1.261 views

Konut Yapı Kooperatifçiliği Dersi Alıştırma Soruları

  • Soru 1 – Konut yapı kooperatifinin amacının
   gerçekleşmesi nedeniyle sona ermesini
   önlemek için, ne kadar süre içinde
   kooperatif amacı değiştirilebilir?
  • A – Amacın gerçekleşmesinden itibaren altı ay
  • B – Tescilden itibaren 1 yıl
  • C – Tescilden itibaren 3 yıl
  • D – Amacın gerçekleşmesinden itibaren 1 yıl
 • E – Tescilden itibaren altı ay


  • Soru 2 –
   Ana sözleşmede bir kooperatifin başka bir
   kooperatifle birleşmesi konusunu
   düzenleyen hükümler, aşağıdaki
   hükümlerden hangisinin kapsamındadır?
  • A – Yorumlayıcı hüküm
  • B – İhtiyari hüküm
  • C – Emredici hüküm
  • D – Mecburi hüküm
 • E – Açıklayıcı hüküm
  • Soru 3 – Aşağıdakilerden hangisi gelecekteki bir
   zamandaki konut ihtiyacını ifade eder?
  • A – Durağan konut ihtiyacı
  • B – Gizli konut ihtiyacı
  • C – Açık konut ihtiyacı
  • D – Dinamik konut ihtiyacı
 • E – Nitelikli konut ihtiyacı


  • Soru 4 –
   Bir konut yapı kooperatifinin iflas
   hükümlerine göre tasfiyesi aşağıdakilerden
   hangisince gerçekleştirilir?
  • A – Tasfiye Kurulu
  • B – İflas İdaresi
  • C – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  • D – Türkiye Milli Kooperatifler Birliği
 • E – Yönetim Kurulu
  • Soru 5 – Konut yapı kooperatifinin alacaklarının
   tahsil edilip borçlarının ödenmesinden
   sonraki durumunu göstermek üzere Tasfiye
   Kurulu tarafından düzenlenen belge
   aşağıdakilerden hangisidir?
  • A – Son bilanço
  • B – İlk bilanço
  • C – Ara bilanço
  • D – Tasfiye bilançosu
 • E – Tasfiye kurulu defter

KONUT YAPI KOOPERATİFÇİLİĞİ
W. King ve çalışmaları ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
1.
Union Shop adı verilen tüketim
kooperatiflerini kurmuştur.
A)
İngiliz kooperatifçiliğinin öncüleri arasında
yer alır.
B)
Çalışmaları başarısızlığa uğramakla birlikte
sonraki kooperatifçiler için yol gösterici
olmuştur.
C)
Fransız kooperatifçiliğinin öncüleri arasında
yer alır.
D)
The Cooperator adlı dergiyi E) çıkarmıştır.I. Gecekondulaşma
II. Arsa ve altyapı sorunu
III. Fizyolojik sorunlar
IV. Psikolojik sorunlar
Yukarıdakilerden hangileri konut sorununun
beraberinde getirdiği problemlerdendir?
2.
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV

I. Ortaklıkta gönüllülük ve açıklık
II. Özerklik ve bağımsızlık
III. Toplum yararını gözetme
IV. Kooperatiflerarası işbirliği
Yukarıdakilerden hangileri konut yapı
kooperatifçiliğinin ilkelerindendir?
3.
A) Yalnız IV
B) I ve II
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi aynî sermaye
unsurlarından biri değildir?
4.
A) Taşınır mal
B) Patent
C) Taşınmaz mal
D) Marka
E) Para

Kooperatifler Kanunu’nun 26. maddesine
göre, en az üç aydan beri ortak olmayanlar
hariç her ortak genel kurula katılma hakkına
sahiptir. Aşağıdaki kooperatif türlerinden
hangisinde bu şart aranmaz?
5.
A) Yapı Kooperatifleri’nde
B) Tüketim Kooperatifleri’nde
C) Tarım Satış Kooperatifleri’nde
D) Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifleri’nde
E) Eczacılık Kooperatifleri’nde——- tarafından kabul edilmeyen devir işlemi,
hiçbir şekilde kooperatife karşı ileri sürülemez.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
6.
A) Kooperatif Yetkili Organı
B) İlgili Belediye
C) Valilik
D) Belediye Başkanı
E) Kooperatif Başkanı

Kooperatif ortaklığına kabul edilen kişi, kabul
bildiriminin kendisine yapılmasından itibaren
——-, sermaye taahhüdünün diğer ortaklarca
ödenmiş taksidini ve diğer ortakların her birinin o
tarihe kadar ödemiş oldukları paylara eşit
meblağı, ——- ödemek zorundadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri sırasıyla ve doğru
şekilde tamamlar?
7.
A) 15 gün içinde, bir defada
B) 1 ay içinde, bir defada
C) 45 gün içinde, iki defada
D) 3 ay içinde, bir defada
E) 3 ay içinde, iki defada

Yasaya göre; kooperatiften çıkma hakkının
kullanılması ( haklı sebeplerin varlığı dışında)
en çok kaç yıl için sınırlandırılabilir?
8.
A) 2
B) 3
C) 5
D) 6
E) 10

I. Genel Kurul
II. Tasfiye Kurulu
III. Yönetim Kurulu
IV. Denetim Kurulu (Denetçiler Kurulu)
V. Genel Müdürlük
Yukarıdakilerden hangileri bir konut yapı
kooperatifinde bulunması gereken zorunlu
organlardandır?
9.
A) I, II ve IV
B) I, II ve V
C) I, III ve IV
D) I, II, III ve V
E) I, II, III, IV ve V

Kooperatif olağan genel kurul toplantısı ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
10.
Her hesap devresi sonundan itibaren 3 ay
içinde ve en az yılda 2 defa yapılması
gereklidir.
A)
Her hesap devresi sonundan itibaren 3 ay
içinde ve en az yılda 3 defa yapılması
gereklidir.
B)
Her hesap devresi sonundan itibaren 5 ay
içinde ve en az yılda 2 defa yapılması
gereklidir.
C)
Her hesap devresi sonundan itibaren 6 ay
içinde ve en az yılda 1 defa yapılması
gereklidir.
D)
Her hesap devresi sonundan itibaren 6 ay
içinde ve en az yılda 2 defa yapılması
gereklidir.
E)40 ortaklı bir kooperatifin merkezi başka bir
ile taşınmak istenmektedir. Genel kurulda
bununla ilgili karar alabilmek için en az kaç
ortağın şahsen ya da temsilen bulunması
gerekmektedir?
11.
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
E) 30

Kooperatifler Kanunu’na göre kooperatif
yönetim kurulları en az kaç üyeden oluşur?
12.
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 7

Kooperatiflerdeki tasfiye kurulunun
belirlenme şekilleriyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
13.
A) Mahkeme tarafından atanabilir.
Tasfiye kurulunun kimlerden oluştuğu
anasözleşmede gösterilebilir.
B)
Yönetim kurulu, tasfiye kurulu olarak görev
yapabilir.
C)
D) Genel Kurul tarafından belirlenebilir.
E) İlgili Belediye tarafından atanabilir.

Kooperatif tasfiyesinin uzun sürmesi halinde, her
yılsonu için ——- ile tasfiye sonunda ——-
hazırlanır ve genel kurula sunulur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri sırasıyla ve doğru
şekilde tamamlar?
14.
A) gider analizi- bilanço
B) tasfiye bilançosu-ödemeler cetveli
C) ara bilançolar-kesin bilanço
D) mali tablolar-gelir tablosu
E) kâr tablosu-kesin bilanço

Kooperatif tasfiye kurulunun, tasfiye sonucu
elde kalan parayı ortaklara dağıtabilmesi için,
ana sözleşmede hüküm bulunmaması
durumunda, kalan para aşağıdakilerden
hangisine bırakılır?
15.
Türkiye Milli Kooperatifler A) Birliği’ne
B) İlgili Belediye’ye
C) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne
D) İlgili Valiliğe
E) Ticaret Odası’na

İcra ve İflâs Kanunu’na (İİK) göre;
kooperatifin iflâsını, aşağıdakilerden hangisi
talep edebilir?
16.
A) Kooperatif denetim kurulu
B) Kooperatif tasfiye kurulu
C) Kooperatif genel kurulu
Kooperatifin alacaklıları ya da kooperatif
yönetim kurulu
D)
E) İlgili belediyeKonut sahibi olmak isteyenlere finans
kuruluşlarınca, konut üzerinden tesis
edilecek ipotek karşılığında 15-20 yıl gibi
uzun vadeli konut kredilerinin
kullandırılmasına dayanan gayrimenkul
finansman sistemine ne ad verilir?
17.
A) Faktoring
B) Futures
C) Mortgage
D) Forward
E) Swap

I. Ödenmiş sermaye
II. Hazır değerler
III. Ticari alacaklar
IV. Maddi duran varlıklar
V. Kâr yedekleri
Yukarıdakilerden hangileri kooperatif
bilançolarının öz kaynaklar bölümünde yer
alır?
18.
A) Yalnız I
B) I ve V
C) II ve III
D) I, II ve V
E) I, II, III, IV ve V

Ticari işlemlerin belgelere dayanarak tarih sırası
ile maddeler halinde kaydedildiği deftere, ——-
denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
19.
A) büyük defter
B) defter-i kebir
C) karar defteri
D) yevmiye defteri
E) ortaklar defteriAşağıdakilerden hangisi muhasebenin
fonksiyonlarından biri değildir?
20.
A) Lisanslama
B) Kaydetme
C) Bilgi verme
D) Özetleme
E) Sınıflandırma

A Grubu Cevap Anahtarı
1  2  3   4  5   6   7   8  9 10  11 12 13 14  15 16  17  18 19 20
D E  E   E  A  A   B  C  C   D   B    B   E    C   A   D    C    B   D  A

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi