882 views

İSLAM İBADET ESASLARI ÇÖZÜMLÜ SORULAR

İSLAM İBADET ESASLARI ÇÖZÜMLÜ SORULAR

Zekat
Çözümlü Sorular 1

1. Bir Müslümanın zekat yükümlüsü olması için
sahip olduğu mal aşağıdaki niteliklerden hangisini
taşımamalıdır?
A) Tam mülkiyet
B) Nisaba ulaşma
C) İhtiyaç miktarı olma
D) Nema
E) Yıllanma
Çözüm: Zekâtın farz olmasının en önemli
şartlarından birisi, malın mükellefin elinde tam
mülkiyetle bulunarak dilediği gibi tasarruf hakkına
sahip olmasıdır. Zekâtın farz olması için tespit edilen
malın en az miktarı” demektir. Nisabı, asgarî
zenginlik miktarı, asgarî geçim indirimi veya özellikle
zekâtın istisna sınırı olarak da ifade etmek de
mümkündür. Nisap, kişiyi zengin kılar ve ona bazı
sorumluluklar yükler. Malın zekâta tâbi tutulabilmesi
için gerekli şartlardan biri de artan, gelir ve kazanç
sağlayan bir mal olmasıdır. Bir mükellefe zekâtın
farz olması için, nisap miktarı mala sahip olduktan
sonra, malın üzerinden bir kamerî takvim yılının
geçmiş olması gerekir. Bu duruma, havelân-ı havl ya
da zekât yılı adı verilir. Zekât konusu malın, temel
ihtiyaçlardan fazla olması gerekir. Doğru cevap C’
dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

2. Ramazan ayından önce hastalanan ve bu hastalığın
devamında oruç tutamadan ramazanın sonunda ölen
bir Müslüman için aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) On gün oruç borçlusudur. Mirasından dokuz
fidye verilir.
B) Dokuz gün oruç borçlusudur. Mirasından dokuz
fidye verilir.
C) Oruç borcu yoktur. Bir şey yapılması
gerekmez.
D) Dokuz gün oruç borçlusudur. Onun yerine
mirasçıları bu orucu tutar.
E) Dokuz gün oruç borçlusudur. Mirasından dokuz
fidye verilir veya mirasçılar bu orucu tutar.
Çözüm: Oruç borcu yoktur. Bir şey yapılması
gerekmez. Doğru cevap C’ dir.3. Hz. Peygamber’in açıklamaları
dikkate alındığında develerin zekât nisbetleri
şöyledir: 5’ten 9’a kadar 1 koyun, 10’dan 14’e
kadar 2 koyun, 15’ten 19’a kadar 3 koyun, 20’den
24’e kadar 4 koyun, 25’ten 35’e kadar iki yaşında
1 dişi deve; Koyundaki nisbetler ise
şöyledir: 40’tan 120’ye kadar 1 koyun, 121’den
200’e kadar 2 koyun, 201’den 399’a kadar 3
koyun, 400’den 500’e kadar 4 koyun; Sonraki her
yüz koyundan bir koyun verilir. Sığır nisbetlerine
gelince: 30’dan 39’a kadar iki yaşına girmiş 1 dana
veya düve 40’dan 59’a kadar üç yaşına girmiş 1
dana veya düve 60 sığırda iki yaşına girmiş 2 dana
zekât olarak verilir şeklindedir. Buna göre 30 deve,
550 koyun ve 65 sığırlık bir sürüye sahip olan bir
müslümanın vereceği zekat miktarı
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) 1 yaşında 2 erkek deve, 4 koyun, 3 dana
B) 2 yaşında 1 dişi deve, 5 koyun, 2 dana
C) 2 yaşında 1 dişi deve, 4 koyun, 2 dana
D) 2 yaşında 1 erkek deve, 5 koyun, 1 dana
E) 1 yaşında 2 dişi deve, 4 koyun, 1 dana
Çözüm: Zekat nisbetleri hesaplandığında 30 deve,
550 koyun ve 65 sığırlık bir sürüye sahip olan bir
müslümanın vereceği zekat miktarı 2 yaşında 1 dişi
deve, 5 koyun, 2 dana olarak hesaplanmaktadır.
Doğru cevap B’ dir.

4. Aşağıdakilerden hangisi zekat verilmesinde
herhangi bir sakınca bulunmayan kesimden birisidir?
A) Birinci derece yakın akraba
B) Fakir komşular
C) Gayrimüslimler
D) Hayır kurumları
E) Bid’at ehli müslümanlar
Çözüm: Zekâtın Ödenmeyeceği Yerler; Yakın akraba:
Mükellef, zekâtını kendi usûl ve fürû‘una ödeyemez.
Usûl, kişinin babası, dedesi, anası ve ninesi; fürû da
oğlu, kızı, bunların çocukları ve torunlarıdır. Çünkü
bu gibi yakınlarına mükellef zaten bakmak
zorundadır. Kurumlara Zekât Ödenmesi: Hanefi
fakihler cami, okul, çeşme, yol, köprü, ölü borçlarını
ödeme ve hayır yolu ve kurumlarına zekât ödenmesini
uygun görmez. Zekât, hayır kurumu olarak değil ve
fakat zekât dağıtımını üzerine alarak faaliyet yapan
vakıf ve derneklere ödenebilir. Zira onların
verecekleri makbuzlar, bir temlik işaretidir. Gayri
müslimlere zekât ödenemez; çünkü zekât, Müslüman
fakirlerin hakkıdır. Bid’ati (dinin özüne aykırı
düşünce ve tutumu) küfrü gerektirmedikçe, kıble ehli
olan her Müslümana zekât ödenebilir. Aldığı parayı
günah ve israf yolunda harcayarak, kötüye
kullanacak kimselere ödememek gerekir.
Çünkü Allah’ın malıyla, O’na isyana yardım
edilemez. Zekâtı, öncelikle akrabaya ödemek daha
faziletlidir. Akrabadan sonra efdaliyet sırası, fakir
komşu ve meslektaşlarındır. Bunlardan itibaren,
halka halka uzağa doğru gelişme gösterir. Doğru
cevap B’ dir.

5. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de
“zekat” için kullanılan isimlerden birisi değildir?
A) Zarûrât-ı dîniyye
B) İnfak
C) Ta’amu miskin
D) Birr
E) Hak
Çözüm: Sözlükte “zekât” kelimesi, “temizlenmek,
arınmak, bereket, güzel anış ve övmek” manalarına
gelir. Kur’ân-ı Kerim’de “zekât” kelimesi otuz iki
yerde geçmektedir. Bu isim dışında, sadaka (on iki
yerde ve hep medenî sûrelerde geçer), hak, birr, infak
ve ta’âmu miskîn gibi çeşitli isimler altında
zikredilirken, namazla birlikte yirmi yedi yerde
tekrarlanır. Diğer yandan Zekât, zarûrât-ı
dîniyyedendir; farz olduğunu inkâr eden dinden
çıkar. Zarûrât-ı dîniyye, dinin zaruretlerinden
anlamına gelmektedir. Soru kökünde belirtildiği
üzere zekat için kullanılan isimlerden birisi değildir.
Doğru cevap A’ dır.

6. “Cehennem ateşinin kızdırıldığı gün;
alınları,böğürleri ve sırtları onlarla dağlanacak. Bu
kendiniz için biriktirdiğinizdir, biriktirdiğinizi tadın
denecek’’
Aşağıdaki ibadetlerden hangisinin terk edilmesi
sonucunda insanlar yukarıda verilmiş olan ayet
mealindeki azaba çarptırılacaklardır?
A) Oruç
B) Sadaka
C) Zekat
D) Beş vakit namaz
E) Sünnetleri terk etmek
Çözüm: Zekât ödemeyenlerin âhiret azabı
konusunda, Yüce Allah, “Ey iman edenler! Hahamlar
ve rahiplerin pekçoğu, insanların malını haksızlıkla
yerler. Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda
sarfetmeyenlere, can yakıcı bir azabı müjdele. Bunlar
cehennem ateşinin kızdırıldığı gün; alınları,
böğürleri ve sırtları onlarla dağlanacak. Bu kendiniz
için biriktirdiğinizdir, biriktirdiğinizi tadın denecek’’
(et-Tevbe 9/34-35) buyurur. Doğru cevap C’ dir.

7. Aşağıdakilerden hangisinde zekatın verilme
amacı ve işlevi ile ilgili yanlış bir bilgi yer
almaktadır?
A) Zekât, hırsı, açgözlülüğü ve zenginlerin hak
yedikleri fikrini yok eder.
B) Fakirlik sorununu çözmede, zenginleri etkin ve
sorumlu kılar.
C) İnsanda hırsa bağlı olarak büyüyen servet
hâkimiyeti arzusu oluşturur.
D) Zekât sayesinde toplumsal farklılıklar azalır.
E) Zekât toplumsal yardımlaşma ve dayanışma
açısından büyük bir potansiyele sahiptir.
Çözüm: İslâm’ın beş rüknünden biri olan ve
temizlemek anlamına gelen zekât, bu temizlemeyi
ahlaki, iktisadi ve sosyal olmak üzere üç yönden
gerçekleştirir. Ahlâki Yönden: Zekât ahlâkî
temizlik yönünden; hırsı, tamahı ve zenginlerin hak
yedikleri fikrini yok eder. Fakirlik sorununu
çözmede, zenginleri etkin ve sorumlu kılar. İnsan
ruhunu hırsa bağlı olarak büyüyen servet
hâkimiyetinden kurtarır. Kur’ân-ı Kerim
Müslümanı şöyle ikaz eder: “Siz, sevdiğiniz
şeylerden (Allah yolunda) harcayıncaya kadar,
asla iyiliğe ermiş olamazsınız. Her ne infak
ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir” (Âl-i İmrân
3/92). İ ktisadi Yönden: Zekât, servetin kendisini,
eşit olmayan fırsatlardan istifadeyle gittikçe daha
az ellerde toplanma eğiliminin şerrinden
temizler. Zekât, az kimseden malların fazlalığını
alır ve onu hayatın zaruretlerini sağlamak
maksadıyla çok olan diğer insanlara verir. Sosyal
Yönden: Zekâtın temizleme ameliyesini
gerçekleştirdiği üçüncü alan, sosyal sahanın
tamamıdır. Bir yanda fakir halkın, diğer
yanda milyarları olanların bulunduğu millet, pek
talihsiz bir millettir. Zekât sayesinde toplumsal
farklılıklar azalır, zenginlere sırf bu
yüzden düşmanlık duyulmaz. Doğru cevap C’ dir.

8. I. Fakir ve miskinler
II. Köleler ve esirler
III. Borçlular
IV. Yolda kalanlar
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri,
şahsi ihtiyacı nedeniyle zekat ödemesi
yapılanlardan birisidir?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) II ve IV
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
Çözüm: Şahsî İhtiyacı Dolayısıyla Zekat Ödemesi
Yapılanlar; Fakirler ve Miskinler: Fakir, miskinden
daha iyi durumdadır. Fakir, nisap miktarı veya daha
fazla mala sahip olmayan ya da nisaba mâlik
olduğu halde, malı ihtiyacına yetmeyen Müslüman
demektir. Miskin ise, bir günlük yiyeceğe dahi
muhtaç olan, hiçbir mala sahip olmayan fakir
veya hiçbir mala sahip olmayıp, yiyecek-giyecek
ihtiyaçları için dilenmek zorunda kalan Müslüman
muhtaçlardır. Boyunduruktan Kurtarılması
Gerekenler (rikâb): Boyunduruktan kurtarılması
gerekenler; köle azadı, düşman elinde bulunan
esirlerin kurtarılması ve sömürge altındaki
Müslümanların kurtarılması şeklinde yorumlanmıştır.
Borçlular (ğârimîn): Borçlular, borca batanlar ve
beklenmedik sıkıntılara uğrayanlar biçiminde
yorumlanır. Yolda Kalanlar (ibnü’s-sebîl): Bu
kavram; yolda kalanlar, bizzat kendi yerinde malını
kaybedenler ya da alacağını alamayan tüccarlar,
dilenciler, buluntu çocuklar ve yolculuk için gerekli
bütün kolaylıklar şeklinde yorumlanmıştır. Doğru
cevap E’ dir.

9. Aşağıdakilerden hangisi zekat yükümlülüğünü
doğrudan etkileyen borç türüdür?
A) Fitre borçları
B) Adak borcu
C) Hac borcu
D) Kul borçları
E) Keffaret borçları
Çözüm: Allah’a Ait Borçlar: Kullarca istenmesi söz
konusu olmayan adak, keffâret, fitre, hac vb. borçlar,
zekâtın farz olmasını engellemez. Kul Borçlarının ise
ödünç, kira borcu gibi insanların birbirleriyle olan
ticarî vb. ilişkilerinden doğan kul borçlarının
mutlaka ödenmesi gerekir. Kul hakkı olmasından
dolayı, ödeme sırası itibarıyla, dinî borçlardan ve bu
arada zekâttan da önce gelirler. Zekât için gerekli
diğer şartları taşıyan kimse, zekâta tâbi mallarından
bu borçları hesap edip çıkaracaktır. Geriye kalan
mal nisabı dolduruyorsa zekâtını öder, aksi halde bu
kişiye zekât farz olmaz. Doğru cevap D’ dir.

10. Aşağıdakilerden hangisi zekât yükümlüsü
olmak için elde edilen malın niteliklerden birisi
değildir?
A) Malın sahibinin elinde bulunması
B) Fayda ve menfaatin mâlike ait bulunması
C) Ortak mallarda mülkiyet ortakların hisselerine
göre düzenlenmesi
D) Kendi seçimiyle tasarruf hakkı bulunması
E) Malda başkasına ait hak bulunması
Çözüm: Zekâtın farz olmasının en önemli
şartlarından birisi, malın mükellefin elinde tam
mülkiyetle bulunarak dilediği gibi tasarruf hakkına
sahip olmasıdır. Tam mülkiyet şu unsurlar bir araya
gelince gerçekleşmiş olur:
a) Malın sahibinin elinde bulunması,
b) Malda başkasına ait hak bulunmaması,
c) Kendi seçimiyle tasarruf hakkı bulunması,
d) Fayda ve menfaatin mâlike ait bulunması.
Ayrıca ortak mallarda mülkiyet ortakların hisselerine
göre düzenlenir. Her ortağın nisabı, ayrı ayrı
hesaplanır. Bütün ortakların hisseleri nisabı
doldurunca, hepsinin de zekât ödemesi gerekir.
Doğru cevap E’ dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi