564 views

AÖF İSLAM İBADET ESASLARI

AÖF İSLAM İBADET ESASLARI
İbadet
Çözümlü Sorular 1

1. I. Üstün yaratılmıştır
II. En güzel şekilde yaratılmıştır
III. Günahkar yaratılmıştır
IV. Akıl ile yaratılmıştır
Kur’ana göre insan yukarıda verilen özelliklerin
hangisi veya hangileri ile yaratılmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I, II ve III
D) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV
Çözüm: Kur’ân’a göre insan, yaratılmışların en
üstünü ve en güzel şekilde yaratılmış olanıdır. Bu
kadar özel bir varlığın yaratılmasının derin bir
anlamı ve yüce bir amacı olmalıdır. Bu açıdan dinin
temel kaynağı olan Kur’ân’a baktığımız zaman
insanın başıboş ve amaçsız değil aksine yüce gayeler
için yaratılmış olduğunu görürüz (ez-Zâriyât 51/56;
el-Kıyâme 75/36; et-Tîn 95/4). Çünkü ona
yaratılmışların hiçbirine verilmeyen akıl nimeti
verilmiştir. Verilen bu nimet insanı diğer
varlıklardan ayrı ve üstün bir konuma çıkarmıştır.
Bir taraftan da ona başka varlıklarda olmayan
sorumluluklar ve ilâhi emanet yüklemiştir. Doğru
cevap D’ dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

2. Aşağıdaki ibadetlerden hangisini yapan kişi ibadet
türü olarak en az üç sınıf içerisinde yer alan bir
ibadeti gerçekleştirmiş sayılmaz?
A) Hac
B) Oruç
C) Zekat
D) Kaza namazı
E) Beş vakit namaz
Çözüm: Hac ibadeti, bedeni ve mali bir ibadet
olmasının yanında vakte bağlı bir ibadettir. Oruç ise
bedeni ibadet ve ayni ibadet olmasının yanı sıra
vakte bağlı bir ibadet türüdür. Zekat, hem mali bir
ibadettir hem ayni ibadettir, ayrıca miktarı belli olan
bir ibadet türüdür. Beş vakit namaz da ayni ibadet,
vakti belli olan ibadet ve bedeni ibadet gibi birçok
sınıf içerisinde yer almaktadır. Kaza namazı ise
namaz olması itibariyle bedeni ibadet olmakla
beraber vakitten bağımsız ibadet sınıfında bir
ibadettir. Doğru cevap D’ dir.3. Hz. Peygamber’in insan olması itibariyle yaptığı,
dini tebliğ maksadı taşımayan, normal insanî
davranışlarına ne denilmektedir?
A) Vacip
B) Mendub
C) Müstehab
D) Farz-ı ayn
E) Sünnet-i zevaid
Çözüm: Vacip; Allah veya Resulü tarafından
yapılması kesin olarak istenilen ancak dayanağı farz
kadar kesin olmayan fiillerdir. Gayr-ı müekked
sünnet: Hz. Peygamber’in çok defa edâ edip, bazen
terkettiği sünnetlerdir. İkindi ve yatsı namazlarının
ilk sünnetleri gibi. Gayr-ı müekked sünnetlere,
“müstehab” veya “mendub” adı da verilir. Farz-ı
ayn: Mükellef olan her Müslümanın kendisinin yerine
getirmesi gerekli olan farzlardır. Bir kısım mükellefin
yapmasıyla diğerlerinden yükümlülük kalkmaz. Beş
vakit namaz ve ramazan orucu böyledir. Sünnet-i
zevâid: Hz. Peygamber’in insan olması itibariyle
yaptığı, dini tebliğ maksadı taşımayan, normal insanî
davranışlarıdır. Bunlara âdet sünneti de denir.
Mesela, Hz. Peygamber’in beyaz elbise giymesi, saç
ve sakalını kınalaması, yeme, içme gibi hususlardaki
alışkanlıkları zevâid sünnettir. Doğru cevap E’ dir.

4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi hanefi mezhep
bilgilerine göre mükellefin fiillerinden biri değildir?
A) Mendub
B) Sünnet
C) Farz
D) Müstehap
E) Haram
Çözüm: Hanefi fıkıh bilginlerine göre mükellefin
fiilleri şunlardır: Farz, vacip, sünnet, müstehap,
mubah, haram ve mekruh. Diğer mezheb bilginlerine
göre ise bu sayı; vacip, mendub, haram, mekruh ve
mubah olmak üzere beştir. Doğru cevap A’dır.

5. Bir birey olarak insanın yaptığı işler bazı durumlar
gözetildiğinde ibadet niteliğine dönüşmektedir.
Aşağıdakilerden hangisini soran kişinin yaptığı
işlerin ibadet niteliğinde olmadığı söylenebilir?
A) Allah’ın rızasına uygun mu?
B) Allah’ın hoşnutluğunu kazanır mıyım?
C) Beni zor durumda bırakır mı?
D) Allah’ın yasakladığı bir şey mi ki?
E) Allah böyle emrediyor değil mi?
Çözüm: Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için yaptığı
her fiil, niyet, düşünüş ve söz ibadet olarak
nitelendirilir. Bu amaçla fert ve toplum yararına
gerçekleştirilen her olumlu davranış dinî ve manevî
bir anlam kazanır ve ibadet sayılır. Allah’ın
emirlerine iteat edip yasaklarından kaçmak da
ibadettir. C seçeneğinde verilen beni zor durumda
bırakır mı? bir işi ibadet niteliğinden çıkarır. Doğru
cevap C’ dir.

6. Yapılıp yapılmaması sevap veya günah açısından
eşit olan mükellef fiili aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vacip
B) Müekked sünnet
C) Müstehab
D) Mubah
E) Farz-ı ayn
Çözüm: Allah veya Resulü’nün, mükellefi yapıp
yapmamakta serbest bıraktığı fiile “mubah” denir.
“Helal” ve “câiz” terimleri de mubahla eşanlamlı
olarak kul- lanılır. Mubahın yapılmasında ve
yapılmamasında sevap veya günah yoktur. Müstehab
güzel görülen, sevimli ve tercih edilen amel demektir.
Müekked sünnet pekiştirilmiş ve güçlü sünnet
demektir. Bunlar, Hz. Peygamber’in devamlı olarak
yaptığı ve sırf mecburi olmadığını göstermek için ara
sıra terk ettiği fiillerdir. Farz-ı ayn ise mükellef olan
her Müslümanın kendisinin yerine getirmesi gerekli
olan farzlardır. Doğru cevap D’ dir.7. Hz. Peygamber’in ”Benim mutluluğum
namazdadır.” (Nesâî, “Işratü’n-nisâ”, 1) sözü,
ibadetin hangi yönüne ışık tutmaktadır?
A) Allah’a kavuşma ve manevi haz
B) Kulluk imtihanını kazanma
C) Nefsin terbiyesi ve disiplini
D) İbadetin gönüllüğü
E) İbadeti sevdirme ve benimsetme
Çözüm: Bazı insanlar için ibadetin amacı sadece
kulluk imtihanını kazanmaktır. Başka bir
seviyedeki insan için ibadetin amacı nefsin terbiye
edilmesi ve disiplin altına alınmasıdır. Daha üst
bir seviyede olanlar için ise Allah’a ibadet,
bunların da üstünde ve ötesinde anlamlar taşır.
Mesela bu seviyede olanlar ibadet ettikleri zaman
gönüllerinde üstün bir zevk, ruhlarında Allah’a
kavuşma duygusu ve manevi bir mutluluk yaşarlar.
Hz. Peygamber’in ”Benim mutluluğum
namazdadır” (Nesâî, “Işratü’n-nisâ”, 1) sözü,
ibadetin bu yönüne ve Hz. Peygamber’in
seviyesine ışık tutmaktadır. Çünkü Hz. Peygamber
ibadeti en üst seviyede ve en yoğun duygularla
yapıyordu. Bu sebeple de onun namazı, yüce
yaratıcı ile bir buluşma ve O’nun huzurunda bir
yakarışa dönüşüyordu. Doğru cevap A’ dır.

8. “İbadette temel amaç” aşağıdaki seçeneklerden
hangisidir?
A) Her şeyin yaratıcısı olan Allah’a içten gelerek
ve gönüllü olarak yönelmek, boyun eğmek, itaat
etmektir
B) Allah ve Resulü tarafından yapılması istenen,
niyete bağlı olarak yaratana karşı saygı ve boyun
eğmedir
C) İnsanı manevi olarak Yüce Allah’a
yakınlaştırmasıdır
D) Evrende insanın yerini, konumu ve
sorumluluğunu göstermesi bakımından çok önemli
dini yükümlülük olmasıdır
E) Allah için yapmak, O’nun hoşnutluğunu
kazanmak ve nimetlerine şükretmektir
Çözüm: Allah için yapmak, O’nun hoşnutluğunu
kazanmak ve nimetlerine şükretmektir. Doğru cevap
E’dir. Doğru cevap E’ dir.

9. İnanarak, samimiyetle, iyi niyetle ve dünyaya ait
bir menfaat beklemeden yapılan ibadete ne ad
verilmektedir?
A) Tâat
B) Kurbet
C) Taabbüd
D) Ubûdiyet
E) Zikir
Çözüm: Bir davranışın ibadet olabilmesi için,
inanılarak, samimiyetle, iyi niyetle ve dünyaya ait bir
menfaat beklemeden yapılması gerekir. Buna
taabbüd anlayışı denilir. Tâat, emri benimseyip
yerine getirmek demektir. Buna iteat da denir. İster
belli bir niyetle isterse niyetsiz yapılsın,
yapılmasından dolayı sevap kazanılan herhangi bir iş
demektir. Yakınlık anlamına gelen kurbet ise, insanı
manevî olarak Yüce Allah’a yaklaştıran her bir güzel
iş anlamındadır. Dinî literatürdeki “ubûdiyet”
kavramı ise insanın Allah’a olan teslimiyetini,
bağlılığını ve kullukta bulunmasını ifade etmektedir.
Doğru cevap C’ dir.

10. Aşağıdakilerden hangisi ibadetleri yerine
getirebilecek kişinin sahip olması gereken şartlardan
birisi değildir?
A) Ergin olmak
B) Akıl baliğ olmak
C) Temyiz sahibi olmak
D) Herhangi bir engeli bulunmamak
E) Dini yükümlülükleri yapabilecek güce sahip
olmak
Çözüm: Yükümlü olabilmek için akıl ve beden
bakımından belli bir olgunluğa erişmek gerekir. Buna
âkil ve bâliğ olma şartı denilir. Mükellef olabilmek
için akıllı ve ergin olmak gerekir. Dinin emir ve
yasaklarına muhatap olacak ehliyete sahip olmak
için bir takım şartlar vardır. Yaşıyor olmak bunların
başında gelir. Diğer bir şart, akıl ve temyiz sahibi
olmaktır. Temyiz, iyiyi kötüden, yararlıyı zararlıdan
ayırt etme özelliğidir. Bunlar yanında teklif edilen
dinî yükümlülüğü yerine getirecek güç ve imkâna
sahip olmak da gereklidir. Doğru cevap D’ dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi