöntem inin özelliklerinden biri
   değildir?
  • A – Özel sektör için fon yaratması
  • B – Kişisel girişim ruhuna uygun olması
  • C – Cari faiz oranını esas alması
  • D – Tasarruf amacı gütmesi
 • E – Az masraflı olması
  • Soru 3 – Hayat sigortalarında, hayatı üzerine sigorta
   sözleşmesi yapılan kişiye ne ad verilir?
  • A – Sigortalı
  • B – Lehtar
  • C – Sigortacı
  • D – Sigorta ettiren
 • E – Kanuni mirasçı


  • Soru 4 –
   Hayat sigorta sektörünün oluşturduğu
   fonlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
   doğrudur?
  • A – Vadesiz fonlardır.
  • B – Ertelemeli fonlardır.
  • C – Uzun vadeli fonlardır.
  • D – Kısa vadeli fonlardır
 • E – Nakit fonlardır.
  • Soru 5 – Hayat sigortası sözleşmesindeki “sigorta
   ettiren” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
   yanlıştır?
  • A – Başkasının hayatı üzerine sigorta
   yapılabilmesi için , o kişinin hayatının
   devamında lehtarın menfaatinin (maddi ya
   da manevi) bulunması şarttır
  • B – Sigorta sözleşmesinden doğan haklar
   sigorta ettirene aittir.
  • C – Sigortacıya karşı yükümlülük altına giren
   tarafa sigorta ettiren denmektedir.
  • D – Sigorta ettiren, kendisinin veya başkasının
   hayatını, ölüm veya hayatta kalma
   ihtimallerine karşı sigorta ettirebilir
 • E – Sigorta ettiren ile sigorta güvencesinden
  yararlanacak kişi aynı kişi olmak zorundadır.

HAYAT SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ
Aşağıdakilerden hangisi özel emeklilik
yatırım fonu türlerinden biri değildir?
1.
A) İhtisaslaşma Fonları
B) Büyüme Amaçlı Fonlar
C) Gelir Amaçlı Fonlar
D) Yeniden Dağıtım Fonları
E) Para Piyasası FonlarıHayat sigortası sözleşmesinde sigorta
ettiren, kendi bilgisi dışında rizikoyu
ağırlaştırıcı bir durumun ortaya çıkması
halinde en geç kaç gün içinde sigortacıya
bildirmek zorundadır?
2.
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
E) 25

Aşağıdakilerden hangisi genel olarak hayat
sigortalarının güvence altına aldığı
rizikolardan biri değildir?
3.
A) Yaşlılık
B) Doğum
C) Hastalık
D) İşsizlik
E) Kaza

Sigorta edilen rizikonun gerçekleşmesi
halinde, sigortacının ödeyeceği tazminatın
esasını teşkil eden ve sigorta ettiren
tarafından sigortacıya bir defada veya
taksitle ödenen paraya ne ad verilir?
4.
A) Tazminat
B) Anüite
C) Sigorta
D) Prim
E) Taksit

Aşağıdakilerden hangisi birikimli yaşam
sigortalarından biridir?
5.
A) Ferdi Kaza Sigortası
B) Süreli Hayat Sigortası
C) Eğitim Sigortası
D) Süreli Vefat Sigortası
E) Emeklilik SigortasıAşağıdakilerden hangisi mortaliteyi etkileyen
uzun süreli değişmelerden biridir?
6.
A) Irk
B) Çevre kirlenmesi
C) Savaş
D) Göç hareketleri
E) Tıp alanındaki gelişmeler

Geliştirilen bazı ürünler için sigorta
şirketlerinin mali yeterliliğinin olmaması
aşağıdaki hayat ürünü geliştirmede ortaya
çıkan problemlerden hangisinin kapsamında
yer alır?
7.
Ekonomik koşullardan kaynaklanan
problemler
A)
Sermaye eksikliğinden kaynaklanan
problemler
B)
C) Rekabetten kaynaklanan problemler
Organizasyondaki bozukluklardan
kaynaklanan problemler
D)
Deneyim eksikliğinden kaynaklanan
problemler
E)

Aşağıdakilerden hangisi tarife priminin
hesaplanmasında dikkate alınan unsurlardan
biri değildir?
8.
A) Katastrofik risk
B) Tazminatlar
C) İşletme kârı
D) Riziko
E) Rezervler

Poliçe sahiplerinin sigorta başladıktan iki yıl
sonra primlerini düzenli ve eksiksiz olarak
ödemeleri halinde sahip oldukları poliçeyi
paraya çevirme haklarına ne ad verilir?
9.
A) Borç alma
B) Tenzil
C) İştira
D) Devir
E) İkrazFon portföyündeki varlıkların saklandığı
kuruluşa ne ad verilir?
10.
A) Özel emeklilik aracısı
B) Emeklilik şirketi
C) Saklayıcı
D) Portföy yönetim şirketi
E) Hazine

Aşağıdakilerden hangisi prim esaslı emeklilik
programlarının (belirli fayda esaslı)
özelliklerinden biri değildir?
11.
İstikrarın hakim olduğu koşullara daha
uygun olması
A)
Fayda miktarı ile katkı miktarının doğru
orantılı olması
B)
Özel sigortalarda daha yaygın olarak
kullanılması
C)
D) Fonlama riskinin çalışanın üzerinde olması
E) Fonlama riskinin işveren üzerinde olması

Türkiye’deki özel emeklilik sistemi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
12.
A) Ekonomi Bakanlığı mevzuatı çerçevesinde
oluşturulan emeklilik yatırım fonlarında
değerlendirilir.
B) Katılımcıların birikimleri, bireysel hesaplarda
ayrı ayrı izlenmektedir.
C) Kamu otoritesi denetim ve gözetimden
sorumludur.
D) Belirlenmiş katkı esasına dayanmaktadır.
E) Özel emeklilik hesapları, farklı emeklilik
şirketlerine aktarılabilmektedir.

1980’li yıllarda kamu sosyal güvenlik sistemi
açıklarının tahammül edilemeyecek noktaya
geldiğini görerek emeklilik sistemini dağıtım
modeline dayalı olmaktan çıkartıp, tamamen
özelleştiren Latin Amerika ülkesi
aşağıdakilerden hangisidir?
13.
A) Brezilya
B) Uruguay
C) Paraguay
D) Arjantin
E) Şili

Devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla
180 gün kalmış likiditesi yüksek para ve
sermaye piyasası araçları yer alan fon türü
aşağıdakilerden hangisidir?
14.
A) Para piyasası fonları
B) Kıymetli maden fonları
C) İhtisaslaşmış fon
D) Dengeli fon
E) Büyüme amaçlı fon

Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik
sisteminde yer alan yatırım fonu türlerinden
biridir?
15.
A) İştirak Fonu
B) Grup Fonu
C) Altın Fonu
D) Koruma Amaçlı Fon
E) Fon SepetiToplu veya belirli süreler içinde yapılan
primlere karşılık, sigortalının yaşaması
halinde hemen veya belirli bir süre sonra
başlayan, sigortalı, sigorta ettiren ya da
belirli şartlar dahilinde lehdarlarına ömür
boyu veya belirli süreler için yapılan düzenli
ödemelere ne ad verilir?
16.
A) Aktüer
B) İrad Tarifesi
C) Anüite
D) Temettü
E) Temerrüt

Aşağıdakilerden hangisi ihtisaslaşmış
fonlardan biridir?
17.
A) Sektör Fonu
B) Esnek Fon
C) Özel sektör Borçlanma Araçları Fonu
D) Karma Borçlanma Araçları Fonu
E) Kamu Borçlanma Araçları Fonu

Bireysel emeklilik hesaplarındaki
birikimlerin ve ödenen katkı paylarının fonlar
arasındaki dağılım oranları ya da tutarları bir
yılda azami olarak kaç kez değiştirilebilir?
18.
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2

Bireysel emeklilik sistemine aşağıdakilerden
hangisi katılamaz?
19.
A) Ücretli çalışanlar
B) Medeni hakları kullanma ehliyetine haiz olmayanlar
C) Emekliler
D) Ev kadınları
E) Serbest çalışanlarKuruluş izni alan emeklilik şirketinin
emeklilik branşında faaliyet ruhsatını almak
üzere başvuru yaptığı kurum aşağıdakilerden
hangisidir?
20.
A) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
B) Ekonomi Bakanlığı
C) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
D) Hazine Müsteşarlığı
E) Sermaye Piyasası

A Grubu Cevap Anahtarı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D B B D E E B D C C E A E A C C A A B D

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi