1.875 views

Orta Asya Türk Tarihi Dersi Alıştırma Soruları

  • Soru 1 – Aşağıdaki dillerden hangisinde İslam öncesi
   Türk tarihi ile ilgili önemli bir kaynak eser
   bulunmaz?
  • A – Arapça
  • B – Çince
  • C – Japonca
  • D – Farsça
 • E – Grekçe


  • Soru 2 –
   İran-Turan mücadelelerinde adı geçen ilk
   Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
  • A – Tardu Kağan
  • B – Afrasyab (Tonga Alp Er)
  • C – Mete (Motu) Han
  • D – Satuk Buğra Han
 • E – İstemi Yabgu
  • Soru 3 – Çin kaynaklarında, değişik isimlerle geçen
   Hun adının en çok bilinen Hsiung-nu şekli ilk
   defa ne zaman kullanılmıştır?
  • A – M.Ö. 2255
  • B – M.Ö. 780
  • C – M.Ö. 318
  • D – M.Ö. 221
 • E – M.Ö. 174
  • Soru 4 – Uygur kağanının Maniheizm’i kabul
   etmesinden sonra bu dini halkına da kabul
   ettirmeye çalışmasının esas nedeni
   aşağıdakilerden hangisidir?
  • A – Halkının yerleşik hayatı ve dolayısıyla refahı
   öğrenmesin i istemesi
  • B – Çinin baskılarını en aza indirerek devletin
   sürekliliğini sağlaması
  • C – T’ang hanedanlığı ile yapılan ticari
   antlaşmanın maddelerinden biri olması
  • D – Farklı dinlere mensup insanlardan oluşan
   devletin fertlerini bir din etrafında toplamak
   istemesi
 • E – Savaşçılığı ve kavgayı kesinlikle yasaklayan
  bu din ile çıkan isyanlara kökten bir çözüm
  getirmek istemesi


  • Soru 5 –
   Şine-Usu yazıtı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
   hangisi yanlıştır?
  • A – Kitabede Selenga ve Orhun ırmağından ,
   On Uygur, Dokuz Oğuzlardan ve Türk
   ülkesinden bahsedilir.
  • B – Uygur Kağanlığı dönemine aittir.
  • C – Kitabede Basmıllarla olan mücadeleden
   bahsedilir.
  • D – Orhun-Selenga nehirleri arasında Şine-Usu
   gölü yakınlarında bulunmuştur
 • E – Tun Baga Tarkan adına dikilmiştir.

Orta Asya Türk Tarihi
1.Aşağıdakilerden hangisi Türk adına verilen
manalar arasında yer almaz?
A) Olgunluk çağı
B) Miğfer
C) Türemiş
D) Güçlü-Kuvvetli
E) Kuzeyden gelen adam2. I. Göktürk Devleti’nde Fatih olarak bilinen
hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taspar
B) Mukan
C) Kara Kagan
D) İstemi
E) Bumin

3. I. Göktürk Kaganı Taspar kendisinden sonra
yeğeni Talo-pien’in Kagan olmasını vasiyet etmesine
rağmen Ta-lopien neden Kagan olamamıştır?
A) Devlet erkânının Ta-lo-pien’i istememesi
B) Çin ile müttefik olması
C) Tahta geçemeyecek kadar küçük yaşta olması
D) Annesinin Türk olmaması
E) Ordu üzerinde hâkimiyet tesis edememesi

4. Aşağıdakilerden hangisi Hun hükümdarı Tou-man
zamanında Çinlilerin Hunları yenerek Kuzeybatı
Çin’den çıkarmaları sonucunda ortaya çıkan
gelişmelerden biridir?
A) Kansu’daki Yüe-chic kavminin Hunların
egemenliğine girmesi
B) İpek yolunun Hunların eline geçmesi
C) Mo-Tu’nun (Mete) büyük Hun İmparatorluğu
tahtına geçmesinin kolaylaşması
D) Ötüken ve Moğolistan coğrafyasında Hunların
nüfus bakımından güçlenmeleri ve gelecekteki büyük
imparatorluğun temelinin atılması
E) Hunların Hsien-pi kavmi tarafından bozguna
uğratılması

5.Göktürklerin sosyal yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadel
erden hangisi yanlıştır?
A) Hükümdar karşılığı olan kağan, devlet başkanı,
başkumandan, meclis ve hükümet başkanı idi.
B) Kağanın icraatını denetleyen devlet meclisine
“Toy” adı verilirdi.
C) Kağan’dan sonra en büyük unvan Kağan’ın eşine
verilen Hatun unvanıdır.
D) Toy gerektiğinde kağanları tahtından
indirebilecek güce sahipti.
E) Gök-Türk sosyal yapısı aile, urug, boy, bodun ve
il şeklinde birbirine sıkı sıkıya bağlı halkalar halinde
tezahür ediyordu.6. Kırgızların bir kısmı Issık Göl taraflarına ne
zaman göçtüler?
A) M. Ö. 50’lerden önce
B) c. M.Ö. 100’lerden önce
C) M. Ö. 50’lerden sonra
D) M. S. 100’lerden sonra
E) M.S. 150’lerden sonra

7. Türgiş Kaganı Sulu Çin’e iki başarılı seferini
hangi yıllarda yaptı?
A) 717 ve 726
B) 732 ve 734
C) 741 ve 742
D) 755 ve 766
E) 769 ve 771

8. Aşağıdakilerden hangisi 24 Oğuz boyundan biri
değildir?
A) Beğdilli
B) Çavuldur
C) Hemşinli
D) Döğer
E) Çepni

9. Şine-Usu yazıtı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Bayan Çor Kağan adına dikilmiştir.
B) Yazıtta Tarduş, Tölis ve Kırgız kavimlerinden söz
edilir.
C) Yazıtta Uygur kağanının Çikler üzerine
yürüdüğünden bahsedilir.
D) Türkçe, Çince ve Soğdça olarak üç dilde
yazılmıştır.
E) Yazıtta, Basmıllarla olan mücadeleden bahsedilir.

10. Bayan Çor Kağan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) T’ang hanedanlığı döneminde Çin’de çıkan
isyanın bastırılması için Çin’e yardım etmiştir.
B) Maniheizm’i kendi halkına kabul ettiren ilk ve tek
Uygur hükümdarıdır.
C) Uygur Devleti’nin tam olarak teşkilatlanmasını
sağlamıştır.
D) Çinli ve Soğdlu ustalara Selenga üzerinde Ordu
Balık adında bir şehir kurdurtmuştur.
E) Hun ve Gök-Türk dönemlerinde olduğu gibi
öncelikle Orta Asya’daki boyları kendine bağlamaya
çalışmıştır.

11. Aşağıdakilerden hangisi Attila’nın iki Balkan
Seferi’nin sonuçlarından biridir?
A) Honoria’nın Attila’ya nişan yüzüğü göndermesi
B) Doğu Roma savunma mekanizmasının çökmesi
C) Attila’nın Galya Bölgesi’nin yarısını istemesi
D) Aetius ve Vizigot Kralı I. Theodorik’in ittifak
yapması
E) Hunların çözülmeye başlaması

12. Sabarlar hangi yıl, nasıl dağılmışlardır?
A) 532’de Bulgar saldırılarıyla
B) 545’de Bizans ile yapılan savaşta mağlup olmaları
üzerine
C) 557 yılında Avarlardan yedikleri darbe ile
D) 560 yılında Sasani akını neticesinde
E) 576 yılında Göktürk hücumlarıyla13. Hazarlarda Hakan nâibinin unvanı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yabgu
B) Kagan
C) Tudun
D) Hakan Beg
E) İlteber

14. İmparator Herakleios Büyük Bulgar Devleti’nin
varlığını neden kabul etti?
A) Yaklaşan Slav tehlikesinden
B) Avarların isyan etmesinden
C) Avar-Sasani ittifakına karşı müttefik bulmak için
D) Balkanlardaki askerlerin başkaldırmasından
E) Kafkaslardaki Göktürk tehdidinden

15. Peçenek-Rus mücadeleleri nasıl bir sonuç
doğurmuştur?
A) Ruslara Balkanların yolunu açmıştır.
B) Peçeneklerin Çaka Bey ile münasebet kurmasını
sağlamıştır.
C) Selçukluların Anadolu’yu fethini
kolaylaştırmıştır.
D) Rusların Karadeniz’e inmelerine mani olmuştur.
E) Peçeneklerin dağılmasına yol açmıştır.

16. Moğollar ile mücadele eden iki Hârezmşâh
hükümdarı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve
doğru olarak verilmiştir?
A) Muhammed-Celâleddîn
B) Atsız-Celâleddîn
C) Tekiş-Muhammed
D) İl-Arslan-Muhammed
E) Tekiş-Celâleddîn

17. Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu Cengiz Han
hangi tarihte vefat etmiştir?
A) 1224
B) 1227
C) 1230
D) 1233
E) 1236

18. İlhanlı Devleti’nde İslâmiyet’in yayılması hangi
hükümdar döneminde olmuştur?
A) Olcaytu Han
B) Gâzân Han
C) Hülâgü Han
D) Abâkâ Han
E) Argûn Han

19. Cengiz Han’ın Hârezmşâhlar’a karşı harekete
geçmesinde etkili olan hadise hangisidir?
A) Kara-hıtay topraklarının Moğollar tarafından ele
geçirilmesi
B) Mâverâünnehr’in Hârezmşâhlar tarafından ele
geçirilmesi
C) ‘Ayn Calût Savaşı
D) Moğol ticaret kafilesinin Hârezmşâh
topraklarında saldırıya uğraması
E) Hârezmşâh hükümdarı ‘Alâ’u’d-dîn
Muhammed’in Balasagun’a ordu sevk etmesi20. İlhanlılar’ın büyük hanlardan tamamen
kopmasında etkili olan en önemli hadise nedir?
A) İlhanlılar’a karşı kurulan Altın Ordu-Memlûk
ittifakı
B) Gâzân Han’ın İslamiyet’in kabulü
C) Cengiz Han’ın torunları arasındaki iç savaşlar
D) Kaydu ile büyük han Kubilay Kağan arasındaki
şiddetli savaşlar
E) İlhanlılar’ın İran ve Anadolu’ya hâkim olmaları

1-E 2-B 3-D 4-D 5-C 6-A 7-D 8-C 9-D 10-B 11-B
12-C 13-D 14-C 15-D 16-A 17-B 18-B 19-D 20-B

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi