2.261 views

Tefsir Ara Sınav Çıkmış Sorular

AÖF – KPSS  – DGS – ALES – YDS ve Tüm Sınavlar ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

Haftanın 7 günü arayabilirsiniz.

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.  

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayın

 

Soru 1 / Tefsir
Gerçekte bir din mektebi olan, İranlılar tarafından Hıristiyanlaşan İranlılar için Yunancayı ve Hıristiyanlığı öğretmek amacıyla 363 yılında kurulan, 489 yılında Bizans İmparatoru Zenon tarafından kapatılan mektebin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Urfa Mektebi
C. Antakya Mektebi
E. Tahran Mektebi
B. Cündişapur Mektebi
D. Harran Mektebi
Soru 2 / Tefsir
İndiye,İnadiyye ve Laedriye gibi alt kolları olan, hakikatin ölçüsünün insan olduğunu,
doğruluk ve yanlışlığın insanın dilini
kullanmasına bağlı olduğunu savunan İslam
felsefi akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Reybiyye
C. Tekafü-i edille
E. Meşşaiyye
B. Tabi’iyyun
D. Sofistaiyye
Soru 3 / Tefsir
Aristo felsefesini benimseyen ve onun
yolunda giden İslam filozoflarına verilen ad
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Tabi’iyyun
C. Rivakiyyun
E. Sofistaiyye
B. Meşşa’ iyyun
D. İşrakiyyun
Soru 4 / Tefsir
Hermenötik öğretinin son temsilcisi olan mektep aşağıdakilerden hangisidir?
A. Harran
C. Cündişapur
E. Nusaybin
B. Antakya
D. Urfa
Soru 5 / Tefsir
Meşşai filozoflara göre aklın istek gücü üzerinde etkili olması durumuna ne ad
verilir?
A. Nefs
C. Bilfiil akıl
E. Zahir
B. Nazari akıl
D. İhtiyarSoru 6 / Tefsir
Meşşai filozofların felsefe tasnifi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Metafizik nazari ilimlerin bir koludur.
C. Felsefeyi nazarı ve ahlaki ilimler olarak iki
ana dala ayırırlar.
E. Siyaset ameli ilimlerin bir koludur.
B. Matematik nazari ilimlerin bir koludur.
D. Ev idaresi ameli ilimlerin bir koludur.
Soru 7 / Tefsir
Sühreverdi’nin filozofları tasnifine göre sadece teellüh ve iç sezgiye önem veren
filozoflara ne ad verilir?
A. Hakim
C. Vehim
E. Hayal
B. Müteellih
D. Müfekkire
Soru 8 / Tefsir
Meşşai filozorların insan aklının yetkinleşmesindeki ve bilgi edinmesindeki
son aşamasına verdikleri ad
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Müstefad akıl
C. Fiil hale geçmiş akıl
E. Potansiyel akıl
B. Kuvve halindeki akıl
D. Meieke halindeki akıl
Soru 9 / Tefsir
Aşağıdakilerden hangisi Yunanca “hyle (heyula)” kavramının Arapça karşılığıdır?
A. Kuvve
C. Fiiliyat
E. İmkan
B. Bilfiil
D. Hakikat
Soru 10 / Tefsir
Aşağıdakilerden hangisi inanma eyleminin özelliklerinden biri değildir?
A. Olması gereken
C. İtaat
E. Olması gereken
B. Anlama
D. Yatay algıSoru 11 / Tefsir
Özellikle Faslu’l-makal adlı eserinde yabancı kültürler sorununa açıkça değinen
ve yabancı kültürlere ait hususların tümden
reddedilmesinin anlamsızlığına işaret eden
filozof aşağıdakilerden hangisidir?
A. İbn Sina
C. Farabi
E. İbn Haldun
B. İbn Rüşd
D. Gazzali
Soru 12 / Tefsir
Asıl adı Hüseyin’dir.Ebu Ali künyesi ile anıldığı gibi, tıp ve felsefe alanında en büyük otorite demek olan ”eş-Şeyhü’r-Reis” unvanıyla tanınır.Batı’da ise”Avicenna” olarak bilinen filozof kimdir?
A. Farabi
C. İbn Sina
E. Gazzali
B. İbn Rüşd
D. El-Kındi
Soru 13 / Tefsir
İslam düşünce tarihçileri tarafından ilk İslam filozofu olarak kabul edilen düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?
A. İbn Haldun
C. İbn Rüşd
E. El-Kındi
B. İbn Sina
D. Farabi
Soru 14 / Tefsir
Farabi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Farabi’ye göre kainat Allah’tan hiçbir irade
ve seçimi olmaksızın ve zorunlu olarak
meydana gelir.
C. İnsan topluluklarını tam gelişmiş ve az
gelişmiş olarak ikiye ayırır.
E. İlimleri on ana başlık altında sınıflandırmıştır.
B. Farbi’ye göre her insanın nihai hedefi mutlu
olmaktır.
D. Devlet biçimlerini erdemli devlet ve erdemli
olmayan devletler olarak iki bölümde inceler.
Soru 15 / Tefsir
Batı İslam dünyasında yetişen ilk Müslüman filozof olan, Endülüs’ün kuzeyindeki
Sarakusta şehrinde muhtemelen 1077
yılında doğan, batıda Avempace ismi ile
tanınan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
A. İbn Rüsd
C. İbn Bacce
E. İbn Haldun
B. İbn Tufeyl
D. İbn SinaSoru 16 / Tefsir
Latin dünyasında “commentator” unvanı ile tanınan Endülüslü filozof kimdir?
A. İbn Sina
C. İbn Tufeyl
E. İbn Haldun
B. İbn Rüşd
D. İbn Bacce
Soru 17 / Tefsir
İbn Tufeyl’in felsefesi hakkında bilgi edindiğimiz tek eser aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kitabü’n-Nefs
C. Hay b. Yakzan
E. Tedbir’ül Mütevahhid
B. En-Necat
D. Uyünü’l-hikme
Soru 18 / Tefsir
Sağlığında yedi ayrı kitap halinde bazıları birkaç defa basılan, ölümünden sonra tek
cilt olarak yayımlanan ve tamamı aruzla
yazılmış 11.240 mısralık 108 manzumeden
ibaret genel adı Safahat olan eser kime
aittir?
A. Nurettin Topçu
C. Muhammed İkbal
E. Mehmet Akif Ersoy
B. Hilmi Ziya Ülken
D. Elmalılı Hamdi Yazır
Soru 19 / Tefsir
TBMM kararı ile”Hak Dini Kur’an Dili” adlı eseri yazan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A. Elmalılı Hamdi Yazır
C. Ömer Nasuhi Bilmen
E. İsmail Hakkı
B. Ömer Rıza Doğrul
D. İsmail Hakkı
Soru 20 / Tefsir
Hemedan yakınlarındaki Esedabad’da doğan, Muhammed Abduh ile birlikte
Batı’nın sömürgeciliğine karşı Müslümanları
birleştirmeyi amaçlayan EI-Urvet el-Vuska
adlı gazeteyi çıkartan, ll. Alldülhamid
döneminde İstanbul’a da gelip dersler veren İslam düşünürü kimdir?
A. İsmail Hakkı İzmirli
C. Muhammed İkbal
E. Elmalılı Hamdi Yazır
B. Babanzade Ahmet Naim
D. Cemaleddin Afgani

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi