1.253 views

Memur Hukuku Dersi Alıştırma Soruları

  • Soru 1 – Aşağıdakilerden hangisi, yeni Türk Ceza Kanunu ile kamu görevlisinin
   belirlenmesinde, kamusal faaliyetin
   yürütülmesine katılma ölçütü getirilmesinin
   sonuçlarından biridir?
  • A – Kişi özgürlükleri bakımından daha güvenceli
   olması
  • B – Ceza Kanunundaki suç tiplerinin yalnızca
   memurlar değil tüm kamu görevlileri için
   düzenlenmiş olması
  • C – Kamu görevlisinin, özel faaliyet dışında
   kalan kamusal faaliyete katılan kişi olması
  • D – Kamu görevlisi kavramının eskiye göre
   daha dar bir kapsamda anlaşılması
 • E – Memurlara karşı işlenen suçlarda var olan
  ağırlatıcı sebeplerin kamu görevlisi için
  uygulanamaması


  • Soru 2 –
   Aşağıdakilerden hangisi hiyerarşik yetkiye örnektir?
  • A – Üstün asta yaptırını uygulanıası
  • B – Astın üstü yönlendimıesi
  • C – Üstün asta kişisel işlerini yaptırması
  • D – Astı n üstü şikayet etmesi
 • E – Astı n üste emir vermesi
  • Soru 3 – Aşağıda sayılanlardan hangisi geçici personel tanımına girmez?
  • A – Hasatta çalışanlar
  • B – Anketörler
  • C – Gişe memurları
  • D – Canlı modeller
 • E – Kar kürenıe faaliyetinde çalışanlar
  • Soru 4 – Aşağıdakilerden  hangisi memurların sınıflandırılmasının  amaçlarından biri
   değildir?A – Görevin niteliklerine göre ayrım yapmak
  • B – Herkesi istediği işe yerleştirmek
  • C – Mesleklere göre sınıfiara ayırmak
  • D – Gerekli iş bölümünü oluştumıak
 • E – Kadro ve personelin sayısının fazla alnıası


  • Soru 5 –
   Her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, iş sahiplerini karşılamak ve yol
   göstermek, temizleme, aydınlatma, ısıtma
   gibi hizmetleri yapanlar aşağıda sayılan
   sınıflardan hangisinde yer alır?
  • A – Milli istihbarat Hizmetleri
  • B – Avukatlık Hizmetleri
  • C – Yardımcı Hizmetler
  • D – E nın iyet Hizmetleri
 • E – Genel idare Hizmetleri

Memur Hukuku
1. Yeni Türk Ceza Kanunu kamu görevlisi ile ilgili
olarak aşağıdaki ölçütlerden hangisini kabul
etmektedir?
A) Atama ölçütü
B) Kamu faaliyeti ölçütü
C) Süreklilik ölçütü
D) Seçilme ölçütü
E) Geçicilik ölçütü2. Merkezi idarenin hiyerarşik yönden en üst
(yüksek) makamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vali
B) Cumhurbaşkanı
C) Bakanlık
D) Başbakanlık
E) İçişleri Bakanı

3. Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırı olarak
çekilenlerin, çekilmeleri sonucu doğan sorumluluk
türlerinden biri değildir?
A) Cezai Sorumluluk
B) Mâli Sorumluluk
C) Hak Yoksunluğu
D) Disiplin Soruşturması
E) Manevi Sorumluluk

4. Kamu görevine eleman alınması gerektiği zaman,
kamuoyuna duyuru yapılması ve değerlendirme
sonucu başvuran en iyi adayların göreve alınması
liyakat ilkesinin hangi prensibini tanımlamaktadır?
A) Ehliyet
B) Güvenlik
C) Rütbe
D) Yarışma
E) Eşitlik

5. Yasama organına karşı memuriyet güvencesini
korumaya yönelik hükümler esas olarak aşağıdaki
düzenlemelerden hangisinde yer almaktadır?
A) Kamu İhale Kanunu
B) Anayasa
C) Türk Ticaret Kanunu
D) Türk Medeni Kanunu
E) İdari Yargılama Usulü Kanunu6. Aşağıdakilerden hangisi memurların çekilmiş
sayılmalarına örnek olarak verilemez?
A) Askerden döndükten sonra
16. günde işe başlayan memur
B) Başka yerdeki göreve atanan
memurun, atama emrinin
kendisine tebliğ tarihinden
başlayarak 20 gün içinde göreve
başlaması
C) Memurun, izinsiz veya
kurumlarınca kabul edilen
mazereti olmadan görevini terk
etmesi ve bu terk eyleminin,
kesintisiz on gün devam etmesi
D) Aylıksız izin süresinin
bitiminden sonra, mazeretini
gerektiren nedenin kalkmasa
rağmen derhal görevine
başlamayan memur
E) Kadrosu kaldırılan memurun,
aynı derecede bir başka kadroya
atanması durumunda göreve
başlaması halinde

7. Devlet memuru olabilmek için asgari hangi yaşı
doldurup, istisnai olarak memur olabilme hakkına
sahip olunmaktadır?
A) 14
B) 15
C) 16
D) 17
E) 18

8. I. Aday memurluk bir yıldan az olamaz.
II. İdarenin memur adayı atama yetkisi yoktur.
III. Memur, başka bir göreve atandığında adaylık
süreci yeniden başlamaz.
IV. Adaylık süreci iki yıldan çok olamaz.
Yukardakilerden hangileri aday memurluğun
özelliklerindendir?
A) I-II
B) III-IV
C) II-III-IV
D) I-III-IV
E) I-II-III-IV

9. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan
Küçükleri Koruma Şubesinde çalışan devlet
memurlarının çocukların hakları, özellikleri ve
ihtiyaçları konularında bilgilendirilmeleri hizmet içi
eğitim faaliyetlerinden hangisine örnek olarak
gösterilebilir?
A) Görevde yükselme eğitimi
B) Mesleki faaliyetlere yönelik eğitim
C) Verimliliği arttırma eğitimi
D) İdarecilere yönelik eğitimi
E) Uzman personel eğitimi

10. Aşağıda verilen mesleklerin hangisinde yabancı
bir erkek veya kadınla evlenilmesi yasak değildir?
A) Askeri personel
B) Emniyet mensupları
C) Dışişleri Bakanlığı
mensupları
D) Hakim ve savcılar
E) Valiler11. Aşağıdakilerden hangisi sendikalara üye
olamayacak devlet memurlarından biri değildir?
A) Türkiye Büyük Millet
Meclisi Genel Sekreterliği
B) Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliği
C) Yüksek yargı organlarının
başkan ve üyeleri
D) Silahlı Kuvvetler mensupları
E) Öğretim üyeleri

12. Hangisi devlet memurlarının hak ve ödevlerinden
değildir?
A) Tarafsızlık
B) Anayasa ve devlete bağlılık
C) Emirlere uyma ve hukuka
aykırı emirlere uymama
D) İstifa hakkı
E) Uyumlu giyinme

13. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Görevlileri Etik
Kurulu’nun görevi değildir?
A) Memurların Tarafsızlıklarını
Denetleme
B) Memurların Şeffaflık
Denetimini Yapma
C) Memurların Hesap
Verilebilirliğini Denetleme
D) Memurların Kamu Yararını
Gözetme
E) Memurların Oryantasyon
Eğitimini Düzenleme

14. Aşağıdakilerden hangisi memurların maaş rejimi
bakımından kabul edilen ilkelerdir?
A) Tek ücret ilkesi, açıklık
ilkesi, denklik ilkesi
B) Tek ücret ilkesi, bağışlama
ilkesi, uygunluk ilkesi
C) Eşit işe eşit ücret ilkesi
D) İş ile paralellik ilkesi, açıklık
ilkesi
E) Açıklık ilkesi, eşit işe eşit
ücret ilkesi

15. Memurun bir kurumdan bir diğer kuruma
atanması hakkında yapılan yer değiştirme usulüne ne
ad verilir?
A) Sınıf Değişikliği Suretiyle
Naklen Atama
B) Kurum Değişikliği Suretiyle
Naklen Atama
C) Görev Değişikliği Suretiyle
Naklen Atama
D) Olağanüstü Atama
E) Meslek Değişikliği Suretiyle
Naklen Atama

16. Bastırıcılık yerine yapıcı bir anlayış esas
alınmakta emirlerin kaynağını oluşturan işin icapları
astlarca bilinirse emirlere kendiliğinden uyulmaya
başlanmış olacağı anlayışını esas alan disiplin
anlayışı hangisidir?
A) Demokratik
B) Otokratik
C) Şeffaf
D) Kendiliğinden Anlayışlı
E) İlkeli Yaklaşım

17. Uyarma ve kınama cezası alan bir memur, bu
cezaların uygulanmasından kaç sene sonra atamaya
yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının
sicil dosyasından silinmesini isteyebilir?
A) 1
B) 3
C) 5
D) 8
E) 15

18. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Memurun kişisel kusuru ile
verdiği mali zarar memurdan
rücu edilir.
B) Memurun şahıslara verdiği
zarara karşı davalar memura
karşı açılır.
C) Memurun şahıslara verdiği
davalara karşı ödemeler idare
tarafından yapılır.
D) Memur kasıt, kusur ve
tedbirsizliğine karşı uğranılan
zararlara karşı memur
sorumludur.
E) Memurun ceza hukukundan
doğan suçları işlemesi halinde
kendisine dava açılır.

19. Ailesi ile birlikte bir tatil günü gezmeye giden
polis memurunun, oğlunun topunu patlatan bir
kimseyi dövmesi memurun hangi sorumluluğu
kapsamında adlandırılmaktadır?
A) Kişisel
B) Görev
C) Görevi kötüye kullanma
D) Görevin verdiği yetki ile
menfaat elde etme
E) İdari takdir20. Aşağıdakilerden hizmet içi eğitim verilirken göz
önünde bulundurulması gereken ilkelerden biridir?
A) Süreklilik
B) Performans
C) Yükselme
D) Disiplin
E) Yer değiştirme

1-B 2-C 3-E 4-D 5-B 6-E 7-B 8-D 9-B 10-E 11-E
12-D 13-E 14-A 15-A 16-A 17-C 18-B 19-A 20-A

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi