1.138 views

Tefsir Dersi Alıştırma Soruları

  • Soru 1 – Pertevname adlı eserinde, Aristo’nun kategori
   anlayışını eleştiren filozof kimdir?
  • A – Gazali
  • B – ibn Sina
  • C – Farabi
  • D – Suhreverdi
 • E – Biruni


  • Soru 2 –
   Aşağıdakilerden hangisi, Meşşa’i filozofları
   Gazzali’den sonra da tenkid eden
   filozoflardan biridir?
  • A – Ali İbn Rıdvan
  • B – Ebu Bekr Zekkeriya er-Razi
  • C – İbn Haldun
  • D – İbn Miskeveyh
 • E – Ebu’l- Berakat el-Bağdadi
  • Soru 3 – Aşağıdakilerden hangisi ansiklopedist felsefe
   cemiyetidir?
  • A – İhvanu’s-Safa
  • B – Meşşa’iyyun
  • C – Rivakiyyun
  • D – İşrakiyyun
 • E – Sofistaiyyun


  • Soru 4 –
   Aşağıdakilerden hangisi İslam felsefe
   okullarından biri değildir?
  • A – Meşşailik
  • B – Mutezile
  • C – Tabiatçılık
  • D – Dehrilik
 • E – İşrakilik
  • Soru 5 – Meşşai filozoflara göre külli bilgiden sorumlu
   olan yeti aşağıdakilerden hangisidir?
  • A – Akıl
  • B – Duyu
  • C – Ortak Duyu
  • D – Vehim
 • E – Hayal

TEFSİR
Hucurât Suresi
1. Aşağıdakilerden hangisi Hucurat suresinin ana
konusudur?
A) Cennet ve cehennem tasvirleri
B) Peygamber kıssaları
C) Kur’an’ın hak olduğunun delilleri
D) Medineli Yahudilerin akıbetleri
E) Temel ahlaki değer ve davranışlar
Çözüm: Surenin ana konusunu, temel ahlaki değerler
ve davranışlar oluşturmaktadır. Doğru cevap E’ dir.2. Hucurat suresinde geçen kavramlardan biri olan
“kıst” kelimesinin anlamını veren şık aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kesin olmayan, gerçekliği net olmayan bilgi
türü
B) İnsanların ayıplarını, kusurlarını araştırmak
C) Ölçüde, tartıda adaletli olmak
D) Haktan sapmak, Allah’a itaatten ayrılmak, asi
olmak
E) Yapılan iyi bir davranışı, bir iyiliği söylemek,
başa kakmak
Çözüm: Bu kelime, adl/adalet demektir. Ancak adl ile
kıst arasındaki fark, kıst’ın görünür olmasında
yatmaktadır. Ölçüye, tartıya kıst denmesinin sebebi,
bunun görülebilen, hissedilebilen bir özellik
taşımasıdır. Doğru cevap C’ dir.

3. Resulullah’a hitaben yüksek sesle konuşmak
Faizle haram mal yemek Başka topluluklarla alay
etmek Kötü lakaplar takmak
Yukarıda sayılan davranışlardan hangisi Hucurat
süresinde kınanmamıştır?
A) Yalnız IV
B) I ve IV
C) II ve IV
D) Yalnız II
E) I ve II
Çözüm: Hucurat suresinde sadece Faiz ile ilgili bir
kınama yoktur. Doğru cevap D’ dir.

4. Hucurat suresinde insanın dikkat etmediği takdirde
amellerinin boşa gitmesiyle uyarıldığı ahlaki davranış
aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru şekilde
verilmiştir?
A) Fasığın getirdiği habere güvenilirliğini tetkik
etmeden inanmak
B) İnsanların birbirlerine kötü lakaplar takması
C) İnsanların birbirlerinin kusurlarını araştırması
D) Hz. Peygamber’e karşı yüksek sesle konuşmak
gibi saygısızca davranılması
E) Bir topluluk, kendilerinden daha hayırlı olması
muhtemel (başka) bir toplulukla alay etmesi
Çözüm: “Ey iman edenler! Allah’ın ve rasülünün
önüne geçmeyin, Allah’a karşı gelmekten sakının.
Şüphesiz Allah, işitir, bilir. 2. Ey iman edenler!
Seslerinizi, peygamberin sesinin üstüne çıkarmayın,
birbirinizle bağırır tarzda konuştuğunuz gibi ona
sözü bağırırcasına söylemeyin, haberiniz olmadan
amelleriniz yok oluverir. Hucurat 1.” bu ayette
geçtiği üzere Resulullah’a saygızılık amellerin
farkında olmadan silinip gitmesine sebebiyet verir.
Doğru cevap D’ dir.5. Hucurat suresinde yasaklanan davranışlar arasında
aşağıdakilerden hangisinin bahsi geçmemektedir
A) Gıybet etmek
B) Mümin kardeşinin kusurunu araştırmak
C) Yalan yere şahitlik yapmak
D) Başkalarının duruları hakkında aşırı zanda
bulunmak
E) Hoşlanılmayan lakaplar takmak
Çözüm: Hucurat suresinde yalan yere şahitlik yapma
fiiliyle ilgili bir sakındırma yer almamaktadır. Doğru
cevap C’ dir.

6. Müminlerden iki topluluk birbirleriyle savaştıkları
zaman müminlerin bu iki topluluğa nasıl
yaklaşmaları emredilmektedir?
A) Güçlü olan tarafın yanına geçip savaşı hemen
bitirmek
B) Durumu “Fitne” olarak görüp hiç bir şekilde
taraf olmamak
C) Hangi taraf zayıfsa onların safına geçmek
D) Üçüncü topluluk olarak güç kullanıp her iki
tarafa savaş açmak
E) savaşan tarafları uzlaşmaya zorlamak,
uzlaşmayan tarafla adaleti sağlayana kadar
savaşmak
Çözüm: Ayette emredilen davranış şöyledir: “Eğer
müminlerden iki grup savaşırlarsa, hemen aralarını
bulun, barıştırın. Şayet birisi diğerine karşı azgınlık
ediyorsa, Allah’ın emrine, kanununa dönünceye
kadar azgınlık edenle savaşın. Eğer dönerse, adaletle
aralarını düzeltin, adaletli olun. Kesinlikle Allah,
adaletle davrananları sever. Hucurat 9.” Doğru
cevap E’ dir.

7. “Birbirinizin gizli kusurunu (casus gibi)
araştırmayın ve biriniz, diğerini çekiştirmesin.”
emrinden sonra bunu yapmak neye benzetilmektedir?
A) Cehenneme odun taşımaya
B) Ölmüş kardeşinin etini dişlemeye
C) Kardeşini derin bir çukura yuvarlamaya
D) Diliyle kardeşinin vücudunda yaralar açma
E) Kardeşini diri diri toprağa gömme
Çözüm: Birbirini çekiştirme ve kişinin arkasından
doğru da olsa hoşlanmayacağı şekilde konuşmaya
Kur’an gıybet demekte ve bu davranışı kardeşinin ölü
etini dişlemeye benzetmektedir. Doğru cevap B’ dir.

8. “Ey insanlar! Biz sizi, bir erkekle bir kadından
yarattık. Hem sizi, …………. diye, topluluklar ve
kabileler haline getirdik. Hucurat 13.”
ayette insanların kavimlere ve kabilelere ayrılmasının
hikmeti boş bırakılmıştır. söz konusu boşluk
aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
A) tanışasınız
B) Dünyanın imarı için yarışasınız
C) iyiliği hakim kılmak için yardımlaşasınız
D) her türlü kötülüğe karşı bütünleşesiniz
E) birbirinize iş gördürebilesiniz
Çözüm: Ayette geçen kabileler ve topluluklar halinde
farklı farklı yaratılmanın hikmeti tanışmaktır. Doğru
cevap A’ dır.

9. “İman ettik” dediler. De ki: “Siz henüz iman
etmediniz, ancak “İman kalplerinize girmemiş olduğu
halde, (Allah’a) boyun eğdik” deyin! Eğer Allah’a ve
rasülüne itaat ederseniz, sizin amellerinizden hiçbir
şey eksiltilmez. Elbette Allah, çok bağışlayan, çok
acıyandır.” şeklinde haklarında bilgi verilenler
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Medine münafıkları
B) Savaş hazırlığını ağırdan alan zengin
müslümanlar
C) Bedeviler
D) Eve ve Hazrecliler
E) Yahudilerle ittifak kuran medineliler
Çözüm: Bedevi Araplar Müslüman olmalarını ranta
dönüştürmek istiyorlardı. Oysa onlar
müslümanlıkları ilan etmekle yeterince kazanç elde
etmişlerdi: Güvenliklerini sağlamışlar, mallarını
koruma altına almışlardı. Bunu da onlara, Allah ve
rasülü sağlamıştı. Eğer başa kakacak biri varsa, bu,
ancak Allah olurdu. Çünkü onlara doğru yolu
göstermiş, kitap ve peygamber göndermişti.
Dolayısıyla insanlara şunu söylüyordu: Eğer iman
ettik sözünüze sadıksanız, böyle bir davranıştan uzak
durunuz. Doğru cevap C’ dir.10. “Ey inananlar, …………çok sakının. Çünkü …………
bir kısmı günahtır. Hucurat 12” Ayette geçen
bir kısmı günah olduğu için kendisinden çokça
sakınılması emredilen şey
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tecessüs
B) Tabasbus
C) Zan
D) Gıybet
E) Ayıplama
Çözüm: “Ey inananlar, zandan çok sakının. Çünkü
zannın bir kısmı günahtır.” ayette geçtiği üzere
sakındırılan davranış zandır. Doğru cevap C’ dir.

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi