1.419 views

İktisada Giriş-1 Dönem Sonu Sınavı Çıkmış Sorular

Soru 1 / İktisada Giriş 1
I.     Faiz II.    Rant
III.  Ücret
IV.   Kar  


Rize’li bir kişinin, çay toplanması amacıyla
sahip olduğu araziyi belirli bir süre için
başkasına vermesi sonucu elde edeceği
gelir yukarıdakilerden hangisidir?

A. Yalnız I
C. Yalnız III
E. I, III ve IV
B. Yalnız II
D. I, II ve IV
Soru 2 / İktisada Giriş 1
Sadece savaş uçağı üretilen ve okul inşa
edilen bir ekonomide, 60 adet savaş uçağı
üretilirken 100 adet okul inşa edilebilmekte,
üretilen savaş uçağı sayısı 100’e
çıkarıldığında ise inşa edilen okul sayısı 40’a
inmektedir. Buna göre, 1 adet daha fazla
savaş uçağı üretmenin fırsat maliyeti
aşağıdakilerden hangisidir?
A. 1/3
C. 2/3
E. 1/2
B. 2/5
D. 3/5
Soru 3 / İktisada Giriş 1
Aşağıdakilerden hangisi ikame mallara örnektir?
A. Sigara – çakmak
C. Kapı – kapı kolu
E. Dolmuş – otobüs
B. Ayran – yoğurt
D. Kola – şeker
Soru 4 / İktisada Giriş 1
Talebin fiyat esnekliği aşağıdakilerden hangisine eşit olursa esnek olmayan talepten
bahsedilir?
A.
C.
E.
B.
D.
Soru 5 / İktisada Giriş 1
Bir firmanın ürettiği malın fiyatı %1 artınca arz ettiği mal miktarı %1’den biraz daha
fazla artmaktadır. Bu durumda firmanın arz
esnekliği aşağıdakilerden hangisidir?
A.
C.
E.
B.
D.Soru 6 / İktisada Giriş 1
Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu emeğin ortalama ürününü verir?
A.
C.
E.
B.
D.
Soru 7 / İktisada Giriş 1
Bir firma girdilerini %20 oranında artırdığında, üretimde %25 oranında artış
gerçekleşmektedir. Bu durumda ne tür bir
getiri söz konusudur?
A. Reel getiri
C. Ölçeğe göre azalan getiri
E. Olçeğe göre artan getiri
B. Nominal getiri
D. Olçeğe göre sabit getiri
Soru 8 / İktisada Giriş 1
Kısa dönemde, marjinal maliyetlerdeki artış, emeğin marjinal ürününü nasıl
etkilemektedir?
A. Emeğin marjinal ürünü azalır.
C. Emeğin marjinal ürünü değişmez .
E. Emeğin marjinal ürünü önce azalır sonra
artar.
B. Emeğin marjinal ürünü artar.
D. Emeğin marjinal ürünü önce artar sonra
azalır.
Soru 9 / İktisada Giriş 1
Kısa dönemde emeğin marjinal
verimliliğinin azalması, iktisatta hangi
kanunla açıklanmaktadır?
A. Talep kanunu
C. Artan maliyetler kanunu
E. Azalan marjinal ikame kanunu
B. Artan verimler kanunu
D. Azalan verimler kanunu
Soru 10 / İktisada Giriş 1
Üretim miktarı bir birim artırıldığında ortaya çıkan maliyet artışı aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Marjinal maliyet
C. Sabit maliyet
E. Fırsat maliyeti
B. Ortalama değişken maliyet
D. Ortalama maliyetSoru 11 / İktisada Giriş 1
Üretime bağlı olarak çizilen ortalama sabit maliyet eğrisinin şekli ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Sabittir.
C. Artandır
E. Sürekli azalandır.
B. Paraboldür
D. Artarak artandır.
Soru 12 / İktisada Giriş 1
Aşağıdaki eşitliklerden hangisi tam rekabet piyasasına özgü bir durumdur?
A. MR = MC
C. P = MC = MR = AR
E. P = ATC
B. TR = TC
D. P = AVC
Soru 13 / İktisada Giriş 1
Herhangi bir piyasa için karın en yüksek noktasına ulaştığı üretim düzeyi durumu
aşağıdakilerden hangisidir?
A. MR = AFC
C. MR = TFC
E. P = TC
B. MR = MC
D. TR = TC
Soru 14 / İktisada Giriş 1
Uzun dönemde rekabetçi bir firmanın denge durumu ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Ekonomik kar sıfırdır.
C. Potansiyel firmaların piyasaya girmek için
herhangi bir nedeni yoktur.
E. Firma ekonomik kar veya zarar edebilir.
B. Sadece bu denge noktasında marjinal
maliyet eğrisi, ortalama toplam maliyet
eğrisini minimumun da kesmektedir.
D. Uzun dönemde sabit maliyetler ortadan
kalkmakta, bütün maliyetler değişken maliyet
haline gelmektedir.
Soru 15 / İktisada Giriş 1
Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının sahip olduğu özelliklerden biri
değildir?
A. Piyasadaki firmaların tam bilgiye sahip
olması
C. Piyasada alınıp satılan mal veya hizmetin
homojen olması
E. Piyasada çok sayıda üretici ve tüketicinin
olması
B. Piyasaya giriş çıkışın serbest olması
D. Bu piyasadaki her bir firma diğer firmaların
fiyat ve üretim kararlarını önemsemesiSoru 16 / İktisada Giriş 1
Tekelci bir firma için talebin fiyat esnekliği 1’den büyükse aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A. Firma fiyatını düşürdüğünde toplam gelir
azalır.
C. Marjinal gelir sıfırdır.
E. Firma üretim ve satış gerçekleştirmez.
B. Marjinal gelir negatiftir.
D. Firma fiyatını düşürdüğünde toplam gelir
artar.
Soru 17 / İktisada Giriş 1
Aşağıdakilerden hangisi tekel piyasasının varsayımlarından biri değildir?
A. Endüstride sadece bir firma vardır.
C. Tek satıcı yakın ikamesi olmayan bir ürün
satmaktadır.
E. Tekelin arz eğrisi yoktur.
B. Piyasadaki her firma farklılaştırılmış bir ürün
satar.
D. Piyasaya giriş için oldukça etkili engeller
vardır
Soru 18 / İktisada Giriş 1
Oligopol piyasasında her firmanın karının sadece kendi fiyatına ve satış rakamlarına
değil, diğer firmalarınkine de bağlı olmasına
ne ad verilir?
A. Karşılıklı bağımlılık
C. Fiyat dışı rekabet
E. Urün farklılaştırması
B. Piyasa dengesi
D. Fiyat farklılaştırması
Soru 19 / İktisada Giriş 1
Malın aynı biriminin aynı anda birden fazla kişi tarafından tüketilememesi durumuna ne
ad verilir?
A. Beleşçilik
C. Dışlanamazlık
E. Dışlanabilirlik
B. Tüketimde rakip olmama
D. Tüketimde rakiplik
Soru 20 / İktisada Giriş 1
Bir kişinin kamu malından fayda elde etmesine karşın, kamu malının
finansmanında herhangi bir maliyet
yüklenmekten kaçınması durumuna ne ad
verilir?
A. Fırsat maliyeti
C. Kamusal maliyet
E. Marjinal maliyet
B. Bedavacılık
D. Fırsatçılık

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi