1.294 views

Sosyal Güvenlik Dönem Sonu Sınavı Çıkmış Sorular

Soru 1 / Sosyal Güvenlik

“Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar”
atasözünün gerçeğini kabul eden ve bunu
önlerneyi konu alan sosyal güvenlikle ilgili
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sosyal devlet
C. Sosyal politika
E. Sosyal refah
B. Sosyal adalet
D. Sosyal demokrasi
Soru 2 / Sosyal Güvenlik
1. Hastalık, sosyal güvenlik bakımından
fizyolojik bir risktir.
ll. Hastalık, her an karşılaşılması muhtemel bir
tehlikedir.
lll. Hastalık, sosyal güvenlikte uzun vadeli risk
sınıflamasında yer alır.
Hastalık riski ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?
A. Yalnız I
C. Yalnız III
E. II ve III
B. Yalnız II
D. I ve II
Soru 3 / Sosyal Güvenlik

I. Düşük gelirli kesimler için fazla bir katkı
sağlamaması
ll. Kural olarak isteğe bağlı olması
lll. Toplu bir sosyal güvenlik tekniği olması

Yukarıdakilerden hangileri özel sigorta
tekniğinin daha ziyade zorunlu sosyal
güvenlik sistemini tamamlayıcı bir teknik
olarak kullanılmasının nedenlerindendir?

A. Yalnız I
C. I ve II
E. II ve III
B. Yalnız II
D. I ve III
Soru 4 / Sosyal Güvenlik

1. Sosyal güvenlikten faydalanan kişilerin
hakları ve yükümlülükleri hakkında
bilgilendirilmesi
ll. Sosyal güvenlik hizmetinin doğrudan ihtiyaç
sahibi kişiye götürülmesi
lll. Bürokratik işlemlerin artırılması ve takibi

Yukarıdakilerden hangileri sosyal
güvenliğin yönetimi konusunu önemli hale
getiren faktörlerden vatandaş odaklı hizmet
anlayışı kapsamında alınan tedbirlerdendir?

A. Yalnız I
C. Yalnız III
E. II ve III
B. Yalnız II
D. I ve II
Soru 5 / Sosyal Güvenlik

1. Temel bir insan hakkı olarak kabul edilen
sosyal güvenliğin gereklerini yerine getirme
görevinin devlete ait olması
ll. işverenlerin ve sigortalıların ödemedikleri
prim yükü açığının kapatılması
lll. Kadınlar, gençler ve özürlüler gibi çeşitli
grupların istihdamının teşvik edilmesi

Yukarıdakilerden hangileri devletin
sigortalılar ve işverenlerin yanı sıra prim
ödeyerek sosyal sigortaların finansmanına
katılmasının sebeplerinden değildir?

A. Yalnız I
C. Yalnız III
E. II ve III
B. Yalnız II
D. I ve IISoru 6 / Sosyal Güvenlik

Aşağıdakilerden hangisi primleri
vergilerden üstün kılan özelliklerden biri
değildir?

A. Kişileri prim ödemeye ikna etmenin kolay
olması
C. Kişilerin prim yükünü dalaylı yollarta
yansıtmasının güç olması
E. Kişinin ödediği prim ile sağladığı fayda
arasındaki bağın daha güçlü olması
B. Kişilerin maaşları ndan ya da ücretlerinden
kesildiği için prim yükünün fazla
hissedilememesi
D. Kişinin prim ödeme karşılığında yönetime
katılmasının zor olması
Soru 7 / Sosyal Güvenlik

I. insanlar mal veya hizmetin fiyatibedeiini
ödemekzorundayken; prim ödemekzorunlu
değildir.
ll. Fiyati bedel doğrudan faydalanan tarafından
ödenirken; prim üçüncü k işilertarafı nda n da
ödenebilir.
lll. Fiyatibedel ile sağlanan fayda a rasında
doğrudan bir ilişki olmasına rağmen; bazı
sigorta kolları için ödenen prim ile sağlanan
fayda arasında ilişki zayıftır.

Yukarıdakilerden hangisi primierin fiyat
veya bedel olarak tanımlanamamasının
nedenlerinden değildir?

A. Yalnız I
C. Yalnız III
E. II ve III
B. Yalnız II
D. I ve II
Soru 8 / Sosyal Güvenlik

Aşağıdaki durumlardan hangisinde tek
prim uygulanması uygun değildir?

A. İşletmelerin küçük ve dağınık olması
C. Çalışanların önemli bir kısmının tarım
sektöründe bulunması
E. Kayıtdışı çalışmanın yaygın olması
B. işyerinde bağımlı statüde çalışanların
sayısının yüksek olması
D. Sigortalıların eğitim düzeyinin düşük olması
Soru 9 / Sosyal Güvenlik

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik
fonlarının değerlendirilmesi sürecinde göz
önüne alınması gerekli prensiplerden
biridir?

A. Hedeflerin gizliliği
C. Politik müdahalelere yakınlık
E. Sigortalılara hesap verme
B. Yüksek maliyetli yönetim
D. Düzensiz yatırım
Soru 10 / Sosyal Güvenlik

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerde
sosyal güvenlik harcamalarının geleceği
için gündeme gelen tedbirlerden biri
değildir?

A. Emekli olma yaşının yükseltilmesi
C. Sağlık hizmetlerinden faydalananlardan
alınan katkı payının artırılması
E. Kamu programların ın sağladığı soysal
korumanın seviyesinin artırılması
B. Prim ödeyenlerle ilgili tabanın genişletilmesi
D. Kaynak kullanımında etkinliği sağlayacak iyi
yönetim modellerinin geliştirilmesiSoru 11 / Sosyal Güvenlik

Aşağıdakilerden hangisi kamu sosyal
güvenlik fonlarının büyüklüğünü belirleyen
unsurlardan biri değildir?

A. Ülkenin iktisadi gelişme seviyesi
C. Sosyal güvenlik sisteminin kurumsal yapısı
E. Sosyal güvenlik prim toplama yöntemi
B. Ülkenin tarihi gelişim seyri
D. Fon sayısı
Soru 12 / Sosyal Güvenlik

Aşağıdakilerden hangisinde fon yatırım
kriterlerinden objektif kriterler doğru
olarak verilmiştir?

A. Güvenlik-gelir-likidite
C. Gelir-likidite-ekonomik fayda
E. Likidite-gelir-ekonomik fayda
B. Güvenlik-ekonomik fayda-sosyal fayda
D. Sosyal fayda-güvenlik-likidite
Soru 13 / Sosyal Güvenlik

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Sosyal
Şartı’nın sosyal güvenlik alanında getirdiği
yükümlülüklerden biri değildir?

A. Sosyal güvenlik sistemi kurma
C. Sosyal güvenlik sistemini yeterli seviyede
tutma
E. Sosyal güvenlikte hizmet birleştirmesi
yapma
B. Sosyal güvenlikte ayrıcalıklı işlem yapma
D. Sosyal güvenlik sisteminin seviyesini
yükseltme
Soru 14 / Sosyal Güvenlik

Aşağıdakilerden hangisi Ekonomik, Sosyal
ve Kültürel Haklar Uluslararası
Sözleşmesi’nde yer alan hükümlerden biri
değildir?

A. Herkes sosyal sigorta dahil sosyal güvenlik
hakkına sahiptir.
C. Korunmaya muhtaçherkes için bir esas gelir
sağlanmalıdır.
E. Herkese ulaşabilecek en yüksek düzeyde
fiziksel ve akli sağlık düzeyinden yararlanma
hakkı tanınmalıdır.
B. Doğum öncesi ve sonrasında analara makul
birsüre için özel koruma sağlanmalıdır .
D. Aile en geniş biçimde korunmalı ve
desteklenmelidir
Soru 15 / Sosyal Güvenlik

Aşağıdakilerden hangisi BM’nin sosyal
güvenlik alanında kabul ettiği uluslararası
metinlerden biridir?

A. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
C. Avrupa insan Hakları Sözleşmesi
E. Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
B. Filadelfiya Bildirgesi
D. Avrupa Sosyal ŞartıSoru 16 / Sosyal Güvenlik

Mültecilerin Statüsüne Dair Sözleşme ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıstır?

A. 102 devlet tarafından imzalanmıştır.
C. BM tarafından kabul edilmiştir.
E. New York’da düzenlenen bir konferansta
kabul edilmiştir.
B. 22 Nisan 1954 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
D. Mültecilere yönelik sosyal yardımlar
düzenleme altına alınmıştır.
Soru 17 / Sosyal Güvenlik

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme
öncesi dönemde sosyal güvenlik alanında
sağlanan başarı ve olumlu gelişmelerden
biri değildir?

A. Toplumların sosyal güvenlik için ayırdıkiarı
pay artmıştır.
C. Sosyal güvenlik garantisinin para olarak
seviyesi azalmıştır.
E. Daha fazla sayıda sosyal riske karşı koruma
garantisi sağlanmıştır.
B. Beyaz yakalıları ve hizmet sektöründe
çalışanları da kapsamıştır
D. Prim ödeyenierin eş ve çocukları ile ana ve
babaları da sosyal güvenlik şemsiyesine
alınmıştır.
Soru 18 / Sosyal Güvenlik

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik
sisteminde yapısal değişiklik yapılmasını
zorunlu kılan faktörlerden biri değildir?

A. Sosyal güvenlik için ayrılan kaynakların
tükenmesi
C. işgücünün ve istihdam yapısının değişmesi
E. Kadınların işgücüne katılımlarının artması
B. Sosyal güvenlik anlayışının değişmesi
D. Uluslararası rekabetin artması
Soru 19 / Sosyal Güvenlik

I. Sosyal güvenlik bakımından özel gruplara
yönelik özel düzenlemeler yapılması
ll. Kişisel bilgilerin saklanması ile ilgili özel
tedbirler alınması
lll. Kadınların ev ve işyeri sorumluluklarını
ayıracak tedbirlerin alınması

Yukarıdakilerden hangileri küreselleşme
öncesi dönemde sosyal güvenlik
sistemlerinin iyileştirilmesi ve yeni
ihtiyaçlara cevap verebilecek hale
gelmesine yönelik önerilerden biridir?

A. Yalnız I
C. Yalnız III
E. II ve III
B. Yalnız II
D. I ve III
Soru 20 / Sosyal Güvenlik

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerde
sosyal güvenlik sisteminin kendi
işleyişinden kaynaklanan problemlerden
biridir?

A. Sağlık sigortasının kötüye kullanılması
C. Sağlık harcamalarının artması
E. Aktif sigortalı sayısının artması
B. Sosyal güvenlik fonlarının yönetim sorunları
D. Zaman içerisinde daha az kişiye sürekli aylık
bağlanması

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi