774 views

YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER ÇÖZÜMLÜ SORULAR

YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER ÇÖZÜMLÜ SORULAR
Uluslararası Göçle Bağlantılı Toplumsal Hareketler
Çözümlü Sorular 1
1. Aşağıdakilerden hangisi göçmenlerin siyasal
edilgenliğini varsayan yaklaşımların temel
dayanaklarından biri değildir?
A) Geri kalmışlık
B) Kültürel farklılıklar
C) Göçmenlerin siyasal kurum ve süreçlerde var
olamaması
D) Göç gönderen ülkelerin baskıcı yönetimlere
sahip olmaları
E) Küresel kapitalizmin toplumlar arasında
artırdığı eşitsizlikler

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

Çözüm: Göçmenlerin siyasal edilgenliğini varsayan
hâkim yaklaşım, göçmenlerin siyasal kurum ve
süreçlerde var olamaması ya da görünür
olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu yaklaşım
ayrıca göç gönderen ülkelerin genellikle otoriter,
baskıcı yönetimlere sahip olduğunu, dolayısıyla
göçmenlerin siyasal katılıma ilişkin deneyimlerinin
yetersiz ve sınırlı olduğunu varsaymaktadır. Daha da
ileri giderek göçmenlerin düşük siyasi katılımının
kökenlerini kültürel farklılıkta ve hatta “geri
kalmışlıkta” arayan yaklaşımlar da bulunmaktadır.
Doğru cevap E’ dir.

2. Martinello’ya göre göçmenlerin siyasi katılımına
yönelik araştırmalarda konunun hangi boyutuna
yeterince ilgi gösterilmemiştir?
A) Ekonomik boyutu
B) Toplumsal cinsiyet boyutu
C) Yasal haklar boyutu
D) Eğitim boyutu
E) Barınma boyutu
Çözüm: Göçmenlerin siyasi katılımı ve seferberliğine
akademik ilgi giderek artarken, Martinello bu ilginin
yeterince yoğunlaşmadığı bazı alanlara dikkat
çekmektedir. Bunlardan biri toplumsal cinsiyet
boyutu, diğeri ise din-göç ilişkisi boyutudur. Doğru
cevap B’ dir.3. Aşağıdakilerden hangisi parçalı asimilasyon
kuramının varsayımlarından biridir?
A) Göçmenler için göç alan ülkeye uyum, o
ülkedeki hangi toplumsal tabakaya entegre
olduğuna göre değişmektedir
B) Göç alan ülkenin siyasal ve kurumsal yapısına
dahil olma entegrasyon sürecini hızlandırır
C) Göç gönderen ülkeyle bağları sürdürmek göç
alan ülkeye olan aidiyeti zayıflatır
D) Göç alan ülkenin toplumsal değerlerini
benimseme entegrasyonu hızlandırır
E) Göç alan ülkeye ve sosyokültürel bağlama tam
anlamıyla entegrasyon söz konusudur
Çözüm: B, C, D ve E seçeneklerinde ifade edilenler
klasik asimilasyon kuramına ait varsayımlardır.
Parçalı asimilasyon kuramı, ikinci neslin göç alan
ülkedeki toplumsal tabakalaşmaya entegrasyon
sürecini ve bunun sonuçlarını araştıran bir kuramdır.
Bu kurama göre bir göçmen için, “Amerikalı
olma”nın değeri ve faydası göçmenin Amerikan
toplumunun hangi tabakasına entegre olduğuna göre
değişmektedir. Eğer görece daha yoksul ve alt
sınıflara entegrasyon söz konusu ise, göçmen
topluluğunun topluma uyumsuzluğu sorunu ortaya
çıkmaktadır. Doğru cevap A’ dır.

4. Aşağıdaki tarihsel dönemlerden hangisi göç
çağının ikinci aşamasına geçilmesinde etkili
olmuştur?
A) Sömürgecilik
B) Emperyalizm
C) Sanayileşme
D) Savaş
E) İkinci Dünya Savaşı
Çözüm: A, B, C ve D seçeneklerinde ifade edilenler
göç çağının birinci aşamasını oluşturmaktadır. İkinci
Dünya Savaşı ve küreselleşmenin hız kazanmasıyla
halen içinde bulunduğumuz göç çağının ikinci
aşamasına geçilmiştir. Doğru cevap E’ dir.

5. Düzensiz göçmenler, aşağıda verilen
seçeneklerden hangisindeki risk ile karşı karşıyadır?
A) Eğitim, sağlık hizmetlerinden yararlanma
B) Kendilerini siyasal olarak ifade edebilme
C) Toplumsal dışlanma
D) Göç gönderen ülkeden uzaklaşma
E) Göç kabul eden ülkedeki ekonomiye katkı
Çözüm: Düzensiz göçmenler yoksulluk, toplumsal
dışlanma ve ayrımcılık riskiyle karşı karşıyadır.
Genellikle yasa dışı göçmen olarak tanımlanmaları
nedeniyle kendilerini siyasal olarak ifade etmek şöyle
dursun, eğitim, sağlık gibi temel hizmetlerden bile
faydalanamamaktadırlar. Doğru cevap C’ dir.

6. 30 Ekim 2010’da Cenevre’de düzensiz
göçmenlerin insan haklarını ele almak üzere toplanan
Küresel Göç Grubu aşağıda verilen seçeneklerden
hangisini görüşmemiştir?
A) Uzun süreli alıkoyma
B) İstihdam
C) Ayrımcılık
D) Şiddet
E) Sömürü
Çözüm: 30 Ekim 2010’da Cenevre’de düzensiz
göçmenlerin insan haklarını ele almak üzere
toplanan Küresel Göç Grubu, düzensiz göçmenlerin
maruz kaldığı uzun süreli alıkoyma, ayrımcılık,
şiddet, sömürü, yabancı düşmanlığı gibi kötü
muameleler ve temel insan haklarına aykırı
uygulamalar konusunda kaygılarını ifade etmiştir.
Doğru cevap B’ dir.7. Dünya çapında çalışan insanların taleplerini ve
haklarını temsil eden başlıca uluslararası sendikal
örgüt hangisidir?
A) Uluslararası çalışma örgütü (ILO)
B) Uluslararası işçi ve işveren örgütleri
C) Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu
D) Geleneksel işçi hareketleri
E) Sivil Toplum Kuruluşları
Çözüm: Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu,
dünya çapında çalışan insanların taleplerini ve
haklarını temsil eden başlıca uluslararası sendikal
örgüttür. Doğru cevap C’ dir.

8. Asya Göçmen Forumu aşağıdakilerden hangisi ile
ilgilenmez?
A) İşsizlik gibi meseleleri gündeme getirme
B) Sorunlara çözüm üretme yolunda çaba gösterme
C) Göçmenlerin hayatındaki olumsuzlukları
gündeme getirme
D) Göçmenlere ev kurma konusunda yardımda
bulunma
E) Göçmen hakları konusunda mücadele etme
Çözüm: Asya merkezli Asya Göçmen Forumu, hem
göçle bağlantılı aktörler arasında aracılık yapmakta
hem de göçmenlere ilişkin ayrımcı yasa ve
uygulamalar, göçmenlere yönelik şiddet, göçmenlerin
hayatını olumsuz etkileyen kötü yaşam koşulları,
işsizlik gibi meselelerini gündeme getirmekte ve
çözüm üretme yolunda çaba sarf etmektedir. Doğru
cevap D’ dir.

9. Yeni kamu yönetimi anlayışına göre devlet
merkezli bir yönetim yerine toplum merkezli bir
yönetimi öngören kavram hangisidir?
A) Güvenlikleştirme
B) Küreselleşme
C) Ulus-ötesileşme
D) Siyasi fırsatlar
E) Yönetişim
Çözüm: Yeni kamu yönetimi anlayışına göre
yönetişim kavramı devlet merkezli bir yönetim yerine
toplum merkezli bir yönetimi öngörmektedir. Doğru
cevap E’ dir.

10. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdan küreselleşme
ile ilgilidir?
A) Eşitsizliklere direnen insanlar
B) Eşitsizlik karşıtı örgütler
C) Eşitsizlik karşıtı direnişler
D) Ekonomik aktörlerin kendi çıkarlarını
gözetmesi
E) Eşitsizlik karşıtı hareketlerin ilişkileri
Çözüm: Yukarıdan küreselleşme ya da neoliberal
küreselleşme; küresel ekonomik aktörlerin, çokuluslu
şirketlerin, kısacası küresel sermayenin ve
yönetici seçkinlerin, kapitalist pazarların genişlemesi
ve küreselleşmenin kendi çıkarları doğrultusunda
ilerlemesi için faaliyet ve stratejlerini koordine
etmeleri olarak tanımlanabilir. Doğru cevap D’ dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi