1.375 views

Ücret ve Ödül Yönetimi Dersi Alıştırma Soruları

  • Soru 1 – Sosyal ücretin en önemli özelliği
   aşağıdakilerden hangisidir?
  • A – Yasalar gereği ödenmesi
  • B – Sadece üst düzey yönetreilere ödenmesr
  • C – Teşvik edici olması
  • D – Performansa göre değişmesi
 • E – Personelin üstlendiği işin değerine göre
  ödenmesi


  • Soru 2 –
   Ücret, iktisadi açıdan aşağıdakilerden
   hangisiyle ifade edilir?
  • A – İşverenin gideri
  • B – Önemli bir maliyet kalemr
  • C – Personelin kazancı
  • D – Personelin satın alma gücü
 • E – Emeğin fiyatı
  • Soru 3 – Aşağıdakilerden hangisi iş değerlemesinde
   kullanılan puan yönteminin yararlarından
   biri değildir?
  • A – Öznel yargıları ve hataları en aza indirmesi
  • B – Kısa zamanda ve uzman olmayan kişiler
   tarafından yapılabilmesi
  • C – Personel tarafından kolayca anlaşılabilmesi
  • D – Sonuçların yönetim, personel ve sendika
   tarafından kolayca benimsenmesi
 • E – Değişikliklerin örgüte yansıtılmasına elverişli
  olması


  • Soru 4 –
   İş değerlemesinin temel amacı
   aşağıdakilerden hangisidir?
  • A – Herkese eşit ücret ödenmesini sağlamak
  • B – Ücret adaletini gerçekleştirrnek
  • C – İşleri standartlaştırmak
  • D – İşlerın değerlerını azaltmak
 • E – İşler arasındaki değer farklılıklarını ortadan
  kaldırmak
  • Soru 5 – Piyasada birebir karşılığı bulunmayan,
   beceri ve yetkinlikleri oldukça geniş
   kapsamlı işlere ne ad verilir?
  • A – Süper iş
  • B – Kritik iş
  • C – Anahtar iş
  • D – Vasıfsız iş
 • E – Kalifiye iş

ÜCRET VE ÖDÜL YÖNETİMİ
Hiyerarşik bir ücret yapısının en belirgin
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
1.
En düşük ve en yüksek ücret arasındaki
farkın çok düşük olması
A)
Derece/düzey sayısının ve düzeyler arası
ücret farklılığının yüksek olması
B)
Dinamik çevrede faaliyet gösteren işletmeler
için uygun olması
C)
İş akışına ve organizasyona uyum sağlama
açısından gevşek olması
D)
Takımların, eşit davranmanın ve işbirliğinin
ön planda olması
E)İşler hakkında sistemli bir biçimde bilgi
toplama ve düzenleme sürecine ne ad verilir?
2.
A) Kariyer planlama
B) Personel güçlendirme
C) İşe alma
D) İş analizi
E) İş tatmini

Ücret araştırmalarında istatistik kavram ve
ölçüler dışında anahtar işler için yaygın
olarak kullanılan tanımlama aşağıdakilerden
hangisidir?
3.
A) Kariyer planlama
B) Pozisyon tanımı
C) İş unvanı
D) İş tanımı
E) Görev kapsamı

Aynı iş ya da iş grubundaki kişilerin
ücretlerinin performanslarına göre
farklılaşması için, ücret artışlarının
aşağıdakilerden hangisine göre yapılması
gerekir?
4.
A) Becerilere
B) Sübjektif faktörlere
C) Yetkinliklere
D) Kıdeme
E) Başarıya ve liyakata

Ücretlilerin vergi matrahları üzerinden vergi
tarifesi kullanılarak belirlenen gelir
vergisinden, çalışanın medeni durumuna
göre yılın başında uygulanan brüt asgari
ücret esas alınarak hesaplanan indirim
tutarına ne ad verilir?
5.
A) Asgari geçim indirimi
B) Asgari ücret
C) Brüt asgari ücret
D) Kesintiler toplamı
E) Fizyolojik ve kültürel asgari geçim haddiKök ücretin tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?
6.
İşçiye, önemli bir başarısı nedeniyle ödenen
ikramiye tutarıdır.
A)
Bir üretim birimi ya da bir zaman birimi
başına işçiye ödenmesi gereken parasal
tutardır.
B)
İşçiye, iş günleri içinde öğle yemeği karşılığı
olarak ödenen parasal tutardır.
C)
İşçiye, yol parası olarak ödenmesi gereken
parasal tutardır.
D)
İşçiye, 18 yaşın altındaki çocukları için
ödenen parasal tutardır.
E)

İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde
personele, haftalık 45 saat zorunlu çalışmış
olmaları koşuluyla yedi günlük zaman dilimi
içinde en az kaç saat kesintisiz dinlenme
(hafta tatili) verilmesi zorunludur?
7.
A) 12
B) 18
C) 24
D) 36
E) 48

İş Kanunu’na göre, genel tatil günü olarak
kabul edilen bir günde çalışan bir kişiye
günlük ücreti yüzde kaç yükseltilerek ödenir?
8.
A) 25
B) 50
C) 75
D) 100
E) 150

İş yaşamındaki ödüller ve terfiler, Maslow’un
ihtiyaçlar hiyerarşisindeki hangi ihtiyaca
karşılık gelir?
9.
A) Ait olma ve sevgi ihtiyacı
B) Güvenlik ihtiyacı
C) Fizyolojik ihtiyaçlar
D) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı
E) Saygı görme ihtiyacı

Ödüllendirme sistemlerinde en çok kullanılan
dolaylı ödeme şekli aşağıdakilerden
hangisidir?
10.
Özendirici ücret planlarıyla ilişkilendirilmiş
ödemeler
A)
B) Öneri sistemleriyle ilişkilendirilmiş ödemeler
C) Performansla ilişkilendirilmiş ödemeler
D) Liyakata dayalı ödemeler
Kâr ve kazanç paylaşımı kapsamında
yapılan ödemeler
E)

İçsel ödüller daha çok aşağıdakilerden
hangisiyle ilişkilidir?
11.
A) Yapılan işin örgüte özgü olmasıyla
Yapılan işin sadece örgüt içindeki kişilere
verilmesiyle
B)
Yapılan işin karşılığının, dolaylı olarak
ödenmesiyle
C)
Yapılan işin, çalışana verdiği tatmin
duygusuyla
D)
E) Çalışanın gelirini artırmasıylaBireyleri, belli bir davranışı ortaya koyma
konusunda harekete geçiren ve bu davranışı
sürdürmeye de istekli olmalarını sağlayan
içsel güce ne ad verilir?
12.
A) Bağlılık
B) Görev
C) Motivasyon
D) Tatmin
E) Sorumluluk

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin
ödüllendirme stratejilerini etkileyen dış çevre
unsurlarından biridir?
13.
A) Küreselleşme
B) Şirket kültürü
C) Teknoloji
D) Çalışanların özellikleri
E) İşletmenin yapısı ve işleyişi

Aşağıdakilerden hangisi ödüllendirme
stratejileri oluşturulurken yapılan iç çevre
analizinde yararlanılan bilgi toplama
yöntemlerinden biridir?
14.
A) Makale taraması
B) Konferans düzenleme
C) Kitap taraması
D) Medya araştırması
E) Odak grup görüşmesi

Aşağıdakilerden hangisi ödül yönetimi
kapsamındaki konulardan biri değildir?
15.
Çalışanlara yönelik ücret dışı katkıların
belirlenmesi
A)
Çalışanların işletmeye yaptıkları katkının
ölçülmesi ve değerlenmesi
B)
Çalışanlara yapılacak sabit ve değişken
ödemelerin belirlenmesi
C)
Çalışanların ücret kademelerinin ve
artışlarının belirlenmesi
D)

Çalışanların işletmeye yaptıkları katkıyla
orantılı olarak ödüllendirilmesinin
sağlanması

İşletmelerin neleri ödüllendirdiği
aşağıdakilerden hangisinin bir
göstergesidir?
16.
Rakiplerin neleri A) ödüllendirdiğinin
B) Çalışanların ne istediklerinin
C) İşletmenin üretim miktarı ve kalite düzeyinin
D) İşletmenin nelere değer verdiğinin
E) İşletme yöneticilerinin niteliklerinin

Ödüllendirme kriterlerinin belirlenmesi,
ödüllendirme sistemi açısından
aşağıdakilerden hangisine karar verilmesi
anlamına gelir?
17.
A) Kimlerin ödüllendirileceğine
B) Ücret skalasının nasıl olacağına
C) Maliyetlerin nasıl düşürüleceğine
Hangi ödüllendirme stratejisinin
uygulanacağına
D)
E) Nasıl bir ödül karması oluşturulacağına

Ücret düzeylerinin piyasa ortalamasından
yüksek olduğu işletmelerde, aşağıdaki
ödüllendirme amaçlarından hangisini daha
çok önemseyen bir ödüllendirme politikası
izlenmektedir?
18.
A) Kurum kültürünü geliştirmek
B) Çalışanların kariyerlerini geliştirmek
C) Nitelikli çalışanları işletmeye çekmek
D) Maliyetleri kontrol altında tutmak
E) İşgören devir hızını yükseltmek

Farklı ödüllendirme sistemlerinde
çalışanların kayba uğramadan en iyi ödül
kombinasyonunu almalarını sağlamaya
yönelik ödüllendirme politikası
aşağıdakilerden hangisidir?
19.
A) Koruma
B) Eşitleme
C) Şeffaflık
D) Düzey belirleme
E) DengelemeAşağıdakilerden hangisi yönlendirme
davranışının amaçlarından biri değildir?
20.
Çalışanların, istenmeyen davranışlarını
düzeltmeleri durumunda gelecekte
ödüllendirileceklerini anlamalarını sağlamak
A)
Çalışanların, kendilerinden ne beklenildiğini
anlamalarını sağlamak
B)
İstenmeyen davranışı cezalandırmak yerine
olumlu davranışa dönüştürmek
C)
Çalışanlardan hangi standartta ne tür
davranışlar beklendiğini açıkça belirtmek
D)
Çalışanlara olumsuz geribildirim vermekten
mümkün olduğunca kaçınmak

A Grubu Cevap Anahtarı
1  2  3  4  5  6  7   8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B  D C  E A  B  C  D  E  B   D   C   A   E   B   D   A   C   A   E

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi