478 views

MALİYE POLİTİKASI I ÇÖZÜMLÜ SORULAR

MALİYE POLİTİKASI I ÇÖZÜMLÜ SORULAR
Maliye Politikası: Kavramlar, Etkinliği Ve Sınırları
Çözümlü Sorular 1

1. Monetarist yaklaşıma göre ekonomik istikrarsızlık
döneminde para arzı aşağıdakilerden hangisine bağlı
olarak arttırılmalıdır?
A) Dış ticaret açığına
B) Üretim artışı
C) Bütçe açığı
D) Dış yardımlar
E) Enflasyon
Çözüm: Monetaristler, ekonomik istikrarın
sağlanabilmesi açısından para arzının üretim artışı
ile sabit oranda tutulması gerektiği fikrini ileri
sürmüşlerdir. Üretim artışına koşut olarak para arzı
devamlı olarak belirli bir oranda artırılabileceği gibi
işsizlikle mücadele açısından hassas ayar (fine
tuning) mekanizması olarak da kullanılabilir. Doğru
cevap B’dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

2. Mali sürüklenme (fiscal drag) aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Daralma dönemine giren bir ekonomide özel
kesim tasarruflarının ekonomiyi hızlandırması
B) Genişleme dönemindeki bir ekonomide özel
tüketim harcamalarının ekonomiyi daraltması
C) Daralma döneminde bulunan bir ekonomide
otomatik stabilizatörlerin daralmayı derinleştirmesi
D) Genişleme döneminde vergi gelirlerinde
meydana gelen artışların ekonomik büyümeyi
frenlemesi
E) Devlet bütçesinin sürekli olarak açık vermesi
Çözüm: Mali sürüklenme; bütçe devresel bileşkesinde
görülen fazlanın ekonomide gelir artışını frenleme
etkisidir. Diğer bir değişle, esnek bir vergi sistemine
sahip olan ve genişleme dönemine giren bir
ekonomide vergi gelirlerinin artması sonucu fazla
veren bütçenin ekonomik büyümeyi yavaşlatması
durumudur. Doğru cevap D’dir.3. Enflâsyon, ücretler ve işsizlik oranı arasındaki
ilişkiye bağlı olarak, enflâsyonla işsizlik arasında
negatif bir ilişki olduğunu ileri süren kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Laffer eğrisi
B) Rasyonel beklentiler
C) Para yanılsaması
D) Phillips eğrisi
E) Dışlama etkisi
Çözüm: Kamunun yatırım veya diğer harcamalar
yoluyla gerçekleştirilen açık bütçe politikasının ve
harcama artışının istihdam üzerindeki etkisi 1958
yılında İngiliz ekonomisti Phillips tarafından Phillips
eğrisi olarak açıklanmıştır. Phillips eğrisi enflâsyon,
ücretler ve işsizlik oranı arasındaki ilişkiye bağlı
olarak, enflâsyonla işsizlik arasında negatif bir ilişki
olduğunu ileri sürer. Açıktır ki enflâsyonla işsizlik
oranı arasındaki ilişki ücret oranı, emek arzının ücret
esnekliği ve emek piyasasındaki koşullar aracılığı ile
ortaya çıkar. Phillips eğrisi genel kabul görmüş
olmakla beraber, 1960’larda Friedman ve Phelps’in
Phillips eğrisinin ilk ortaya konuluş biçimine bazı
itirazları olmuştur. Onlara göre, kısa dönemde
enflâsyon istihdama katkı yapıyor olabilir ama
işçilerin durumu kavraması ve enflâsyonla ilgili
beklentilerinin oluşması üzerine uzun dönemde eski
duruma dönülmesi kaçınılmaz olur. Bu nedenle,
moneteristlere göre Phillips eğrisi kısa dönemli bir
çözüm sağlar. Uzun dönem analizleri ise Friedman-
Phelps yaklaşımını haklı çıkarmaktadır Doğru cevap
D’dir.

4. “Bu görüş, ekonomik dalgalanmaların nedeni
olarak birtakım açıklamalarda bulunmuştur.
Bunlardan en önemlisi ve ekonominin işleyiş
dinamikleri nedenine dayanan açıklama, ücret ve kâr
farklılığının zamanla açılması ve buna bağlı olarak
yatırım ve tüketim dengesizliğinin oluşmasıdır.”
Aşağıdakilerden hangisi bu akıma verilen addır?
A) Yeni Klasik Akım
B) Monetarist görüş
C) Keynesyen Akım
D) Post Keynesyen Akım
E) Para tabanının genişletilmesi
Çözüm: Ekonomik dalgalanmaları açıklamaya
çalışan son dönem akımlar arasında yer alan post
Keynesyen akım bireylerin ve firmaların rasyonel
davranış kalıplarını dışladıklarından ekonomistler
arasında fazla rağbet görmemişlerdir. Eklektik bir
yapı sergileyen post Keynesyen görüş, ekonomik
dalgalanmaların nedeni olarak birtakım
açıklamalarda bulunmuştur. Doğru cevap D’dir.

5. “Verili bir faiz oranında, halkın arz edilen tüm para
miktarını tutmaya hazır olduğu durum” olarak
tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Likidite tuzağı
B) Efektif talep
C) Doğal işsizlik oranı
D) Para yanılsaması
E) Dışlama etkisi
Çözüm: Para arzının artırılması faiz oranını düşürür,
fakat bir noktadan sonra bireyler nakit tutmayı tercih
ederek para tabanının genişlemesine rağmen faiz
oranının daha fazla düşmesini engelleyebilir. Bu
durum likidite tuzağı olarak ifade edilir. Doğru cevap
A’dır.6. “İstihdam, Para ve Faizin Genel Teorisi” aşağıdaki
iktisatçılardan hangisine aittir?
A) Keynes
B) Friedman
C) Lucas
D) Sargent
E) Stein
Çözüm: Keynes’in 1936 tarihli ünlü İstihdam, Para
ve Faizin Genel Teorisi (General Theory of
Employment, Money and Interest) adlı eserinde
oluşturulmuş görüşler üzerinde yükselen yeni bir
ekonomi teori ve özellikle de politika alanı açılmış
oldu. Bu süreçte, ekonominin mikro yapısını
inceleyen mikroekonomi alanına koşut olarak,
ekonominin makro işleyişini analiz eden ve
ekonomide dengenin sağlanması amacıyla iradi
müdahaleye yer veren makroekonomi alanı ve bu
alanın iradi müdahale aracı olarak maliye politikası,
ekonomi ve maliye yazınında özel yerini aldı. Doğru
cevap A’dır.

7. Genişletici maliye politikası uygulanması
sonucunda faiz oranının yükselmesine bağlı olarak
özel yatırım harcamalarının azalması durumuna ne ad
verilir?
A) Çarpan etkisi
B) Rasyonel beklenti
C) Mali sürüklenme
D) Denk bütçe
E) Dışlama etkisi
Çözüm: Dışlama etkisi, (crowding-out eect) kamu
yatırımlarının borçlanma piyasasında faiz oranını
yükselterek marjinal getirisi, yükselen faiz oranının
altında kalan firmaların piyasadan çekilmesi ile
ortaya çıkarak, kamu yatırımlarının tam çarpan etkisi
oluşumunu engeller. Doğru cevap E’dir.

8. Paranın birinci işlevi ürün ve faktör piyasalarında
değişim aracı olması, ikinci işlevi servet biriktirme
aracı olması işlevlerini aşağıdakilerden hangisi
savunmaktadır?
A) Klasik Yaklaşım
B) Keynesyen Yaklaşım
C) Monetarist Yaklaşım
D) Post Keynesyen Yaklaşım
E) Neo-Liberal Yaklaşım
Çözüm: Klasik dönem ekonomisi nispi fiyatlar
mekanizmasına dayandırılmıştır. Klâsiklere göre
paranın iki işlevi vardır; birinci işlevi ürün ve faktör
piyasalarında değişim aracı olması, ikinci işlevi ise
servet biriktirme aracı olmasıdır. Doğru cevap A’dır.

9. Ekonomik birimlerin kararlarını etkilemeyecek
vergiler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gelir vergisi
B) Kurumlar vergisi
C) Katma değer vergisi
D) Nötr vergi
E) Emlak vergisi
Çözüm: Ekonomik birimlerin kararlarını
etkilemeyecek vergilere tarafsız vergiler anlamında
nötr vergiler adı verilir. Nötr vergiler yükümlü
üzerinde gelir etkisi oluşturan fakat ikame etkisinin
sıfır olduğu vergiler olarak tanımlanabilir. Doğru
cevap D’dir.

10. Devletin bütçe kanalından yaptığı harcama
artışının (özellikle yatırım harcaması) milli gelir ve
istihdam üzerindeki yükseltici etkisi nedir?
A) Geniş anlamda maliye politikası
B) Dar anlamda maliye politikası
C) Tanımlayıcı maliye politikası
D) Daraltıcı maliye politikası
E) Genişletici maliye politikası
Çözüm: Dar anlamda maliye politikası ile Keynes
doktrini üzerinde şekillendirilen ve devletin bütçe
kanalından yaptığı harcama artışının (özellikle
yatırım harcaması) milli gelir ve istihdam üzerindeki
yükseltici etkisi anlaşılır. Doğru cevap B’dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

 

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi