1.584 views

Toplumsal Değişme Kuramları Dersi Alıştırma Soruları

  • Soru 1 – 18. yüzyılda toplumsal yaşamda egemen olan
   geleneğin ve dinsel sistemlerin otoritesine
   karşı ortaya çıkan yeni düşünce sistemine ne
   ad verilir?
  • A – Kapitalizm
  • B – Aydınlanma
  • C – Küreselleşme
  • D – Postmodernizm
 • E – Azgelişmişlik


  • Soru 2 –
   Merkezinde özel mülkiyete dayalı sermaye ve
   ücretli emek arasındaki ilişkinin yer aldığı
   meta üretim sistemine ne ad verilir?
  • A – Feodalizm
  • B – Modernizm
  • C – Militarizm
  • D – Postmodernizm
 • E – Kapitalizm
  • Soru 3 – Geleneksel toplumların modern toplumlara
   dönüştükleri, toplumsal, politik ve ekonomik
   aşamaları içeren sürece ne ad verilir?
  • A – Modernleşme
  • B – Postmodernite
  • C – Feodalizm
  • D – Kapitalizm
 • E – Azgelişmişlik
  • Soru 4 – Aydınlanma projesinin gerçekleşmemiş
   potansiyelini vurgulayarak moderniteyi,
   “tamamlanmamış bir proje” olarak gören
   düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
  • A – Ellen Wood
  • B – Max Weber
  • C – Jurgen Habermas
  • D – Adam Ferguson
 • E – David Harvey


  • Soru 5 –
   Aşağıdakilerden hangisi feodal üretim
   biçiminin çözülüşünü sistemin kendi içindeki
   mülkiyet ilişkilerine ve sınıf çatışmasına
   bağlar ve burjuvazi sınıfının kendi içinde
   örgütlenen küçük üreticiler içinden çıktığını
   iddia eder?
  • A – P. Sweezy
  • B – R. Brenner
  • C – M. Dobb
  • D – K. Marx
 • E – M. Weber

Toplumsal Değişme Kuramları
1. Toplumsal gelişimin, modernitenin ötesine
geçerek yeni ve farklı bir toplumsal düzene doğru
yönelmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Endüstrileşme
B) Modernizm
C) Azgelişmişlik
D) Postmodernite
E) Kapitalizm2. Toplumsal sistemlerde denge durumu ilkeleri
konusunda aşağıdaki çıkarımlardan hangisine
varılabilir?
A) Sürecin yönündeki değişmeler birbirinden
bağımsızdır.
B) Sürecin hızındaki değişim motivasyon
güçlerinden ayrı ele alınır.
C) Karşıt motivasyon güçleri, sürecin hızı ve yönünü
değiştirir.
D) Statik denge durumunda değişme sürecinin
kalıpları görülebilir.
E) Bir seviyede meydana gelen değişim kendi içinde
sınırlıdır.

3. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sistemi Kuramını
geliştirmiştir?
A) Pierre-Philippe Rey
B) Theotonio dos Santos
C) Charles Bettelheim
D) Immanuel Wallserstein
E) Barbara Bradby

4. Aşağıdakilerden hangisi Lenin’e göre emperyalist
yayılmacılığın temel nedenidir?
A) Üçüncü dünya ülkelerinde varolan ucuz işgücü.
B) Sermayenin denizaşırı bölgelerde tekel haline
gelmesi.
C) Tekelci firmaların kâr oranlarını artırmak için
sermayelerini dünyanın başka bölgelerine ihraç
etmeleri
D) Kapitalizmin küresel olarak kendini yayma
eğilimi.
E) Kapitalizmin tarihsel olarak kendini yeniden
üretmesi için emperyalizme ihtiyaç duyması.5. Aşağıdakilerden hangisi yaygın birikim rejiminin
özelliklerindendir?
A) Refah devletinin düzenleyici bir rol üstlenmesi
B) Emeğin merkez, çevre ve yarı çevre olarak üç
gruba ayrılması
C) Ürün çeşitliliğine gidilmesi
D) Devletin ekonomideki rolünün asgari düzeyde ve
sınırlı olması
E) Sendikaların güçlü olması

6. Birbirine bağlanmış üretim hatlarından oluşan ve
işçi sınıfının kitlesel tüketimine dayanan birikim
rejimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fordizm
B) Taylorizm
C) Neo-Fordizm
D) Keynescilik
E) Post-Fordizm

7. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi, 1970 öncesi
kadınlara ve toplumun kırılgan gruplarına yardımı
hedefler?
A) Yoksullukla mücadele
B) Eşitlik
C) Refah
D) Güçlendirme
E) Etkililik

8. Aşağıdakilerden hangisi 1970’li yıllardan sonra,
gelir getirici projelerle kadınların gelir kazanmasını
amaçlayan yaklaşımdır?
A) Yoksullukla mücadele
B) Refah
C) Güçlendirme
D) Eşitlik
E) Etkililik

9. Aşağıdakilerden hangisi Latin Amerika Bağımlılık
Okulu tarafından savunulan tezi, 1930’lu yıllarda
Türkiye için öne sürmüştür?
A) Milli iktisat
B) İttihat ve Terakki
C) Kadro hareketi
D) Liberal hareket
E) Kemalist görüş

10. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hangi yıl
yürürlüğe girmiştir?
A) 1940 B) 1939 C) 1950
D) 1945 E) 1946

11. Aşağıdakilerden hangisi M. Weber’in
metodolojisinin en önemli kavramıdır?
A) Statü
B) Rasyonelleşme
C) İdeal-Tip
D) Anlama
E) Sınıf

12. Aşağıdakilerden hangisi Belek’in yeni birikim
rejiminin özelliklerinden birisi değildir?
A) Yeni iletişim teknolojileri temelinde üretime geçiş
B) Hizmet sektörünün artan bir biçimde yeni
teknolojiler temelinde endüstrileşmesi
C) Tarımın endüstrileşmesi
D) Ücretlerle iş arasındaki ilişkinin parçalanması
E) Kol gücü ile emek gücü ücretlerinin dengelenmesi13. Aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi Liberal
feminist yaklaşımı temsil etmektedir?
A) Kalkınmada Kadın
B) Bağımlılık ve Kadın
C) Modernleşme ve Kadın
D) Kadın ve Kalkınma
E) Kalkınma ve Toplumsal Cinsiyet

14. Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecindeki
Osmanlı toplum yapısı aşağıdakilerden hangisine
karşılık gelir?
A) Yarı-sömürgeleşmiş toplum yapısı
B) İçe kapalı ekonomi
C) Sanayi toplumu
D) Feodal toplum
E) Kapitalist toplum

15. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi diğerlerinden
daha yoğun biçimde “rasyonelleşme ve
bürokratikleşme süreçleri” üzerinde çalışmıştır?
A) Marx B) Hobbes C) Comte
D) Weber E) Aristo

16. Feurbach’a göre din neden yabancılaşmanın
temel kaynağı olarak görülür?
A) Toplumsal emektir.
B) Sermaye sahiplerine boyun eğdirir.
C) Toplumsal devrimi ortaya çıkarır.
D) Örgütleşme ve kurtuluş çabasıdır.
E) Kişi ile Tanrı arasında belirli bir mesafe vardır.

17. Aşağıdakilerden hangisi Smelser’in ortaya attığı
toplumsal değişmenin belirleyici ögeleri arasında yer
alır?
A) Gizli Güç
B) Evrim
C) Toplumsal Kontrol
D) Denge Durumu
E) İndirgeme

18. Manuel Castells küresel toplum olgusunu nasıl
ele almaktadır?
A) Hareketliliğin ön plana çıktığı alışkanlıklar
dünyası
B) Risk toplumu
C) Hareket halinde ancak yeni eşitsizlikleri üreten bir
yapı
D) Ağ toplumu
E) Ulus devletin sonu

19. Giddens’ e göre küreselleşmenin ortak
silahlanma ve savunma politikaları yoluyla birden
fazla ülkenin silahlı güçlerini birleştirmesi
küreselleşmenin hangi aşamasıdır?
A) Kapitalist dünya ekonomisi
B) Merkez çevre
C) Dünya askeri düzeni
D) Ulus- devlet sistemi
E) Uluslararası iş bölümü20. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü dünya ülkeleri
olarak tanımlanan toplumlardan birisi değildir?
A) Cezayir B) Afganistan
C) Kamboçya D) Avusturalya
E) Bolivya

1-D 2-C 3-D 4-C 5-D 6-A 7-C 8-A 9-C 10-D 11-D
12-E 13-A 14-A 15-D 16-E 17-C 18-D 19-C 20-D

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi