2.355 views

Ortaçağ Felsefesi 1 Dersi Alıştırma Soruları

  • Soru 1 – Ortaçağ felsefesi hangi filozof ile başlatılır?
  • A – Aquinas
  • B – Aristoteles
  • C – Augustus
  • D – Anselmus
 • E – Augustinus


  • Soru 2 –
   Yeniplatonculuğun kurucusu olan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
  • A – Platypus
  • B – Phaedon
  • C – Plotinos
  • D – Porphyrios
 • E – Platon
  • Soru 3 – Augustinus’un, hakikatin araştırılması işine girişmesine neden olan eser aşağıdakilerden
   hangisidir?
  • A – Timaios
  • B – Metafizik
  • C – Organon
  • D – Enneades
 • E – Hortensius


  • Soru 4 –
   Platon’daki anamnesis hangi anlayışın karşısında yer bulan bir öğretidir?
  • A – Manicilik
  • B – Tabula rasa
  • C – İdea innata
  • D – İntellectus agens
 • E – Yaratılış
  • Soru 5 – Boethius’un bilgi anlayışı aşağıdaki filozoflardan hangisine daha yakındır?
  • A – Plotinos
  • B – Augustinus
  • C – Platon
  • D – Aristoteles
 • E – Porphyrios

Ortaçağ Felsefesi I
1. Aşağıdakilerden hangisi Plotinos’un Enneades isimli
eserinde savunulan tezlerden biridir?
A) Evren, özü gereği iyidir
B) Gerçekliğin en yüksek formu maddidir
C) Hiçbir form ölümsüz olamaz
D) Zihinsel görüden ziyade tecrübi formları tercih
etmelidir
E) Görülebilir olanın ötesinde bir gerçeklik yoktur2. Boethius’un düşüncelerini birleştirerek anlamaya
çalıştığı pagan filozoflar kimlerdir?
A) Aristoteles – Platon B) Aristoteles – Thales
C) Thales – Platon D) Platon – Strato
E) Plotinos – Porphyrios

3. Aşağıdaki görüşlerden hangisi Anselmus’a
atfedilemez?
A) Bilginin kaynakları akıl ve imandır.
B) İnsan üzerine yapılan her araştırmanın başlangıcı
imandır.
C) İnanmak için önce anlamak gerekir.
D) Her insan aklında Tanrı ile ilgili bir kavrayışa
sahiptir.
E) Her mükemmelliğin kaynağı Tanrı’dır.

4. “Niyet” kavramı konusunda aşağıdaki görüşlerden
hangisi Abelardus’a atfedilemez?
A) Vahye uygun yaşamak Tanrı’nın niyetine uygun
yaşamaktır.
B) İnsanın niyetinin Tanrı’nın niyetine uygun olması
gerekir.
C) Niyet ilahi yasalarla gerçekleştirilecek en derin
temastır.
D) Niyette göreceli duruma düşmemek için nedensiz
bir nedene dayanmak gerekir.
E) Eylem niyetten önemlidir.

5. Eriugena’ya göre Tanrı-dünya ilişkisi, en temelde,
aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?
A) Doğa-insan ilişkisi
B) Varlık-yokluk ilişkisi
C) Ruh-beden ilişkisi
D) Birlik-çokluk ilişkisi
E) Sevap-günah ilişkisi6. Eriugena’nın Periphyseon’a göre Antikçağ
felsefesinde olmayıp Ortaçağ felsefesinde Tanrı’nın en
dikkat çekici özelliği olarak adlandırılan durumu
hangisidir?
A) Yaratma
B) Varolma
C) Gelişme
D) Değişme
E) Büyüme

7. Thomas Aquinas’ın “imgelem” anlayışı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İmgelem aktüel durumdaki duyulardan türeyen bir
tür harekettir.
B) İmgelem, insanın, işaret ettiği nesnelere ilişkin
tavrını belirlemesine yardım eder.
C) İmgelem insanın bireysel varoluşlara ilişkin önbilgisini
ortaya çıkarır.
D) İmgelem doğrudan hareket ettirici değil, hareket
alıcı bir yapıdadır.
E) İmgelem bazen adeta bir akıl gibi iş görür.

8. Thomas Aquinas’a göre dünyamızı dolduran
sayılamayacak kadar çok nesnenin anlaşılabilir
(intelligibilis) kılınabilmesi için aşağıdaki işlemlerden
hangisini gerçekleştirmek gerekir?
A) Sayılarını tam ve yetkin biçimde belirlemek
B) Her birini belli türler altındaki bireylikler olarak
varsaymak
C) Hepsini Tanrı tümelliğinin farklı sıfatları olarak
tespit etmek
D) Tümünü tek bir töze, ruh tözüne indirgemek
E) Varlıklarını inkâr ederek gözlerimizi ilahi kaynağa
çevirmek

9. Rogerus Baco için aşağıdakilerden hangisi doğru
değildir?
A) Kilisenin etkisi altında kalmıştır.
B) Eserlerinde Aristoteles’ten etkilenmiştir.
C) Hıristiyan dininin eğitimi konusundaki reform
çalışmaları için büyük bir ümit olmuştur.
D) En önemli eserlerinden biri, Opus Majus’tur.
E) Eserlerinde islam filozofu ibnü’l Heysem’den
etkilenmiştir.

10. Bonaventura’nın insan ve bilgi anlayışı ile ilgili
düşüncelerinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Birey, madde ile zihinsel formun bir araya
gelmesiyle oluşmuştur.
B) İnsan bütün yaratılanların en üstünüdür.
C) Ruh ölümsüzdür ve kendi mutluluğunu sağlamak
için en yetkin iyiye ulaşmayı ister.
D) Zihinsel ruh, bütün insanlarda aynı olsaydı, o zaman
insan hayvandan farksız olurdu.
E) İnsani ruh sadece etkin olmalıdır.11. Boethius Dacus’a göre aşağıdakilerden hangisi
imkansızdır?
A) Akılsal araçlar yardımıyla dünyadaki her şeyin
olumsal olduğunu ortaya koymak
B) Bir ilk Nedenin varlığını ortaya koymak
C) Varolmayan şeyler hakkında doğru önermeler
kurmak
D) Bilime herhangi bir sınır belirlemek
E) Bilimi akılsal ilkeler bağlamında biçimlendirmek

12. Latin İbn Rüşdcülüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Guilelmus de Moerbeka’nın Yunanca’dan
Latince’ye yaptığı çevirilerin etkisiyle ortaya çıkmıştır.
B) Katolik inancına uygun bir yapıda olduğu için
Papalık tarafından da desteklenmiştir.
C) Özellikle Paris Üniversitesi çatısı altında
kümelenmiş düşünürlerce temsil edilmiştir.
D) Başlıca temsilcileri Sigerus de Brabant ve Boethius
Dacus’tur.
E) Aristoteles’i model alan ve onu yeniden
yorumlamak yoluna giden bir görüştür.

13. Guillelmus de Ockham’ın tanrı anlayışı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tanrı’yı üretici bir neden olarak görmek yerine
koruyucu bir neden olarak görmüştür.
B) İnsandaki Tanrı kavramının, doğrudan Tanrı’nın
özünü değil, Tanrı ile ilgili insandaki temsilleri
içerdiğini savunmuştur.
C) “Tanrı vardır” önermesinin fizik dünyada yaşayan
bir varlık olan insan için açık bir önerme olmadığını
düşünmüştür.
D) Tanrı’nın yeryüzündeki etkilerini doğrudan tecrübe
edebileceğimizi savunmuştur.
E) Tanrı’nın ilahi sıfatlarından yola çıkılarak onun
hakkında bazı bilgilere ulaşılabileceğini düşünmüştür.

14. Guillelmus de Ockham’ın bilgi anlayışı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tümeller sorununa yaklaşımı bakımından adcı bir
düşünürdür.
B) Var olmayan şeylerin de bilgisinin elde
edilebileceğini savunmuştur.
C) Tümellerin, zihinden bağımsız bir varlığa sahip
olduklarını düşünmüştür.
D) İnsani bilmenin, bireysel olguların dolaysız
tecrübesiyle başladığını savunmuştur.
E) Doğal bilginin, fiziksel nesnelerin sezgisi ve zihinsel
etkinliğin sezgisi olmak üzere iki kanaldan ortaya
çıktığını savunmuştur.

15. Francisco Suarez La Fleche adlı okulda kiminle
tanışmıştır?
A) Leibniz
B) Descartes
C) Spinoza
D) Macchiavelli
E) Thomas Aquinas

16. Francisco Suarez’in öğrencilerinden Gabriel
Vasquez’in doğal yasa ile ilgili görüşü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Doğal yasa sezgisel olarak kavranır.
B) Doğal yasa ile akılsal doğa birbirine özdeştir.
C) Doğal yasa ile akılsal doğa birbirine özdeş değildir.
D) Akılsal yasa doğal yasayı dışlar.
E) Doğal yasa aklı üretir.

17. Aşağıdakilerden hangisi Augustinus’un bilgi
öğretisinde yer almaz?
A) Tanrı ruhsal ışıktır ve tüm insanları aydınlatır.
B) Tanrı tarafından aydınlatılmış bir hakikat dünyası
vardır.
C) Doğuştan içimizde bulunan ahlak yasası bize tanrı
tarafından verilmiştir.
D) Tanrı’nın yarattığı herşey aynı mükemmelliktedir.
E) İnsan ilk günah sayesinde seçme özgürlüğünü
kaybetmiştir.

18. Thomas Aquinas’a göre felsefedeki gerçek ilerleme
aşağıdakilerden hangisiyle birlikte ortaya çıkmıştır?
A) Ruhun maddenin önüne geçirilmesiyle
B) Tanrı varsayımının mutlak biçimde kanıtlanmasıyla
C) Madde ile tözsel form arasındaki ayrımın farkına
varılmasıyla
D) İnsanın sorumluluk sahibi bir ahlaki eyleyen olarak
belirmesiyle
E) Antik Yunan düşüncesinden tam anlamıyla
kopulmasıyla

19. Duns Scotus’a göre görme dediğimiz etkinlik neden
sezgisel bir özellik sergiler?
A) Doğası itibariyle soyutlayıcı olması nedeniyle
B) İmgelem tarafından canlandırılan şeyleri de
görebilmesi nedeniyle
C) Nesnesine şimdi ve burada (hic et nunc)
ulaşabilmesi nedeniyle
D) Aktüel varoluş dünyasında bulunmayan şeylerle
ilgili olması nedeniyle
E) Ruhun güçleri arasındaki formel ayrıma dayanması
nedeniyle20. Nicolaus Cusanus’un evren anlayışı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Evrende çelişkilerin birliğinden kaynaklanan bir
uyum vardır.
B) Evren, bir sınır çevresine sahip olmamakla birlikte
sınırsız da değildir.
C) Dünya sabittir ve diğer gezegenler onun etrafında
dönerler.
D) Evrenin bir merkezi yoktur.
E) Tanrı’nın bilgisi gibi evrenin bilgisi de ancak parçalı
olarak elde edilebilir.

1-A 2-A 3-C 4-E 5-D 6-A 7-D 8-B 9-A 10-E 11-C
12-B 13-D 14-C 15-B 16-B 17-D 18-C 19-C 20-C

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi