1.404 views

MEDENİ USUL HUKUKU – Davanın Aşamaları, Türleri, Dava Şartları Ve İlk İtirazlar Çözümlü Sorular 1

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

MEDENİ USUL HUKUKU
Davanın Aşamaları, Türleri, Dava Şartları Ve İlk İtirazlar
Çözümlü Sorular 1

1. İlk itirazlar ne zaman ileri sürülebilir?
A) Tahkikat aşamasında
B) Cevap dilekçesinde
C) Cevaba cevap dilekçesinde
D) Ön inceleme aşamasında
E) Hüküm aşamasında
Çözüm: İlk itirazlar cevap dilekçesince ileri
sürülmelidir. Cevap süresi dolmamış olsa dahi, cevap
dilekçesi verildikten sonra ileri sürülen itirazlar
değerlendirilmez. Doğru cevap B’dir.

2. Tahkim itirazının kabulü hâlinde hangi karar verilir?
A) Yetkisizlik
B) Görevsizlik
C) Usulden ret
D) Eksikliğin tamamlanması için kesin süre
E) Düşme
Çözüm: Tahkim itirazının kabulü hâlinde, uyuşmazlığın
tahkim yoluyla çözülmesi gerektiği mahkeme tarafından
kabul edilmiş olur dolayısıyla usulden ret kararı verilir.
Doğru cevap C’dir.3. Aşağıdakilerden hangisi, talep sonucunun niceliğine
göre bir dava türü değildir?
A) Kısmi dava
B) Terditli dava
C) Seçimlik dava
D) Topluluk davası
E) Eda davası
Çözüm: Eda davasında, davacı mahkemeden davalıyı
bir şeyi yapmaya, yapmamaya veya vermeye
zorladığından, eda davası, talep sonucunun niteliğine
ilişkin bir dava türüdür. Diğer şıklarda ki dava
türlerinin hepsi talep sonucunun niceliğine ilişkin dava
türleridir. Doğru cevap E’dir.

4. İlk itirazlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İlk itirazlar, ön sorunlar gibi incelenir.
B) İlk itirazların hepsi cevap dilekçesinden ileri
sürülmek zorundadır.
C) Cevap dilekçesi verildikten sonra, cevap süresi
içinde ilk itirazlar ileri sürülebilir.
D) İlk itirazlar, dava şartlarından sonra incelenir.
E) İlk itirazların incelenmesinin en geç ön inceleme
aşamasında tamamlanması gerekir.
Çözüm: Cevap süresi içinde cevap dilekçesi verildikten
sonra, cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazlar ileri
sürülemez. Doğru cevap C’dir.

5. Aşağıdakilerden hangisi, hâkim tarafından re’sen
gözetilmeyip, ancak davalı tarafından açıkça ve usulüne
uygun olarak ileri sürüldüğünde mahkemece dikkate
alınabilir?
A) Davacının taraf ehliyetinin olmaması
B) Davanın daha önce kesin hükme bağlanmış olması
C) Gider avansının yatırılmamış olması
D) Yetkinin kesin olmadığı bir davada mahkemenin
yetkisiz olması
E) Davacının dava açmakta hukuki yararının
bulunmaması
Çözüm: Soru kökünde verilen tanım ilk itirazlara
ilişkindir. Kesin olmayan yetkide yetkisizlik itirazı bir
ilk itirazdır. Doğru cevap D’dir.6. Aşağıdakilerden hangisi bir özel dava şartıdır?
A) Davalının taraf ehliyetine sahip olması
B) Davacının dava ehliyetine sahip olması
C) Kesin yetki hallerinde mahkemenin yetkili olması
D) İİK m. 69, II hükmü çerçevesinde açılabilecek
olan borçtan kurtulma davası için borçlunun
borcunun %15 tutarında teminat yatırmış olması
E) Mahkemenin görevli olması
Çözüm: Genel dava şartları, tüm davalarda, özel dava
şartları ise belli davalarda aranan şartlardır.
Borçlunun teminat yatırmış olması, yalnızca borçtan
kurtulma davalarında aranan bir dava şartı
olduğundan özel dava şartıdır. Doğru cevap D’dir.

7. Dernekler ve diğer tüzel kişiler, statüleri
çerçevesinde, üyelerinin veya mensuplarının yahut
temsil ettikleri kesimin menfaatlerini korumak için,
kendi adlarına, ilgililerin haklarının tespiti veya hukuka
aykırı durumun giderilmesi yahut ilgililerin gelecekteki
haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi için
açabildiği dava türüne ne ad verilir?
A) Terditli dava
B) Topluluk davası
C) Kısmi dava
D) Seçimlik dava
E) Objektif dava birleşmesi
Çözüm: Dernekler ve diğer tüzel kişiler, statüleri
çerçevesinde, üyelerinin veya mensuplarının yahut
temsil ettikleri kesimin menfaatlerini korumak için,
kendi adlarına, ilgililerin haklarının tespiti veya hukuka
aykırı durumun giderilmesi yahut ilgililerin gelecekteki
haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi için dava
açabilir. (HMK m. 113) Bu dava türü, topluluk (grup)
davası olarak adlandırılır. Doğru cevap B’dir.

8. Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut
değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin
kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız
olduğu hâllerde, alacaklı, hukukî ilişkiyi ve asgari bir
miktar ya da değeri belirtmek suretiyle açılan davaya ne
ad verilir?
A) Kısmi dava
B) İnşai dava
C) Eda davası
D) Tespit davası
E) Belirsiz alacak davası
Çözüm: Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını
yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin
kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız
olduğu hâllerde, alacaklı, hukukî ilişkiyi ve asgari bir
miktar ya da değeri belirtmek suretiyle açılan davaya
belirsiz alacak davası denir. Doğru cevap E’dir.

9. Aşağıdakilerden hangisi talep sonucunun niceliğine
göre dava türlerinden biridir?
A) Kısmi dava
B) İnşai dava
C) Eda davası
D) Tespit davası
E) Belirsiz alacak davası
Çözüm: İnşai dava, eda davası, tespit davası, belirsiz
alacak davası talep sonucunun niteliğine göre dava
türlerindendir. Kısmi dava ise talep sonucunun
niceliğine göre dava türlerinden biridir. Doğru cevap
A’dır.

10. Mahkemeden, yeni bir hukukî durum yaratılması
veya mevcut bir hukukî durumun içeriğinin
değiştirilmesi yahut onun ortadan kaldırılması talep
edilen davaya ne ad verilir?
A) Kısmi dava
B) İnşai dava
C) Eda davası
D) Tespit davası
E) Belirsiz alacak davası
Çözüm: Mahkemeden, yeni bir hukukî durum
yaratılması veya mevcut bir hukukî durumun içeriğinin
değiştirilmesi yahut onun ortadan kaldırılması talep
edilen davaya inşai dava denir. Doğru cevap B’dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi