1.830 views

Türk Dili-1 Dönem Sonu Sınavı Çıkmış Sorular

Soru 1 / Türk Dili 1
Resmi dil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
 
A. Her resmi dil aynı zamanda devlet dilidir.
C. Bir ülkenin tamamında veya bir bölgesinde
yönetim dili olarak kullanılan dildir.
E. Yasal statüsü bulunan dildir.
B. Her ülkenin anayasasında resmi dili
bildirilmeyebilir.
D. Birleşmiş Milletlerin resmi dilleri ile Avrupa
Birliğinin resmi dil sayısı farklıdır.
Soru 2 / Türk Dili 1
Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan
dilleri belirleyen kuruluşun kısa adı
aşağıdakilerden hangisidir?
 
A. UNESCO
C. WHO
E. EU
B. UNICEF
D. UN
Soru 3 / Türk Dili 1
Aşağıdaki ifadelerden hangisi dilin “Dil
toplumsal ve ulusal bir kurumdur.” olma
özelliğiyle ilişkilidir?
 
A. Dile doğaya müdahale edilebildiği kadar
müdahale edilebilir.
C. Yeryüzünün tarihi veya modern bütün dilleri
gerçek anlam da çok geliş m iş sistemlerdir
E. Dil zamana, coğrafyaya ve toplumsal
katmanlara bağlı olarak sürekli değişir ve
gelişir.
B. Sözlü dil yazılı dilden veya yazılı dil sözlü
dilden üstün değiIdir.
D. Dil, konuşurlar için kültürel ve kimlikle ilgili
ortak değerleri ifade eder.
Soru 4 / Türk Dili 1
Ünlem kuramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
 
A. Dilin doğuşu, insanların duygularını ifade
etmesiyle ilişkilidir.
C. Yeryüzündeki diller, farklı kaynaklardan gelişmiştir.
E. İnsan dilleri, hayvan seslerinin taklidi esasına dayanır.
B. Yeryüzündeki bütün diller, tek ana dilden
gelişmiştir.
D. Dil, ilkel insanların nesneleri sesle anlatmaya çalışmasından doğmuştur.
Soru 5 / Türk Dili 1
Aşağıdakilerden hangisi Eski Uygur
Türklerinin farklı kültürlerden kendi dillerine
yaptıkları çevirilerden biri değildir?
 
A. Prens Kalya narn kara ve Papamkara
C. Seküz Yükmek
E. Kuanşi im Pusar
B. Hikayesi
D. Oğuz Kağan DestanıSoru 6 / Türk Dili 1
Uygur Türklerinin ulusal birliğinin
bozulması sonucunda güneye doğru
hareket etmelerini konu edinen destan
aşağıdakilerden hangisidir?
 
A. Göç Destanı
C. Yaratılış Destanı
E. Şu Destanı
B. Türeyiş Destanı
D. Manas Destanı
Soru 7 / Türk Dili 1
Yeni Lisan hareketini başlatan şahsiyetler
aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru
verilmiştir?
 
A. Şinasi-Namık Kemal
C. Sadri Maksudi Arsai-Yusuf Akçura
E. Ziya Gökalp-Fuat Köprülü
B. Ali Canip-ÖmerSeyfettin
D. Ziya Paşa-Abdulhak Hamit
Soru 8 / Türk Dili 1
Aşağıdakilerin hangisinde yapılacak bir
değişiklik sözcükte veya söz diziminde
anlamı değiştirmez?
 
A. Vurgu
C. Durgu
E. Hız
B. Tonlama
D. Durak
Soru 9 / Türk Dili 1
Zamirlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Zamir kökleri çekimde değişikliğe uğrayabilir.
C. Bir adın ya da ad öbeğinin yerini tutar.
E. Türkçede başka dillerden alınan zamıirler
vardır.
B. Aitlik eki -ki bulunan yapılar, cümlede zamir
işlevi kazanabilir.
D. Üçüncü kişi zamiri aslında işaret sıfatıdır.
Soru 10 / Türk Dili 1
“Birisi sezecek olsa kim bilir ne dedikodular
çıkarılırdı.” cümlesinde “birisi” sözcüğünün
türü aşağıdakilerden hangisidir?
 
A. Belirsizlik sıfatı
C. Sıralama bağlacı
E. Belirsizlik zamiri
B. Son çekim edatı
D. İsimSoru 11 / Türk Dili 1
“İmge” sözcüğünün üretilme biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?
 
A. Tarama
C. Birleştirme
E. Kısaltma
B. Derleme
D. Örnekseme
Soru 12 / Türk Dili 1
İkilemelerde az heceli sözcük genellikle
önce, çok heceli ise sonra gelir. Buna-“göre
aşağıdaki ikilemelerden hangisi
diğerlerinden farklıdır?
 
A. Apar topar
C. Tatlı sert
E. Çul çaput
B. Kıt kanaat
D. Zehir zemberek
Soru 13 / Türk Dili 1
“Deyimler yargı bildirmezler.” ifadesine
göre aşağıdakilerden hangisi deyim
olamaz?
A. Yel yeperek yelken kürek
C. Gözü yollarda kalmak
E. Bir ayağı çukurda olmak
B. Sıcağı sıcağına
D. Ayağını yorganına göre uzat
Soru 14 / Türk Dili 1
Aşağıdakilerden hangisi ” aile” konulu bir ata sözüdür?
A. Ağırlık altın kale, hafiflik başa bela.
C. Yuvayı dişi kuş yapar
E. Gelmek misafirin, gitmek ev sahibinin elinde.
B. At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır .
D. Aman diyene kılıç kalkmaz.
Soru 15 / Türk Dili 1
Aşağıdakilerden hangisi “yiğitlik” konulu
atasözlerinden biri değildir?
 
A. At binenin, kılıç kuşananındır.
C. At ölürmeydan kalır, yiğitölür şan kalır
E. Her yiğidin bir yağurt yiyişi vardır
B. Aman diyene kılıç kalkmaz.
D. Güzel gözünden, yiğit sözünden belli olur.Soru 16 / Türk Dili 1
Aşağıdakilerden hangisi argonun
özelliklerinden biri değildir?
 
A. Eski sözlerden veya ağız unsurlarından
yararlanılması
C. Bir dil içerisinde sonradan türemiş anlatım
biçimi olması
E. Toplumda sadece üst gruplar tarafından
kullanılması
B. Örtülü sözler kullanılması
D. Hayvanların ve eşyaların konuşturulması ve
canlandırılması
Soru 17 / Türk Dili 1
Türkçede kullanılan ilişki sözlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?  
A. İnceldiği yerden kopsun.
C. Çevir kazı yanmasın.
E. Gözüne dizine dursun
B. Sıhhatler olsun.
D. Ocağı sönsün.
Soru 18 / Türk Dili 1
İlk Türk yazı dili ürünü olmasına karşın
Orhon Yazıtları’nda kullanılan dilin
işlekliğinin nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
 
A. Noktalama işaretlerinin kullanılmaması
C. Taştan yapılmış anıta yazılmış olması
E. Deyimlere yer verilmemesi
B. Kurallı bir dilbilgisine sahip olması
D. Sözcüklerin mecaz anlamlarının oluşmaması
Soru 19 / Türk Dili 1
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde yazım
yanlışı vardır?
 
A. Olur mu
C. Elazığ’lı
E. Rüzgar
B. Mademki
D. Hem de
Soru 20 / Türk Dili 1
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde hatalı
yumuşatma vardır?
 
A. Metodu
C. Kasedi
E. Çiçeği
B. Bandı
D. Rengi

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi