2.711 views

Hukuk Sosyolojisi Dersi Alıştırma Soruları

  • Soru 1 – Antik Yunan’da “sözlü yasa”yı ifade eden
   kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

  • A – Nomoi

 

  • B – Polis

 

  • C – Thesmothet

 

  • D – Arkhon

 

 • E – Thesmoi


  • Soru 2 –
   Aşağıdakilerden hangisi kent devletlerinin
   yerel yasaları yerine, giderek bir
   imparatorluk haline gelen tüm ülkede yasa
   birliğini sağlama amacındaydı?

 

  • A – Urukagina Yasaları

 

  • B – Hammurabi Kodu

 

  • C – Solon Yasaları

 

  • D – Drakon Yasaları

 

 • E – On iki Levha Kanunu
  • Soru 3 – Aşağıdakilerden hangisi, hukukun
   toplumsal yaşamı düzenleme işlevini ifade
   eder?

 

  • A – Hukuk, hükümet ve yönetim organ l arını
   yasal bir temele kavuşturu r.

 

  • B – Hukuk, toplumsal ihtilafların ve çatışmaların
   ortaya çıkmasını önlemeye çalışır.

 

  • C – Hukuk, bilinçli insan müdahalesiyle
   toplumsal değişimi sağlayacak bir araç
   olarak işlev görür.

 

  • D – Hukuk, bireylerin kendi eylem ve etkinliklerini
   düzenleyebilecekleri bir çerçeve oluşturur.

 

 • E – Hukuk, siyasal iktidarı paylaşmanın usullerini
  ve kurallarını belirler.
  • Soru 4 – Bir toplumda farklı statülere bağlı olarak
   şekillenen roller arasındaki ilişkilerin
   oluşturduğu sistem hangisiyle ifade edilir?

 

  • A – Toplumsal statüler srstemi

 

  • B – Toplumsal etkileşim sistemi

 

  • C – Toplumsal roller sistemi

 

  • D – Toplumsal kurallar sistemi

 

 • E – Toplumsal normlar sistemi


  • Soru 5 –
   Yaşayan hukuk kavramı ile ilgili olarak
   aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

  • A – Yaşayan hukuk kavramı, sosyal gerçekliğe
   uygun bir hukuk açıklaması yapılabilmesine
   olanak tanır.

 

  • B – Yaşayan hukuk kavramından yola çıkarak
   hukuka eleştirel bir yaklaşım geliştirmek
   mümkündür

 

  • C – Yaşayan hukuk, devletin çıkardığı ve
   halihazırda yürürlükte olan hukuk an lamına
   gelir.

 

  • D – Yaşayan hukuk, hukuk sosyolojisi
   araştırmasının en önemli kavramlarındandır.

 

 • E – Hukukun bir etkinlik problemi olarak ele
  alınmasının sonucunda yaşayan hukuka
  varılır.

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

HUKUK SOSYOLOJİSİ
Uyma Davranışı
Çözümlü Sorular 1
1. Hukukun işleyebilmesi için siyasetin, hukukun uygulanabileceği ortamı yaratması gerektiği görüşüne dayanan “Sistem Kuramı” aşağıdaki sosyologlardan hangisi tararfından oluşturulmuştur?
A) Comte
B) Durkheim
C) Habermas
D) Locke
E) Luhmann
Çözüm: Luhmann’a göre hukukun işleyebilmesi için siyasetin, hukukun uygulanabileceği ortam› yaratması gerekir. Doğru cevap E’dir.2. Aşağıdaki kavramlardan hangisi estetik anlamında kültürü kastetmektedir.
A) Uygarlık
B) Eğitim
C) Güzel Sanatlar
D) Çoğalma
E) Yetiştirme
Çözüm: Kültür bilimsel anlamda uygarlık, beşeri anlamda eğitim, maddi anlamda üretim, çoğalma ve yetiştirme, estetik anlamda ise güzel sanatlar anlamına gelir. Doğru cevap C’dir.

3. Aşağıdakilerden hangisi kültürün yerine getirdiği işlevlerden biri olarak değerlendirilemez?
A) Toplumun gelir seviyesini artırması
B) Topluma özgü değerleri ifade etmesi
C) Toplumsal dayanışmayı sağlaması
D) Toplumsal yapının şeklini ve içeriğini belirlemesi
E) Toplumsal kişiliğin oluşumunu sağlaması
Çözüm: Kültürün işlevleri şunlardır: 1- Bir toplumu diğerlerinden ayırmaya yarar 2- Topluma özgü değerleri ifade eder 3- Toplumsal dayanışma sağlar 4- Toplumsal yapının şeklini ve içeriğini belirler 5- Toplumsal kişiliğin oluşumunu sağlar Doğru cevap A’dır.

4. İşçi ve işveren arasında yaşanacak bir ihtilaf olması durumunda hangi hukuka başvurulur?
A) Sermaye Piyasası Hukuku
B) Tüketici Hukuku
C) İş Hukuku
D) Rekabet Hukuku
E) Medeni Hukuk
Çözüm: İşçi ve işveren arasında yaşanacak bir ihtilaf olması durumunda iş hukukuna başvurulur. İş Hukuku, işveren ile işçi arasındaki ilişkilere yön veren ve esasen piyasada işverene göre korunaksız durumda kalan işçi lehine düzenlemeler içermesi beklenen bir alandır. Doğru cevap C’dir.

5. Yeni kuşakların kültürü önceki kuşaklardan öğrenmelerine ne ad verilir?
A) Kültürlenme
B) Entegrasyon
C) Maksim
D) Sembol
E) Değer
Çözüm: Yeni kuşakların kültürü önceki kuşaklardan öğrenmelerine kültürlenme adı verilir. Doğru cevap A’dır.6. Yargılamadaki hukusal akıl yürütmenin yerine iktisadi aklı koymayı hedefleyen Hukukun Ekonomik Analizi kim tarafından ortaya konulmuştur?
A) M.Weber
B) N.Luhmann
C) R.A.Posner
D) J.Habermas
E) K.Olivecrona
Çözüm: Richard Posner, ekonomide Chicago Ekolü diye bilinen neo-klasik ekonomik yaklaşımı benimsemektedir. Posner’ın hukuk alanına ilişkin iddiası, serbest piyasa ekonomisinde geçerli olan rasyonel tercih modeline dayalı aklın, hukukun her alanında uygulanabileceğidir. Posner ismiyle bilinir olan Hukukun Ekonomik Analizi yaklaşımı, yargılamadaki hukuksal akıl yürütmenin yerine, iktisadi aklı koymayı hedeflemektedir. Doğru cevap C’dir.

7. Aşağıda verilenlerden hangisi ‘kültür’tanımı için doğru değildir?
A) Kültür paylaşılır
B) Kültür öğrenilir
C) Yeni kuşakların kültürü eski kuşaklardan öğrenmesine kültürleme denilir
D) Kültür sembollere bağlıdır
E) Kültür ekonomiye bağlıdır.
Çözüm: Kültürün nitelikleri paylaşılır olması, sembollere bağlı, bütünleşik ve öğrenilebilir olmasıdır, ekonomiye bağlı olması kültürün yapısal özellikleri arasında yer almaz. Doğru cevap E’dir.

8. Terminolojik olarak kendi kendini yeniden üretebilen anlamına gelen kavram nedir?
A) Autopoiesis
B) Adalet İlkesi
C) Pareto Etkinliği
D) Pareto Optimum
E) Etkinlik İlkesi
Çözüm: Terminolojik olarak kendi kendini yeniden üretebilen anlamına gelen kavram Autopoiesis kavramıdır. Doğru cevap A’dır.

9. Felsefe, etik ve siyaset biliminin kullandığı kavramlardan biri olan ve bir toplumdaki üyelerin hepsi ya da büyük bir kısmı için faydalı olan yada bunlar tarafından paylaşılan değer anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortak İyi
B) Ortak payda
C) Kabul edilebilirlik
D) Vasatizm
E) Rasyonel bakış
Çözüm: Ortak iyi, felsefe, etik ve siyaset biliminin kullandığı kavramlardan biri olan ve bir toplumdaki üyelerin hepsi ya da büyük bir kısmı için faydalı olan yada bunlar tarafından paylaşılan değer anlamında kullanılan bir kavramdır. Doğru cevap A’dır.10. Bir toplumun modern bir toplum olarak değerlendirilebilmesi için aşağıda belirtilen kavramlardan hangisinin merkezinde örgütlenmiş olması beklenir?
A) Dinsel İnanç
B) Milli Kavramlar
C) Fiziksel Güç
D) Ekonomik Güç
E) Teknolojik Güç
Çözüm: Modern toplumlar, ekonomik iktidarın siyasal ya da hukuksal iktidarla hemen hemen eşitlendiği toplumlardır. Bir başka deyişle modern toplum, ekonomi mer- kezli örgütlenmiş bir toplumdur. Geleneksel toplumlarda geçerli olan iktidar yapıları; fiziksel güç, dinsel inanç vb. farklı temellere dayanırken, modern toplumda fiziksel ya da manevi gücün yerini doğrudan ekonomik güç almış durumdadır. Doğru cevap D’dir.

 

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi