1.576 views

Muhasebe Yazılımları Dersi Alıştırma Soruları  • Soru 1 –
   Veriyi bilgiye dönüştürme süreci veya
   veriyi kullanılabilir ve anlamlı kılan her
   türlü eyleme ne ad verilir?
  • A – Sistem
  • B – Karar Destek Sistemleri
  • C – Bilgi işleme
  • D – Geribildirim
 • E – İç Veri
  • Soru 2 – Aşağıdakilerden hangisi işletmede
   kullanılan Yönetim Bilgi Sisteminin alt
   sistemlerinden biri değildir?
  • A – Pazarlama Bilgi Sistemi
  • B – Muhasebe Bilgi Sistemi
  • C – Tüketici Bilgi Sistemi
  • D – İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi
 • E – Finansal Bilgi Sistemi


  • Soru 3 –
   Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş muhasebe yazılımlarının işletme
   yöneticilerin karar verme sürecine
   sağladığı faydalardan biri değildir?
  • A – Hızlı veri girişini sağlaması
  • B – Bilgiye hızlı erişim sağlaması
  • C – Doğru bilgi sağlaması
  • D – Bilgiye zamanında erişim sağlaması
 • E – Gelişmiş analiz sonuçları sağlaması
  • Soru 4 – Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş
   muhasebe yazılımlarının işletmeye sağladığı
   faydalardan biri değildir?
  • A – Muhasebe işlemlerini basitleştirmesi
  • B – Yazılım maliyetlerini düşürmesi
  • C – Gelişmiş ara yüzler sayesinde süreci veri
   giriş sürecini kısaltması
  • D – İşletme bölümleri arasında entegrasyon
   sağlaması
 • E – Gelişmiş raporlar sunabilmesi
  • Soru 5 – Aşağıdakilerden hangisi ERP sisteminin
   işletmeye sağladığı avantajlardan biridir?
  • A – Kullanırnın karmaşık olması
  • B – Kurulumun sürecinin maliyetli olması
  • C – Sistemin mükerrer veri girişine izin
   vermemesi
  • D – Kullanıcılarda hata yapma korkusu oluşması
 • E – Sorun oluştuğunda gidermenin zor olması

MUHASEBE YAZILIMLARI
Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Yönetimi Modülü
1. Stok kartında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Üretim Yeri
B) KDV oranı
C) Stok Cinsi
D) Stok Adı
E) Stok Kodu
Çözüm: Stok kartında stok kodu, stok adı, stok grubu, stok birimi, stok cinsi, KDV oranı, minimum stok miktarı, maksimum stok miktarı gibi stokla ilgili birçok bilgi yer alır. Doğru cevap A’dır.2. Aşağıdakilerden hangisi fazla stok bulundurulmasının dezavantajlarından biri değildir?
A) Depolama masraflarını (kira gibi) artırır
B) Stokların modasının geçmesi, çürüme ve bozulma gibi riskler artar
C) İşletmenin fon maliyeti artar
D) Satış miktarları ve alış maliyetleri artar
E) İstif, yükleme, boşaltma gibi giderler artar
Çözüm: Fazla stok bulundurulmasının dezavantajları aşağıdaki gibi özetlenebilir: Gereğinden fazla stok bulundurulması depolama masraflarını (kira gibi) artıracaktır. Özellikle soğutma, ısıtma gibi özel depolama gerektiren stoklar için depolama masrafları yükselecektir. Fazla stok bulundurulması durumunda stokların modasının geçmesi, çürüme ve bozulma gibi riskler artacaktır. Teknolojik ürünlere yönelik fazla stok bulundurulması durumunda stok değeri teknolojik gelişmeye bağlı olarak değer kaybedecektir. Stoklara fazladan bağlanan fonlar işletmenin fon maliyetini artıracaktır. Gereğinden fazla stok bulundurulması stoklara ilişkin sigorta giderlerinin artmasına neden olacaktır. Bununla birlikte istif, yükleme, boşaltma gibi giderler artacaktır. Doğru cevap D’dir.

3. Stok yönetimi modülü ile satın alınan her bir stoğun durumu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Satışın takip edilmesi
B) Satış fiyatının belirlenmesi
C) Maliyet değerinin belirlenmesi
D) İhtiyaçların belirlenmesi
E) Satış sonrası kâr zararın raporlanması
Çözüm: Stok yönetimi modülü ile satın alınan her bir stoğun maliyet değeri ile kayıt edilmesi, stok miktarının devamlı olarak istenilen seviye aralığında olup olmadığının takibi, faaliyetlerin aksamaması için ihtiyaç olduğunda yeniden sipariş verilmesinin sağlanması, stok çıkışı olduğunda çıkan stoğun maliyetinin belirlenmesi ve kayıt edilmesi, satış sonrası kâr zarar durumunun raporlanması, dönem sonu kalan stok miktar ve tutarlarının takip edilmesi, aktif ve pasif stokların belirlenmesi vb. sağlanmaktadır. Doğru cevap E’dir.

4. Aşağıdakilerden hangisi TMS2 açısından uygulanmayan stok değerleme yöntemlerinden biridir?
A) Gerçek Parti Maliyet Yöntemi
B) İlk Giren İlk Çıkar (FİFO)
C) Dönem Sonu Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi
D) Son Giren İlk Çıkar (LİFO)
E) Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi
Çözüm: Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS 2) göre stok değerleme yöntemleri: Gerçek Parti Maliyet Yöntemi İlk Giren İlk Çıkar (FİFO) Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi Dönem Sonu Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi. Doğru cevap D’dir.5. Aşağıdakilerden hangisi stok kartları ile yapılabileceklerden biri değildir?
A) İstenildiğinde stok gruplarına göre de mizan alınabilir
B) Stok kartları menüsünde istenilen özelliklere göre (stok grubu, stok cinsi gibi) filtreleme ve gruplandırma yapılabilir
C) Stok kartları ile mevcut stoğun satış işlemi yapılabilir
D) Stok kartları menüsü sektörlere göre düzenlenebilir
E) Stok kartlarında istenilen dosya programın içinde ilgili stoğa eklenebilir
Çözüm: Stok kartları menüsü işletmede yer alan tüm stokların listelendiği menüdür. Stok kartları sayesinde; İlgili stoklar ile ilgili istenildiğinde alış, satış ve kalan tutarlarının yer aldığı stok mizanları alınabilir, Stok muavini alınarak ilgili stoğun alış miktar, alış fiyat ve alış tutarı, satış miktar, satış fiyat, satış tutarı, maliyet tutarı ve kâr-zarar tutarı otomatik olarak hesaplanabilir, İstenildiğinde stok gruplarına göre de mizan alınabilir, Stok kartları menüsünde istenilen özelliklere göre (stok grubu, stok cinsi gibi) filtreleme ve gruplandırma yapılabilir, Stok kartları menüsü sektörlere göre düzenlenebilir, Program aracılığıyla stok cinsi ve KDV oranı seçildiğinde alış-satış ve diğer belgelerin muhasebe fişleri otomatik olarak oluşturulacaktır, Stok kartlarında istenilen dosya programın içinde ilgili stoğa eklenebilir, Stok kartlarında birden fazla para birimi ile alış ve satış fiyatları tanıtılabilir. Bununla birlikte müşteriye göre de fiyat tanımlaması yapılabilir, Program aracılığı ile kalan stokların, eksi stokların, bitmiş stokların, yalnızca alışların, yalnızca satışların, hiç çalışmayan stokların ve pasif stokların raporları stok kartlarından elde edilebilir, Stok kartlarında stoklarla ilgili alış ve satış fiyatlarının tanıtılarak alış ve satış faturalarına fiyatların otomatik yansıması sağlanabilir. Doğru cevap C’dir.

6. Aşağıdakilerden hangisi azalan bakiyeler yöntemi ile ilgili doğru bir bilgidir?
A) Bu yöntemde kullanılacak amortisman oranı normal amortisman oranının 4 katıdır. Fakat bu oran %25’i geçemez.
B) Bu yöntemde kullanılacak amortisman oranı normal amortisman oranının 2 katıdır. Fakat bu oran %50’yi geçemez.
C) Son yıl amortisman oranı dikkate alınarak kalan tutarın hepsi amortisman gideri olarak kayıt edilir.
D) Amortisman giderlerinin ilk yıllarda yüksek olması nedeniyle işletme bu yıllarda daha fazla vergi ödeyecektir.
E) Amortisman giderlerinin ilk yıllarda düşük olması nedeniyle işletme bu yıllarda daha az vergi ödeyecektir.
Çözüm: Bu yöntemde kullanılacak amortisman oranı normal amortisman oranının 2 katıdır. Fakat bu oran %50’yi geçemez. Azalan bakiyeler yönteminde amortismana tabi tutar varlığın maliyet değerinden önceden ayrılmış olan amortisman tutarlarının yani birikmiş amortismanların düşülmesi suretiyle bulunacak olan değerdir. Bu yöntemde de amortisman ayırma işlemi faydalı ömre göre yerine getirilir. Son yıl amortisman oranı dikkate alınmaksızın kalan tutarın hepsi amortisman gideri olarak kayıt edilir. Bu yöntemde ilk yıllarda daha fazla amortisman ayrılacaktır. Amortisman giderlerinin ilk yıllarda yüksek olması nedeniyle işletme bu yıllarda daha az vergi ödeyecektir. Son yıllarda ise tam tersi bir durum söz konusudur. Özetle bu yöntemde verginin ötelenmesi söz konusudur. Doğru cevap B’dir.

7. I. Doğrusal Amortisman Yöntemi II. Azalan Bakiyeler Yöntemi III. Üretim Miktarı Yöntemi Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre amortisman ayırma yöntemleri arasında yer almaktadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I ve II
E) I, II ve III
Çözüm: Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre amortisman ayırma yöntemleri: Normal (Doğrusal) Amortisman Yöntemi Azalan Bakiyeler Yöntemi Madenlerde Amortisman Fevkalade Amortisman. Doğru cevap D’dir.

8. “……….. stok değerleme yöntemi, ilk satın alınan veya üretilen stoğun ilk satıldığını ve dolayısıyla dönem sonu elde kalan stoğun en son satın alınan veya üretilen stoklardan olduğunu varsaymaktadır.” Yukarıdaki soruda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Son Giren İlk Çıkar
B) İlk Giren İlk Çıkar
C) Hareketli Ortalama Maliyet Yöntemi
D) Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi
E) Gerçek Parti Maliyet Yöntemi
Çözüm: İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) stok değerleme yöntemi, ilk satın alınan veya üretilen stoğun ilk satıldığını ve dolayısıyla dönem sonu elde kalan stoğun en son satın alınan veya üretilen stoklardan olduğunu varsaymaktadır. Doğru cevap B’dir.

9. Amortismana tabi olan menkul ve gayrimenkuller hakların yangın, deprem, su basması vb. afetler sonucu değer kaybına uğraması durumunda hangi amortisman uygulanır?
A) Fevkalade Amortisman
B) Azalan Bakiyeler Yöntemi
C) Madenlerde Amortisman
D) Doğrusal Amortisman Yöntemi
E) Üretim Miktarı Yöntemi
Çözüm: Amortismana tabi olan menkul ve gayrimenkuller hakların yangın, deprem, su basması vb. afetler sonucu değer kaybına uğraması, teknolojik gelişim sonucu teknik verim ve kıymetlerinin düşmesi, cebri çalışma sonucu normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kalması neticesinde olayın durumuna göre işletmelerin müracaatları üzerine Maliye Bakanlığınca belirlenen “Fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetleri” ölçüsünde amortisman uygulanır. Doğru cevap A’dır.10. Maliyet değeri 100.000 TL ve birikmiş amortisman tutarı 45.000 TL olan bir makine yenilenmek amacı ile 50.000 TL’ye satılmıştır. Buna göre elde edilen kâr veya zarar tutarı nedir?
A) 5.000 TL zarar
B) 5.000 TL kâr
C) 10.000 TL zarar
D) 10.000 TL kâr
E) Ne kar ne de zarar edilmiştir.
Çözüm: Bir maddi duran varlığın net defter değeri bilançoda kayıtlı olan maliyet değerinden o varlık için ayrılmış olan birikmiş amortisman tutarının düşülmesi ile bulunan değerdir. Net Defter Değeri = Maliyet Değeri – Birikmiş Amortisman = 100.000 – 45.000 = 55.000 TL Makine 50.000 TL’ye yani defter değeri olan 55.000 TL’nin altında bir değerle satıldığı için zarar edilmiştir. Zarar tutarı = 55.000 TL – 50.000 TL = 5.000 TL’dir. Doğru cevap A’dır.

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi